Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ελεύθερο λογισμικό και δημόσια διοίκηση: η περίπτωση της Ελλάδας
Τίτλος:Free software and public administration: the case of Greece
Κύρια Υπευθυνότητα:Βύρκος, Χρήστος Δ.
Επιβλέπων:Πολυμέρης, Σπυρίδων
Θέματα:
Keywords:Ελεύθερο Λογισμικό, Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, Δημόσια Διοίκηση
Free Software, Open Source Software, Public Administration
Ημερομηνία Έκδοσης:2023
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική τάση στον κλάδο της παραγωγής λογισμικού. Έχοντας σημειώσει, από την εμφάνισή του έως και σήμερα, ταχεία ανάπτυξη και διάδοση σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει επιτύχει να είναι παρόν σε κάθε έκφανση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Επιφέρει μια διαφορετική αντίληψη ως προς το ακολουθούμενο παραγωγικό μοντέλο, καθώς προωθεί την ελεύθερη χρήση, επεξεργασία και διακίνηση του λογισμικού, ενώ στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην εθελοντική συμμετοχή και στην ανιδιοτελή προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. Σε γενικές γραμμές, ταράσσει τα νερά του συνηθισμένου μοντέλου παραγωγικής δραστηριότητας, στο οποίο είναι προσαρμοσμένη η παγκόσμια οικονομία. Ασφαλώς, η επιτυχία του ΕΛ/ΛΑΚ δεν υπήρξε τυχαία αλλά, οφείλεται στην πληθώρα των πλεονεκτημάτων που επιφέρει. Τα πλεονεκτήματα αυτά, έχουν σπεύσει εδώ και αρκετά χρόνια να εκμεταλλευτούν οι κυβερνήσεις αρκετών κρατών, οι οποίες, με νομοθετικές παρεμβάσεις, πολιτικές και δράσεις, προσπαθούν να προωθήσουν τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ από τις δημόσιες διοικήσεις τους, προκειμένου οι τελευταίες να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να γίνουν αποδοτικότερες και πιο αποτελεσματικές. Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πίσω, καθώς δεν έχει λάβει σχετικές πρωτοβουλίες για τη συστηματική υιοθέτηση του ΕΛ/ΛΑΚ από την ελληνική δημόσια διοίκηση, αλλά και για την προώθησή του στην ελληνική οικονομία. Η όποια δραστηριοποίηση, προέρχεται κυρίως από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, καθώς και από ιδιώτες εθελοντές. Η Ελλάδα, οφείλει να πράξει περισσότερα και με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό, για την προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην δημόσια διοίκηση, αλλά και στην οικονομία γενικότερα. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη σφαιρική επισκόπηση του φαινομένου του ΕΛ/ΛΑΚ, με έμφαση στο δημόσιο τομέα των κρατών, και ιδιαίτερα στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται, μέσω έρευνας ερωτηματολογίου, η διακρίβωση των απόψεων των δημοσίων υπαλλήλων – με αρμοδιότητες άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενες με τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών – ως προς το ΕΛ/ΛΑΚ, και τη θέση που αυτό κατέχει ή θα πρέπει να κατέχει στο δημόσιο τομέα της Ελλάδας. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μια κομβική, ως προς της ψηφιακή ταυτότητα της χώρας, υπηρεσία της κεντρικής κυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Abstract:The Free and Open Source Software is the cutting edge technology in the software production industry. Since its appearance, having achieved rapid growth and fast dissemination at a global level, it has succeeded in being literally everywhere. It is present in every aspect of economic activity, in the daily operation of private businesses and of the public sector, in people's private activities and in their social life. It creates a different aspect regarding the followed production model, as it promotes free use, processing and distribution of software, whereas it significantly relies on the voluntary participation of individuals and their altruistic contribution to society. Generally, it disturbs the calming waters of the mainstream production model, to which the world economy is adapted. It is certain that the success of the Free and Open Source Software was not a random fact but rather an outcome of the plethora of its advantages. The governments of several countries have, for many years, rushed to benefit from these advantages. By issuing legislative initiatives and policies and by taking relative actions, these they try to promote the use of Free and Open Source Software by their public administrations, in order the later to become more efficient and effective in the way they operate and for the benefit of their national economies and the citizens they are meant to serve. In this context, Greece finds herself being left quite behind, since it has not taken any relevant initiatives for the systematic adoption of the Free and Open Source Software by the Hellenic public administration and for its promotion in the local economy. The only relative activity derives from the country’s university institutions and research centers as well as from individual volunteers. Greece must take more steps and at the fastest pace possible, for the promotion of Free and Open Source Software to the public administration, but also to the economy in general. This paper presents an overview of the Free and Open Source Software phenomenon, focusing on the public sector of the countries and particularly on the hellenic public administration. In this context it is ventured, by launching a questionnaire survey, the opinions of public servants – whose work responsibilities directly or indirectly relate to the Information and Communication Technologies – towards the Free and Open Source Software and the position it holds or should hold in the hellenic public sector of Greece, to be identified. The said survey was conducted to a vital for the digital identity of the country agency of the central government, the General Secretariat of Informational Systems of the Public Sector, which belongs to the Ministry of Digital Governance.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2023
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 150-164
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_VirkosCh_7121M019.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο