Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Φορολογικό πιστοποιητικό: διερεύνηση επιπτώσεων-η περίπτωση Ελληνικής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών
Τίτλος:Tax certificate: investigation of effects - the case of a Greek Service Company
Κύρια Υπευθυνότητα:Σιψής, Κωνσταντίνος Ν.
Επιβλέπων:Φίλος, Γιάννης Λ.
Θέματα:
Keywords:Φορολογικό Πιστοποιητικό, Μελέτη Περίπτωσης
Tax Certificate, Case Study
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη: Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η εμπειρική μελέτη περίπτωσης (case study) αναφορικά με την έκδοση του «Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού» μέσω πραγματικών οικονομικών στοιχείων μιας μη εισηγμένης ελληνικής εταιρείας. Τα οικονομικά στοιχεία θα αφορούν τις χρήσεις 2013 και 2014 και θα καταγραφούν οι αλλαγές που επήλθαν στις διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΠΟΛ. 1159/2013) από τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4172/2013 (ΠΟΛ. 1124/2015), αντίστοιχα. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο ν. 2238/1994 ίσχυσε μέχρι και τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) και από τη χρήση 2014 (που τώρα αποκαλείται φορολογικό έτος) ισχύουν οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Φορολογικό Πιστοποιητικό Με τις διατάξεις των ν. 2190/1920 (για τις Α.Ε.) και ν. 3190/1955 (για τις Ε.Π.Ε.) οι εταιρείες ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές. Παράλληλα, με τις διατάξεις του ν. 3842/2010, καθιερώθηκε και η έκδοση του Ετήσιου Φορολογικό Πιστοποιητικό στην χώρα μας από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Ελεγκτικά Γραφεία. Το Φορολογικό Πιστοποιητικό είναι η πρώτη προσπάθεια ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές σε ιδιώτες και αποτελεί έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου των πεπραγμένων των Α.Ε. και των Ε.Π.Ε., καθότι η συνεπακόλουθη ευθύνη των ίδιων των ελεγκτών σε περίπτωση ανακρίβειάς του, φαίνεται να έχει οδηγήσει τις εμπλεκόμενες εταιρείες σε ειλικρινέστερες δηλώσεις. Το Φορολογικό Πιστοποιητικό διακρίνεται σε δύο τμήματα, την ''Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης'' (Παράρτημα Ι) και στο ''Προσάρτημα των Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων'' (Παράρτημα ΙΙ), ενώ τα φορολογικά αντικείμενα που θα ελεγχθούν αποτελούν το Πρόγραμμα Ελέγχου (Παράρτημα ΙΙΙ). Το Πρόγραμμα Ελέγχου εξετάζει συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα, όπως την Φορολογία Εισοδήματος, τον ΦΠΑ, τους Παρακρατηθέντες Φόρους, τα Τέλη Χαρτοσήμου, τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing), την Φορολογία Ακινήτων και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην ΚΒΣ). Με το τέλος του ελέγχου στα προαναφερθέντα αντικείμενα ο ελεγκτής συγκεντρώνει τα φορολογικά ευρήματα και αναλόγως την σπουδαιότητα αυτών υποβάλλει την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και μπορεί να έχει 6 συμπεράσματα τα οποία είναι τα εξής: 1). Α.1 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη, 2). Α.2 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με θέμα/τα έμφασης, 3). Α.3 Συμπέρασμα με επιφύλαξη, 4). Α.4 Συμπέρασμα με επιφύλαξη και θέμα/τα έμφασης, 5). Α.5 Αδυναμία Έκφρασης Συμπεράσματος και 6). Α.6 Αρνητικό Συμπέρασμα. Το Προσάρτημα των Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για το ελεγκτικό γραφείο και για την ελεγχόμενη εταιρεία, καθώς και ποσοτικά δεδομένα της ελεγχόμενης και της συγκρίσιμης περιόδου. Προσέγγιση - Ερευνητικό μέρος Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας έγινε μια μελέτη περίπτωσης (case study) με πραγματικά οικονομικά στοιχεία μιας μη εισηγμένης ελληνικής εταιρείας με σκοπό τον εντοπισμό των σημαντικότερων διαφορών μεταξύ των διατάξεων των δύο φορολογικών νόμων. Πρώτη σημαντική διαφορά είναι ότι ο νέος Κ.Φ.Ε. με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 διευκρινίζει ρητά τις εκπιπτόμενες και τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, αντίστοιχα. Θεωρεί εκπιπτόμενη αυτήν που α). πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β). αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή και γ). εγγράφεται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιείται και αποδεικνύεται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Βασιζόμενοι στην μελέτη συμπεραίνουμε ότι με το νέο Κ.Φ.Ε. επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε βασικούς λογαριασμούς εξόδων της γενικής λογιστικής. Αναφορικά με τον έλεγχο του ταμείου εάν το ποσό της συναλλαγής είναι μικρότερο των € 500,00, τότε η δαπάνη κρίνεται εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Εφόσον η δαπάνη είναι μεταξύ € 500,00 και € 3.000,00 και δεν εξοφληθεί μέσω τραπέζης, τότε η παρούσα δαπάνη αναμορφώνεται στο σύνολό της, ενώ εάν είναι μεγαλύτερη των € 3.000,00 τότε αναμορφώνεται και επιβάλλεται πρόστιμο ταυτόχρονα. Επίσης, όσο αφορά την μισθοδοσία, οι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να έχουν καταβληθεί μέχρι και το τέλος του δεύτερου μήνα για την περίοδο που αφορούν, καθώς σε αντίθετη περίπτωση αναμορφώνεται το σύνολο της μισθοδοσίας για τον αντίστοιχο υπάλληλο. Παράλληλα, για τις δαπάνες αυτοκινήτων καταργείται η αναμόρφωση ανάλογα με τα κυβικά και για την κινητή τηλεφωνία η αναμόρφωση κατά 50%. Πλέον, ορίζεται η παροχή σε είδος. Για τις δαπάνες αυτοκινήτων παροχή είναι το ποσό που προκύπτει ανάλογα με την αγοραία αξία παραχώρησης εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο και αποτιμάται σε ποσοστό 30% του κόστους των αποσβέσεων, των τελών κυκλοφορίας, του κόστους των επισκευών και συντηρήσεων όπως αυτά προκύπτουν από τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. Για την κινητή τηλεφωνία παροχή είναι το υπερβάλλον ποσό του προγράμματος χρήσης το οποίο χρησιμοποιείται για προσωπικούς τους σκοπούς. Επίσης, αναφορικά με τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ισχύει πλέον ότι οι εν λόγω απαιτήσεις εκπίπτουν ανάλογα με το ποσό και τον χρόνο είσπραξης αυτών. Δηλαδή, ορίζεται ότι τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών εκπίπτουν α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των € 1.000,00 που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, σχηματίζεται πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό 100% της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, και β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των € 1.000,00 που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, σχηματίζεται πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με τον χρόνο υπερημερίας σε μήνες. Συμπεράσματα Βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε η ΕΛΤΕ, μόλις τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των ελέγχων φορολογικής συμμόρφωσης σε 4.468 επιχειρήσεις (93,5% επί του συνόλου) και έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Με το θεσμό του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού επιτεύχθηκε διεύρυνση της φορολογικής βάσης κατά περίπου 3,4 δις ευρώ (1,8% του ΑΕΠ) και τεκμαρτό φορολογικό όφελος μεταξύ 0,4% και 0,5% του ΑΕΠ και κρίθηκε ότι αποτελεί πολύτιμο βοήθημα στην υπηρεσία των δημόσιων ελεγκτικών φορέων και των ελεγχόμενων εταιρειών. Σημαντικό θεσμό τον χαρακτήρισε τόσο ο Σ.Ε.Β. (Ιούνιο 2015) στέλνοντας επιστολή προς την κυβέρνηση ζητώντας την διατήρηση του φορολογικού πιστοποιητικού όσο και ο κ. Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης, πρώην Γενικός Διευθυντής του φορολογικού τμήματος της KPMG και πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, σε άρθρο του (2013). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., χώρες εκτός Ε.Ε. και τρίτες χώρες, διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία τον εν λόγω Πιστοποιητικό συντάσσεται και υποβάλλεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Προτάσεις Ο θεσμός του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού πράγματι αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του φορολογικού μας συστήματος και προς την επίτευξη διαφάνειας μέσω των φορολογικών ελέγχων των επιχειρήσεων. Βοήθησε σε μεγάλο βαθμό τόσο τις εταιρείες όσο και τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, αλλά θα πρέπει να γίνουν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές και να εδραιωθεί μία βασική και ανθεκτική φορολογική νομοθεσία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας δεν είναι οικονομικό αλλά καθαρά θεσμικό, καθώς δεν υπάρχει μια πολιτική ηγεσία η οποία θα υποστηρίζει τις αναγκαίες φορολογικές αλλαγές. Θα πρέπει να περιοριστούν έως και να εξαλειφθούν οι συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας, με τις χιλιάδες λεπτομερείς εγκυκλίους και τις υπουργικές αποφάσεις. Επίσης, είναι αναγκαία η απλοποίηση του φορολογικού μας συστήματος ώστε το φορολογικό πλαίσιο να γίνει απλό, λειτουργικό και κατανοητό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βασικός φορολογικός νόμος ν. 2238/1994, ο οποίος βρίσκονταν σε ισχύ τα τελευταία 20 χρόνια τροποποιήθηκε περίπου 250 φορές με 80 διαφορετικούς νόμους ενώ ο νέος Κ.Φ.Ε. μέσα στο 2015 δέχθηκε επτά αλλαγές με έξι νόμους και με μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Abstract:The subject of this research is the analysis and the empirical case study regarding the issue of "Annual Tax Certificate" through real economic elements of a non-listed Greek company. The financial information will cover the years 2013 and 2014 and record changes made to the provisions of Law. 2238/1994 (POL. 1159/2013) from the corresponding provisions of the Law. 4172/2013 (POL. 1124/2015), respectively. It is important to note that the Law. 2238/1994 was in force till the year 2013 (financial year 2014) and in 2014 (now called tax year), the provisions of the new Income Tax Code (Law. 4172/2013). Tax Certificate The provisions of the l. 2190/1920 (for SA) and n. 3190/1955 (for EPE) companies mandatory review by auditors. In parallel with the provisions of Law. 3842/2010 was introduced and the publication of the Annual Tax Certificate in our country from the Chartered Auditors - Auditing Offices. The Tax Certificate is the first attempt to award the tax audit by the tax authorities to individuals and is an effective mechanism for monitoring the activities of the SA Ltd. and since the consequent responsibility on the part of auditors in the event of inaccuracy, it seems to have led the companies involved in franker declarations. The Tax Certificate is divided into two sections, the '' Report Tax Compliance '(Annex I) and in' 'Appendix of detailed information' (Annex II), while tax items to be checked are the Checklist (Annex III). The Control Program examines specific tax items, such as Income Tax, VAT, withholding taxes, stamp duty, the Intra-group Transactions (Transfer Pricing), the Real Estate Tax and Tax Code Imaging Trade Association (formerly KVS). By the end of the audit in the aforementioned items the auditor collects the tax findings and accordingly the importance of those submitting the Report Tax Compliance. The Tax Compliance Report submitted to the audited company within 10 days from the submission of income tax return and may have six conclusions are: 1). A.1 Conclusion unqualified, 2). A.2 Conclusion unqualified on / accent, 3). A.3 Conclusion subject, 4). A.4 Conclusion and subject matter / accent, 5). A.5 Unable to express a conclusion and 6). Negative Conclusion A.6. The Appendix of detailed information includes general information about the audit firm and the audited company, as well as quantitative data of the test and the comparable period. Approach - Research part In the research part of the thesis was a case study with real financial data of a non-listed Greek company with the aim to identify major differences between the provisions of two tax laws. First major difference is that the new Income Tax Code with the provisions of Articles 22 and 23 explicitly specify the deductible and non-deductible business expenses, respectively. Does deductible that which a). in the interest of the business or in the ordinary course of trade, b). corresponds to an actual transaction and c). recorded in books kept imaging of the trading period during which and proven by appropriate documentation. Based on the study conclude that the new Income Tax Code significant changes in key expense accounts of the general accounts. Regarding control of the fund if the transaction amount is less than € 500,00, then the expense is deductible from the gross income of the business. If the expenditure is between € 500,00 and € 3.000,00 and not paid through a bank, then this cost is reformed in its entirety, and if more than € 3.000,00 then reformed and fined concurrently. Also, as regards salaries, insurance contributions should be paid until the end of the second month for the period concerned, and otherwise reshape the entire payroll for the relevant employee. Meanwhile, the car costs repealed reform depending on the engine capacity and for mobile telephony reform by 50%. Plus, the benefit in kind is defined. For expenditure car provision is an amount calculated according to the market company vehicle concession value to an employee or partner or shareholder, and is valued at 30% of the cost of depreciation, road tax, the cost of repairs and maintenance as they result from the entries in the business books. For mobile telephony provision is the excess of the user program that is used for personal purposes. Also, with respect to bad debts provision now applies that these requirements are deductible according to the amount and timing of such recovery. That provides that the amounts of provisions for depreciation of bad debts and write-offs of such a deductible) for overdue receivables up to the amount of € 1.000,00 not collected for more than 12 months, bad debt provision is formed at a rate of one hundred 100% this requirement if the appropriate steps to ensure the collection right of this requirement have been made, and b) for overdue receivables exceeding the amount of € 1.000,00 not collected for more than 12 months, a provision for doubtful requirements, provided that they have taken appropriate steps to ensure entitlement to this requirement, according to the default time in months Conclusions Based on data released by the ELTE, only the first year of application of tax compliance checks in 4468 enterprises (93.5% of the total) and received Tax Compliance Report. With the institution of the Annual Tax Certificate achieved broadening the tax base by about 3.4 billion euros (1.8% of GDP) and implicit tax benefit between 0.4% and 0.5% of GDP and was considered a valuable aid in service public control bodies and controlled companies. Important institution marked the both the SEV (June 2015) by sending a letter to the government calling for the retention of tax certificate and Mr. George S.. Mavraganis, former Director General of the tax department at KPMG and former Minister of Finance, in his article (2013). Research conducted in other Member States of the EU, non-EU countries and third countries, found that Greece is the only country in which the said certificate is prepared and submitted by Certified Auditors. Suggestions The institution of the Annual Tax Certificate is indeed the last years an important step in the right direction of our tax system modernization and to achieve transparency through tax audits of businesses. Greatly helped both companies and the tax authorities, but will require substantial structural changes and established a basic and robust tax legislation. The biggest problem of the country is not economic but purely institutional, as there is a political leadership which supports the necessary tax changes. They should be kept up to eliminate the constant changes to tax legislation, with the thousands of detailed circulars and decrees. It is also necessary to simplify our tax system to the fiscal framework to make it simple, functional and understandable. It is worth noting that the basic tax law n. 2238/1994, which were in force over the last 20 years about 250 times amended with 80 different laws and the new Income Tax Code in 2015 was seven changes to six laws and a legislative act.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Φορολογία και Ελεγκτική, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 136-140
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_SipsisKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο