Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εμπορία ανθρώπων ως μορφή οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η περίπτωση της Ελλάδας
Τίτλος:Trafficking in human beings as a form of organized crime in the European Union: the case of Greece
Κύρια Υπευθυνότητα:Σκυλά, Ελένη Ι.
Επιβλέπων:Παπαγιάννης, Δονάτος Ι.
Θέματα:
Keywords:Χώρος ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης, οργανωμένο έγκλημα εμπορία ανθρώπων – trafficking, Europol, Eurojust, Συμφωνίες Schengen, σοβαρή και οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα
Area of freedom of security and justice, organized crime trafficking in human Beings - trafficking, Europol, Eurojust, Schengen Agreements, serious and organized criminal activity
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Οι προκλήσεις ασφάλειας, τόσο εντός ΧΕΑΔ όσο και σε εγχώριο επίπεδο, παρουσιάζουν τεράστια ποικιλομορφία και επηρεάζονται άμεσα από τις επικρατούσες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες έκαστου Κράτους – Μέλους της ΕΕ. Μια από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις αναφορικά με την πολυπόθητη ασφάλεια αποτελεί η ανάπτυξη της σοβαρής και οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, δεδομένης τηςευέλικτης προσαρμοστικότητας των υπαρκτών εγκληματικών δικτύων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και ευρύτερο οικονομικο - πολιτικό εν γένει περιβάλλον.Διαχρονικά στόχος στρατηγικής σημασίας για τις διωκτικές αρχές, σε επίπεδο εξίσου Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικό, καθίσταται αναμφίβολα, η αποτελεσματική και «γόνιμη» αντιμετώπιση της ολότητας των πτυχών της σοβαρής και οργανωμένης εγκληματικότητας, όπως εμφανίζεται και η μορφή της εμπορίας ανθρώπων, το ευρέως γνωστό trafficking στον ευρωπαικό και ελλαδικό χώρο. Προκειμένου να παγιωθεί το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών, η θωράκιση της κοινωνικής ειρήνης και της συνοχής, απαιτείται η συνεργασία όλων των καθ΄ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών και Οργανισμών. Η ανάγκη της συγκεκριμένης συνεργασίας απαντάται μέσα από την κατανόηση των δομών και του «modus operandi» των εγκληματικών δικτύων. Τα δρώμενα και οι εξελίξεις σε επίπεδο οικονομικό, οι γεωπολιτικές αλλαγές, όπως και η διαρκώς συνεχιζόμενη ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση του διαδικτύου, εγκυμονούν ευκαιρίες για ανάπτυξη παραβατικής δραστηριότητας από εγκληματικά οργανωμένες ομάδες με άμεση συνέπεια τη διαμόρφωση μιας πολυσχιδούς αξιόποινης δράσης.Η παρούσα εργασία συνιστά προσπάθεια απεικονίσεως της ισχύουσας κατάστασης καθώς και των τάσεων του Σοβαρού και Οργανωμένου εγκλήματος, και συγκεκριμένα της Εμπορίας Ανθρώπων – του λεγόμενου «Trafficking», τόσο εντός του Χώρου Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ όσο και εντός του ελλαδικού χώρου. Σκοπός δε, είναι να γίνουν αντιληπτές οι υπαρκτές απειλές και ιδίως η στοχευμένη χαρτογράφηση των απαιτήσεων για την εξασφάλιση ενός πραγματικούπεριβάλλοντος ασφάλειας. Ένα περιβάλλον που παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες προστασίας των Ευρωπαίων Πολιτών, διαφυλάσσει και προασπίζεται το απαραβίαστο των ατομικών δικαιωμάτων, την ειρήνη, το αίσθημα κράτους δικαίου και τη δημοκρατία.
Abstract:Security challenges, both within the AFSJ and at the domestic level, are extremely diverse and directly influenced by the prevailing political, social, economic conditions of each EU Member State. One of the most important security challenges is the development of serious and organized criminal activity, given the flexible adaptability of existing criminal networks to the ever-changing social and wider economic-political in general Environment. Over time, the objective of strategic importance for the prosecution authorities, both at European Union and national level, is undoubtedly the effective and 'fruitful' treatment of the whole of the serious and organized crime aspects, as is the form of trafficking in human beings, the well-known trafficking in European and Greek space. With a view to consolidating citizens' sense of security, safeguarding social peace, cohesion and rational allocation of available resources, the co-operation of all relevant services and agencies is a key factor in understanding structures. and the "modus operandi" of criminal networks, on the other hand, to suppress their thorny criminal activity. Economic and labor market developments and developments, geopolitical changes, as well as the continued development of new technology coupledwith widespread use of the Internet, indirectly but clearly provide opportunities and fertile ground for criminal activity to grow. organized groups with the immediate consequence of forming a multifaceted criminal action. The present work is an attempt to reflect the current situation as well as the tendencies of Serious and Organized Crime, namely Trafficking in Human Beings - so-called "Trafficking" both within the EU's Area of Freedom of Security and Justice and within Greece, in order to make them happen. understand the existing threats, and in particular the targeted mapping of requirements to ensure a genuine security environment with the sole purpose of providing effective European protection services Paionian Citizens, preserve and defend the inviolability of individual rights and the fortification of peace and ultimately to ensuring the rule of law and a sense of democracy.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 172-184
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_SkylaEl_7118M012.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο