Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Φορολογικό σύστημα 2012-2014: προβληματισμοί και προτάσεις πάνω στο φορολογικό έλεγχο
Τίτλος:Tax system 2012-2014: reflections and proposals concerning tax auditing
Κύρια Υπευθυνότητα:Αλεβυζάκη, Ουρανία Β.
Επιβλέπων:Φίλος, Γιάννης Λ
Θέματα:
Keywords:Φορολογικός έλεγχος
Tax auditing
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο φορολογικό έλεγχο και πιο συγκεκριμένα στις αλλαγές που έχουν επέλθει στις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτόν, στο πλαίσιο του νέου ελληνικού φορολογικού συστήματος (Περίοδος 2012 – 2014). Για το σκοπό της παρούσας εργασίας διενεργήθηκε έρευνα με τη χρήση Ερωτηματολογίων. Η δομή και το περιεχόμενου του Ερωτηματολογίου, περιλαμβάνει το σύνολο των επιμέρους διαδικασιών-σταδίων που σχετίζονται με το φορολογικό έλεγχο. Τα Ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε τρεις Ομάδες ερωτώμενων: Εφοριακούς Υπαλλήλους, Λογιστές και Ορκωτούς Ελεγκτές στα οποία τελικά ανταποκρίθηκαν 86 ερωτώμενοι, εκ των οποίων 38 Εφοριακοί Υπάλληλοι, 27 Λογιστές και 21 Ορκωτοί Ελεγκτές. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, καταλήγουμε σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα και σε κάποιες ενδείξεις οι οποίες χρήζουν περαιτέρω έρευνας: 1) Η επιλογή των υποθέσεων για έλεγχο θα πρέπει να γίνεται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. 2) Οι έλεγχοι θα πρέπει να παραμείνουν υπό την εποπτεία του κράτους (ακόμη και αν διενεργούνται από ιδιωτικές εταιρείες). 3) Οι προληπτικοί έλεγχοι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν. 4) Κρίνεται εύστοχη η κατάργηση των διατάξεων περί κύρους βιβλίων και εξωλογιστικού προσδιορισμού αποτελεσμάτων. 5) Χρειάζεται αποσαφήνιση του τρόπου επιλογής των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου ενώ θα πρέπει επίσης να λυθούν όλες οι λεπτομέρειες ως προς την νομική κατοχύρωση τους, τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζουν τα αποτελέσματά τους, τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τους και τον έλεγχο της εξαγωγής «δίκαιων» αποτελεσμάτων. Καθώς δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά τα αποτελέσματα των πρώτων ελέγχων που διενεργούνται με τις Έμμεσες Τεχνικές είναι ένα από τα θέματα της εργασίας που θα πρέπει να μείνει για μελλοντική έρευνα. 6) Παρότι με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος έγινε μια προσπάθεια απλοποίησης των διατάξεων για τις εκπιπτόμενες δαπάνες, χρήζουν βελτίωσης και προτείνεται με δευτερογενή νομοθεσία να αποσαφηνιστούν οι περιπτώσεις ή τα κριτήρια ώστε οι διενεργηθείσες δαπάνες να εμπίπτουν στις διατάξεις περί έκπτωσης. 7) Θα πρέπει να καταργηθούν οι απαλλακτικές διατάξεις περί απογραφής ώστε να είναι εφικτός, ουσιαστικός και ομοιόμορφος ο έλεγχος του συνόλου των επιχειρήσεων. 8) Προτείνεται η επαναλειτουργία των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών με τη μορφή αποκεντρωμένων επιτροπών. Τέλος, προτείνεται να αποσαφηνιστούν οι έννοιες ή να εξειδικευτούν τα είδη του ελέγχου (Μερικός και Πλήρης έλεγχος), να εξειδικευτούν οι πράξεις προσδιορισμού φόρου, να γίνει εξορθολογισμός των προστίμων του Κ.Φ.Δ. τουλάχιστον όσον αφορά τις διαδικαστικές παραβάσεις και να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις και οι περιπτώσεις που αφορούν την παράταση του δικαιώματος έλεγχου από την διοίκηση (παραγραφή). Τέλος, θεωρούμε σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της πάταξης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σε διεθνές επίπεδο την πρόσφατη έκδοση του Παγκόσμιου Προτύπου για την Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών (Ιούλιος 2014), το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί από το 2017 τουλάχιστον από τις 65 χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να το εφαρμόσουν. Το γεγονός αυτό ανοίγει νέες σημαντικές δυνατότητες και στον φορολογικό έλεγχο και θεωρούμε ότι είναι αξιόλογο να διερευνηθεί σε μελλοντική έρευνα.
Abstract:This paper refers to Tax Audit and more specifically to the changes that have been occurred in the processes associated with it, by the new Greek Tax System (Season 2012-2014). For the purpose of this paper, research was conducted using questionnaires. The structure and the content of the questionnaire included all sub-step procedures related to tax audit. Questionnaires were distributed in three groups of respondents: Tax Officials, Accountants and Certified Auditors in which ultimately responded 86 respondents, of which 38 Tax Officials, 27 Accountants and 21 Certified Auditors. Based on the survey results, we come to some firm conclusions and some indications which require further investigation: 1) The selection of cases for tax audits should be based on risk analysis criteria. 2) Tax Audits should remain under the supervision of the state (even if carried out by private companies). 3) The preventive audits must be intensified. 4) It is considered to be in the right direction the recent withdrawal of the provisions concerning the “quality” of books and records and the off-book calculation of the tax-results. 5) A clarification is needed to be made on how the selection between Indirect Audit Techniques is made and it should also be clarified all the details as to their legal issues, how they draw their results, the possibility of practical application and the control of the "fairness" of their results. As the results of the first audits carried out by the indirect techniques have not yet been made known, it is one of the themes of this paper that will be left for future research. 6) Although the new Income Tax Code was an attempt to simplify the rules for deductible expenses, it should be improved with proposed secondary legislation in order to clarify the circumstances or criteria under which the expenses effected subject to the provisions concerning deduction. 7) Exculpatory provisions concerning inventory should be repealed in order to have feasible, effective and uniform tax audits of all businesses. 8) It is proposed to re-establish the Committees on Administrative Dispute Resolution in the form of decentralized committees. Finally we consider wise to clarify the concept or to specialize the types of control (Partial and Full Audit), to specialize certain tax procedures, to streamline the fines of K.F.D. at least for procedural violations, to clarify the provisions and cases concerning the extension of the right for audit by the tax authorities (limitation). Finally, we consider an important step in the fight against tax evasion and tax avoidance internationally, the recent edition of the Global Standard for Automatic Exchange of Tax Information (July 2014), which is expected to be implemented by 2017 by at least 65 countries that have already committed to implement it. This opens up significant new opportunities for tax auditing and it is worthwhile to be examined in a future research.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Φορολογία και Ελεγκτική, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 146-147
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_AlevizakiOu.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο