Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού-Μελέτη περίπτωσης: Τράπεζα της Ελλάδος-CERN
Τίτλος:Education of human resources-Case study: Bank of Greece-CERN
Κύρια Υπευθυνότητα:Ντιντίφα, Αλεξάνδρα Π.
Επιβλέπων:Μπέσιλα-Βήκα, Ευρυδίκη
Θέματα:
Keywords:Εκπαίδευση, Τράπεζα της Ελλάδος, CERN, Ανθρώπινο Δυναμικό, αξιολόγηση
Education, Bank of Greece, CERN, Human Resources, evaluation
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η εκπαίδευση αποτελεί μια αέναη διαδικασία κατά την οποία ο άνθρωπος εξελίσσεται, προοδεύει και διαμορφώνει μια σφαιρικότερη αντίληψη του κόσμου γύρω του. Αυτή η διεργασία της εκπαίδευσης, αποτελεί το βασικότερο στοιχείο της εξέλιξης του ανθρώπου και λαμβάνει τόσες μορφές όσες είναι και οι εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο λόγος επιλογής του συγκεκριμένου θέματος προς μελέτη, πηγάζει απο την παρατήρηση ότι το ανθρώπινο δυναμικό, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, αποτελεί την κινητήρια δύναμη κάθε μορφής οργανισμού ή επιχείρησης, επομένως η διαδικασία της εκπαίδευσης είναι υψίστης σημασίας μιας και διαμορφώνει την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων. Στην παρούσα μελέτη, θα αναπτυχθούν οι τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι μέθοδοι εκπαίδευσης καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα από την μελέτη περίπτωσης- Τράπεζα της Ελλάδος. Θα ακολουθήσει μια σύγκριση με ένα διεθνές ευρωπαϊκό ερευνητικό ινστιτούτο, το CERN, για την βαθύτερη κατανόηση του ρόλου της εκπαίδευσης συγκριτικά. Σημαντικό σημείο της παρούσας έρευνας καποτελεί η αξιολόγηση της εκπαίδευσης καθώς παρόλο που είναι ιδιαίτερης σημαντικότητας, πολύ συχνά παραβλέπεται. Ακόμη, θα σχολιαστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι ίδιοι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και τα πλεονεκτήματα που επιφέρει αυτή σε σχέση με τις δυσκολίες υλοποίησης της. Καταληκτικά, θα αναλυθεί ως μελέτη περίπτωσης η Τράπεζα της Ελλάδος και θα ακολουθήσουν συμπεράσματα και προτάσεις για βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς μέσω νέων εργαλείων και τεχνολογιών που θα μπορούσαν να απλοποιήσουν τις διαδικασίες και να μειώσουν σημαντικά τα κόστη τόσο σε χρόνο όσο και σε πόρους.
Abstract:Education is an endless process in which man evolves, advances and shapes a more global perception of the world around him. This process of education is the most basic element of human evolution and takes as many forms as the manifestations of human activity. The reason for choosing this topic, rises from the observation that human resources, both in the private and the public sector, are the driving force of any form of organization or enterprise. Which means that the process of education is of paramount importance as it shapes the effectiveness, productivity and accuracy of employees. In the present study, the training techniques used in both the private and the public sector will be developed, training methods as well as concrete examples from the Case Study - Bank of Greece. A comparison with another institute, the CERN, will also take place in order to see the different techniques of education used in these different Organizations. An important area of this research is the assessment of education, because although it is of paramount importance, it is often overlooked. It will also comment on the difficulties faced by both businesses and the workers themselves during the educational process and the advantages it brings with regard to its implementation difficulties. Finally, the Bank of Greece will analyze as a case study and will follow conclusions and suggestions for improving the education system in enterprises and organizations through new tools and technologies that could simplify procedures and significantly reduce costs both in time and in resources.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 70-72
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_NtintifaAl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο