Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ελληνική δημόσια διοίκηση: για ένα νέο μοντέλο μάνατζμεντ: η άσκηση διοίκησης σύμφωνα με τη θεωρία του Teal Management και η εφαρμογή των αρχών του Holacracy στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας
Τίτλος:Greek public administration: for a new management model: the administration according to the theory of Teal Management and the implementation of the Holacracy principles in the Labor Inspectorate body
Κύρια Υπευθυνότητα:Παναγιωτακοπούλου, Ευγενία Π.
Επιβλέπων:Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος Π.
Θέματα:
Keywords:Δημόσια ιοίκηση, Δημόσιος Τομέας, Δημόσια Υπηρεσία, Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, Teal management, Σύνταγμα του Holachracy, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη», Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Π.Σ.
Public Administration, Public Sector, Public Service, New Public Management, Teal Management, Holachracy Constitution, Labor Inspection Body, Electronic Governance, Ergani Information System, Integrated Information System
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι στην καθημερινότητά του ο Πολίτης συναντά έννοιες όπως Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιος Τομέας, Δημόσια Υπηρεσία, Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, οι οποίες ενώ είναι τόσο οικείες συχνά συγχέονται μεταξύ τους. Παράλληλα γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα της ριζικής μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης, την εξυγίανση της και τον εκσυγχρονισμό αυτής μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται εν συντομία και αποσαφηνίζονται οι προαναφερόμενες έννοιες, ενώ μέσω της συνοπτικής ιστορικής αναδρομή της Δημόσια Διοίκησης από την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους ως και σήμερα κατανοείται η διοικητική λειτουργία και η εξελεγκτική της πορεία στο χρόνο. Έντονο προβληματισμό εγείρει το γεγονός ότι σε όλη την πορεία του Νεοελληνικούς Κράτους οι βασικές αιτίες της διοικητικής παθολογίας υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν, παρά τις οποίες προσπάθειες εξάλειψης αυτών. Η σύγχρονη προσπάθεια αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης τα τελευταία χρόνια μέσω της εφαρμογής των αρχών του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ δεν επέφερε τελικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μια νέα προσέγγιση στο ζήτημα θα μπορούσε να δοθεί μέσα από την εφαρμογή μιας νέας τάσης στο μάνατζμεντ, αυτής του TEAL management. Πρόκειται για ένα ανοικτού τύπου συμμετοχικό management που ξεφεύγει από τη λογική της κάθετης ιεραρχίας και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α. βασίζεται στην αυτοοργάνωση, β. οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην ολότητα του οργανισμού και εστιάζουν στον εξελικτικό σκοπό αυτού και γ. οι ηγέτες αναπτύσσουν μια ηθική φιλοσοφία βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την πληθωρικότητα, αναλαμβάνοντας έναν πιο συμβουλευτικό και συνεργάσιμο χαρακτήρα που προκύπτει από την υιοθέτηση μιας λιγότερο εγωκεντρικής αντίληψης της θέσης. Επειδή οι ευθύνες και η λήψη αποφάσεων διαχέονται σε ευρύτερα στρώματα, δηλαδή σε μικρές και ευέλικτες ομάδες, δίνεται τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου και κυρίως ανάληψη ευθύνης στους συμμετέχοντες γεγονός που τους προσφέρει ικανοποίηση και τους κάνει πιο παραγωγικούς στα πλαίσια των ευθυνών που αναλαμβάνουν. Για τη μετάβαση ενός οργανισμού στην Teal εποχή απαιτείται η υιοθέτηση ενός πλαισίου λειτουργίας, το οποίο θα βασίζεται στα χαρακτηριστικά και στις αρχές αυτού. Ένα μοντέλο που εφαρμόζει τις αρχές του Teal μανατζμεντ είναι το Holacracy. Οι βασικές λειτουργίες που περιγράφονται στο Σύνταγμα του Holachracy είναι αυτή τη στιγμή πιθανώς το πιο ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα που σκιαγραφεί ενδελεχώς τις διαδικασίες που θα πρέπει να υιοθετηθούν από ένα οργανισμό, ώστε να επιτύχει την μετάβαση του στην Teal εποχή. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε χρησιμοποιήθηκε ως μελέτη περίπτωσης. Συγκεκριμένα έγινε πλήρης περιγραφή του έργου του, των αρμοδιοτήτων του, των διαδικασιών του και της προσπάθειας εκσυγχρονισμού αυτού με τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας στην υποστήριξη των λειτουργιών του με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Από την έρευνα προέκυψε η υιοθέτηση των αρχών του Teal Management από το Σ.ΕΠ.Ε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών λειτουργικών προβλημάτων του. Προτείνεται όπως η εφαρμογή των αρχών του Τeal Management να αναγνωριστεί ως καλή πρακτική και να επαναληφθεί στο μέλλον από τον οργανισμό με σκοπό, όχι μόνο την αποτελεσματική λειτουργία αυτού, αλλά και την εκπλήρωση των προσδοκιών των εργαζομένων.
Abstract:It is an undisputed fact that in their everyday life the Citizens meets concepts such as Public Administration, Public Sector, Public Service, New Public Management, which, while they are so familiar, are often confused with each other. At the same time, there is talk of the necessity of a radical reform of the Public Administration, its reorganization and its modernization through the use of eGovernment. In the present study the above mentioned concepts are briefly presented and clarified, the administrative function and its audit progress over time is understood through a brief historical review of the Public Administration, from the founding of the Modern Greek State to this day. Unfortunately, serious concern is raised by the fact that throughout the course of the Neo-Hellenic State the main causes of administrative pathology existed and continue to exist, despite attempts to eradicate them. The modern attempt to restore the proper functioning of the Public Administration in the last years through the implementation of the principles of the New Public Management did not produce the expected results. A new approach to the issue could be given through the implementation of a new trend in management the TEAL management. It is an open-ended participative management that goes beyond the logic of vertical hierarchy and has the following characteristics: is based on self-organization, the employees participate in the whole of the organization and focus on the evolutionary purpose of this and the leaders are careful (counseling and cooperative), mitigating the needs and excitement of their selfishness, developing a moral philosophy based on mutual trust and exuberance. Because responsibilities and decision-making diffuse into wider layers, ie small and closed groups, it is possible to exercise control and, most importantly, take responsibility for the participants, which gives them pleasure (and increase productivity in the long run). An organization's transition to the Teal era requires the adoption of an operating framework based on its characteristics and its principles. The constitution of Holacracy is probably, at the moment, the most complete operating system that thoroughly describes the processes that required by an organization to be adopted in order to achieve its transition to the Teal era. As a case study, the Labour Inspectorate (SEPE) was used. In particular, a full description of its work, responsibilities, procedures and effort to modernize it through the use of e-Government was made. The survey revealed the adoption of the Teal Management principles by SEPE to effectively address its major operational problems. It is suggested that the implementation of the principles of Teal Management to recognized as good practice and to be repeated in the future by the organization with the aim not only to improve its functioning but also to fulfill the expectations of the employees.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 172-182
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_PanagiotakopoulouEy.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο