Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:E-democracy και δυνητική πολιτική συμμετοχή : μια μελέτη περίπτωσης: οργάνωση, αξιολόγηση και μελέτη μιας δυνητικής κοινότητας εργαζομένων
Κύρια Υπευθυνότητα:Τζώρτζης, Ευάγγελος
Επιβλέπων:Κοσκινάς, Κωνσταντίνος
Θέματα:Πολιτική συμμετοχή
Διαδίκτυο στη δημόσια διοίκηση
Political participation
Internet in public administration
Keywords:Ηλεκτρονική δημοκρατία, Δυνητική κοινότητα, Ιστότοπος εργαζομένων, Πολιτική συμμετοχή
Electronic democracy, Virtual community, Employees’ website, Political participation
Ημερομηνία Έκδοσης:2011
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το Διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου είδους πολιτικής, αυτή την οποία ασκούν οι πολίτες ως μέλη μιας δυνητικής κοινότητας, διαμορφώνοντας μια νέα πολιτική συνείδηση και συλλογικότητα. Η δημιουργία ενός αλληλεπιδραστικού ιστοτόπου που απευθύνεται σε μια κοινότητα εργαζομένων και η εισαγωγή διαβουλευτικών πρακτικών σε εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας, είναι πιθανό να ενισχύσει τη συμμετοχή των εργαζομένων στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων, παρέχοντάς τους ένα εργαλείο συνεχούς ενημέρωσης, επικοινωνίας μεταξύ τους, διαβούλευσης αλλά και διαμόρφωσης προτάσεων.Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η δημιουργία ενός δυναμικού ιστοτόπου για τους εργαζόμενους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού – Τουρισμού και η μελέτη του ως σύγχρονου εργαλείου ενημέρωσης, πολιτικής συμμετοχής και κινητοποίησης. Ο ιστότοπος με ονομασία “gganet” (www.gganet.gr) δημιουργήθηκε με την εφαρμογή ανοιχτού κώδικα “joomla!”. Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στις 10 Απριλίου 2011 και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Ο ιστότοπος συνδέεται με forum και ιστοσελίδα στο facebook. Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για τον ιστότοπο μέσω γραπτών ανακοινώσεων, e-mails, facebook και προσωπική ενημέρωση. Καταγράφηκαν η επισκεψιμότητα, ο αριθμός χρηστών και μέσω ερωτηματολογίου αξιολογήθηκε ο ιστότοπος από τους εργαζομένους.Κατά το διάστημα μελέτης της λειτουργίας του ιστοτόπου (10/4/2011 έως 8/6/2011) καταγράφηκε η είσοδος 132 χρηστών. Για το μήνα Μάιο οι επισκέπτες ήταν 66 σε σύνολο 380 υπαλλήλων της Γραμματείας (17,37%). Ο συνολικός αριθμός επισκέψεων ήταν 247, τα αρχεία που ζητήθηκαν ήταν 40.748 και οι σελίδες 8.374. Διενεργήθηκε ένα δημοψήφισμα στο οποίο συμμετείχαν 25 χρήστες (19,3% των επισκεπτών). Κατατέθηκαν 20 άρθρα και 22 ερωτήματα. Αναρτήθηκαν 8 ανακοινώσεις, ενώ στο facebook εγγράφηκαν 20 χρήστες και στο forum δημιουργήθηκαν 3 συζητήσεις. Στο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε απάντησαν 40 χρήστες. Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών απάντησε θετικά ως προς την ικανοποίησή τους από τον ιστότοπο, τη συχνότητα επισκέψεων, την ευκολία πλοήγησης, τη σαφήνεια και πληρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που παρέχονται, τη χρησιμότητα των καταχωρίσεων, την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, τη συχνότητα ανανέωσης και την πιθανή σύσταση του ιστοτόπου σε άλλους. Συμπερασματικά, ο ιστότοπος “gganet” είχε θετική ανταπόκριση και ικανοποιητική συμμετοχή.
Abstract:The internet provides the potential of creation of a new kind of policy, the one that citizens practice as members of a virtual community, shaping a new political conscience and collectiveness. The creation of an interactive website, that is addressed to a community of employees, and the introduction of consulting practices in applications of electronic democracy may promote the participation of employees in the democratic decision-making, by providing a tool of continuous briefing, communication, consultation and configuration of proposals. The aim of this study is to create a dynamic website for the employees of the General Secretariat of Sports of the Ministry of Culture and Tourism and to examine this website as a modern tool of briefing, political participation and action.The website named “gganet” (www.gganet.gr) was created using the application of open source “joomla!”. It was uploaded in the Internet on 10 April 2011 and is active up to today. The website is connected with a forum and a webpage in the facebook. The employees were informed for the website via written reports, e-mails, facebook and personal briefing. The number of visits and visitors of the website as well as the hits and page views were recorded. A questionnaire was used for the evaluation of the website by the users.A hundred and thirty two users accessed the website during the period studied (April 10 to June 6, 2011). During May, 2011 the visitors were 66 out of 380 employees of Secretariat (17.37%). The total number of visits was 247, the number of files accessed was 40,748 and the number of pages accessed was 8,374. A referendum was held and 25 users participated (19.3% of visitors). Twenty articles and 22 questions were submitted. Eight announcements were made, while 20 users were registered in the facebook and 3 discussions were created in the forum. The questionnaire was answered by 40 users. The vast majority responded positively regarding their satisfaction from the website, the frequency of their visits, the facility of web browsing, the clarity and plenitude of content and information that is provided, the utility of registrations, the satisfaction of their requirements, the frequency of renewal and the possibility of recommending the website to others. In conclusion, the website “gganet” engaged a positive response and the participation of the employees was satisfactory.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ "Δυνητικές Κοινότητες, Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές", 2011
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 63-68
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6PMS_ORG_OIK_PSY_TzortzisEu application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο