Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Η εταιρική διακυβέρνηση στον ιδωτικό τομέα, στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και στη δημόσια διοίκηση: συγκρίσεις, αποτελέσματα και προτάσεις για βελτίωση
Τίτλος:The corporate governance in the private sector, in the state owned enterprises and organizations and in the public administration: comparisons, results and proposals for improvements
Κύρια Υπευθυνότητα:Νεραντζίδης, Μιχαήλ Δ.
Επιβλέπων:Φίλος, Γιάννης Λ.
Θέματα:Εταιρική διακυβέρνηση
Corporate governance
Keywords:Αξιολόγηση ΕΔ, Αναλυτική Ιεραρχική Προσέγγιση, Τροποποιημένη Δελφική Μέθοδος, Κλασική Θεωρία Μέτρησης
CG evaluation, Analytic Hierarchy Process, Modified Delphi Technique, Classical Test Theory
Ημερομηνία Έκδοσης:12/07/2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕΔ) αποτελεί ένα ιδιαίτερα προσφιλές πεδίο έρευνας, που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των χρηματοοικονομικών σκανδάλων, των κακοδιαχειρίσεων και των νοθεύσεων της αγοράς. Ως εκ τούτου, διαμορφώνεται η ανάγκη εφαρμογής πρακτικών, τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διακυβέρνησης, για τη σωστή συνεργασία μεταξύ κράτους, επιχειρήσεων και εμπλεκόμενων φορέων.\r\nΓια τον σκοπό αυτό, η παρούσα διατριβή επιχειρεί τη μελέτη του συστήματος ΕΔ και δη του ελληνικού, προκειμένου να εντοπιστούν οι μηχανισμοί που θα συμβάλλουν στην επίλυση του ιδιαίτερου συγκρουσιακού προβλήματος μεταξύ μικρομετόχου – μεγαλομετόχου και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες πρακτικές για τη βελτίωση της ποιότητας της ΕΔ. Μέσω εκτενέστερης βιβλιογραφικής επισκόπησης, αναλύθηκε η έννοια της ΕΔ, τόσο στις εισηγμένες εταιρείες όσο και στις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Δ.Δ., επισημαίνοντας τα κοινά σημεία και τις διαφοροποίησεις του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ειδικότερα, συγκεντρώθηκαν οι θεωρίες και τα συστήματα ΕΔ και μελετήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, για τη διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου. Εξετάστηκαν οι εμπειρικές έρευνες των εξωτερικών και εσωτερικών δομών ΕΔ και αναδείχθηκαν οι μηχανισμοί που δύναται να συμβάλλουν περισσότερο στην άμβλυνση του προβλήματος μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου. Επιπλέον, συλλέχθηκαν οι διάφοροι εμπορικοί και ακαδημαϊκοί δείκτες αξιολόγησης, εντοπίστηκαν τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι περιορισμοί τους και διαμορφώθηκε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας της ΕΔ στην Ελλάδα. Με τη διαδικασία αυτή διαπιστώθηκε η διαφοροποίηση των συστημάτων ΕΔ, τόσο μεταξύ χωρών όσο και φορέων επιχειρήσεων, καθώς και η απουσία κατάλληλης θεωρίας, για τον σχεδιασμό ενός δείκτη αξιολόγησης. Οι περιορισμοί αυτοί ανέδειξαν τη χρήση ενός συνδυασμού μεθοδολογιών, για την αποσύνθεση του προβλήματος και την υποστήριξη λήψης μιας απόφασης, συνδυάζοντας τρία εργαλεία: (i) την Τροποποιημένη Δελφική, (ii) την Κλασική Θεωρία Μέτρησης και (iii) την Αναλυτική Ιεραρχική Προσέγγιση. Τα εμπειρικά ευρήματα της εφαρμογής των μεθόδων αυτών επιβεβαίωσαν αφενός την ύπαρξη συναίνεσης μεταξύ ακαδημαϊκών και εμπειρικών, ως προς τη σπουδαιότητα των μηχανισμών ΕΔ και αφετέρου την οριακή σχετικά βελτίωση της ποιότητας της ΕΔ στην Ελλάδα (από τις προγενέστερες μελέτες). Τέλος, με τη χρήση της ανάλυσης παλινδρόμησης, διαπιστώθηκε η συσχέτιση της ποιότητας με μια σειρά μεταβλητών, που συνδέονται με την αποδοτικότητα, την οργανωσιακή – διοικητική δομή και το μέγεθος της εταιρείας. Η συμβολή της παρούσας έρευνας έγκειται στη διαμόρφωση ενός μεθοδολογικού πλαισίου, για τη δημιουργία δεικτών αξιολόγησης της ΕΔ και στην παροχή κατεύθυνσης σε νομοθετικούς, ρυθμιστικούς και εποπτικούς φορείς, για την προώθηση μιας συντονισμένης στρατηγικής ενίσχυσης της ποιότητάς της.
Abstract:Corporate Governance (CG) constitutes a particularly endearing field of research that has emerged in the recent years due to the financial scandals, mismanagement and distortion of the market. Consequently, a need for the application of practices has been formed not only on a business level, but also on a governance level, so as to a proper cooperation among the state, businesses and stakeholders be feasible. For this purpose, this particular dissertation attempts to study the system of CG, and in particular the Greek one, in order to identify the mechanisms that contribute to the settlement of the controversial confrontation between small and executive shareholders and formulate the appropriate practices that optimize the quality of CG. Through extensive literature review, the concept of CG is analyzed for listed companies, as well as for public utilities and public entities by notifying the commonalities and differences in the way that the aforementioned are organized and operated. More specifically, theories and systems of CG are gathered and the Greek characteristics are analyzed, for the formation of a theoretical framework. Empirical research of the internal and external structures of CG is examined and the mechanisms that may contribute more to mitigate the problem between principal and agent are highlighted. On top of that, commercial and academic indices are collected, and the advantages, disadvantages and limitations related to these indices are detected, so as to form a proper assessment method to evaluate the quality of CG in Greece. Following this procedure, a diversification in the systems of CG not only among different countries, but also among business stakeholders, as also a lack of appropriate theory for the formation of an assessment method of evaluation were found. These constraints have introduced the use of a combination of methodologies so as to combat this problem and support decision making by integrating three tools: (i) The Modified Delphi Technique (ii) The Classical Test Theory and (iii) The Analytic Hierarchy Process. The findings of the application of the aforementioned methodologies have confirmed, on the one hand the existence of consensus between academics and practitioners regarding the importance of the mechanisms of CG and on the other hand the relatively marginal improvement of the quality of CG in Greece (compared with previous studies). Finally, with the use of regression analysis, the correlation among quality and a variety of other factors, related to the corporate effectiveness, organizational- administrative structure and company size, was noted. The contribution of this particular research lies in the formation of a methodological framework for the development of evaluation indices of CG and the guidance for legislative, regulatory and supervisory bodies towards the promotion of a coordinated strategy that enhances the quality of CG.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 357-415
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7DID_Nerantzidis_Mi.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο