Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Διαχείριση κρίσεων από πλευράς Ε.Ε: το παράδειγμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
Τίτλος:Crisis management from E.U: the example of Bosnia and Herzegovina
Κύρια Υπευθυνότητα:Τζίμου, Δήμητρα Ι.
Επιβλέπων:Υφαντής, Κώστας
Θέματα:
Keywords:Πολιτική Δύναμη, Ήπια Δύναμη, Κανονιστική Δύναμη, Διεθνής Δρων, Διαχείριση Κρίσεων, Παγκόσμιος Διαχειριστής Κρίσεων, Στρατιωτικές Ικανότητες, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, Αιρεσιμότητα, Διεύρυνση, Ειρηνευτικές Αποστολές/Επιχειρήσεις, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Αστυνομική Αποστολή, Στρατιωτική Επιχείρηση, EUPM Althea, EUFOR Althea
Civilian Power, Soft Power, Normative Power, International Actor, Crisis Management, Global Crisis Manager, Military Capabilities, European Security and Defense Policy, Conditionality, Enlargement, Peacekeeping Mission/Operation, Police Mission, Military Operation, Bosnia - Herzegovina, EUPM Althea, EUFOR Althea
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η μοναδικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εμφανίστηκε στην παγκόσμια πολιτική σκηνή ως ένα ιδιότυπο μόρφωμα (suis generis) πυροδότησε πολλές συζητήσεις σχετικά με το ρόλο και τη θέση της ως διεθνούς δρώντα. Μεταξύ των διάφορων εννοιών που έχουν αποδοθεί κατά καιρούς, ξεχωρίζουν η "πολιτική δύναμη" (civilian power), η "ήπια δύναμη" (soft power), ενώ πιο πρόσφατα εμφανίστηκε η έννοια της "κανονιστικής ισχύος" (normative power). H Ε.Ε ως διεθνής δρώντας δίνει έμφαση στη χρήση διπλωματικών και όχι στρατιωτικών μέσων και στη διάχυση κοινών οικουμενικών αξιών. Με την πάροδο του χρόνου, το ενδιαφέρον της Ε.Ε εξαπλώθηκε και στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων με την ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, η οποία μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας μετονομάστηκε σε Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαχείρισης κρίσεων από την Ε.Ε, αποτελεί η εμπλοκή της Ε.Ε στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Η προσπάθεια της Ε.Ε να διαχειριστεί την κρίση που ξέσπασε στην περιοχή ως αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων που οδήγησαν στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, περιλαμβάνει την στάση της Ένωσης τόσο από την αρχή του πολέμου, όσο και κατά τη διάρκεια αυτού, με έμφαση στις δραστηριότητες της μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Ντέιτον. Η Ε.Ε μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Ντέιτον ανέλαβε την υποστήριξη της διεθνούς προσπάθειας για την οικοδόμηση της χώρας. Η παρουσία της Ε.Ε στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη υποστηρίχθηκε τόσο από σημαντική οικονομική βοήθεια όσο και από την χρήση αστυνομικών και στρατιωτικών μέσων, αντικαθιστώντας τη διεθνή κοινότητα στην περιοχή. Η προσπάθεια εξασφάλισης ενός διεθνούς και σταθερού περιβάλλοντος ασφάλειας στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη μέσω της οικοδόμησης θεσμών και της προώθησης της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, σε μία τόσο ιδιαίτερη χώρα, καταδεικνύει την πρόθεση της Ε.Ε να καταστεί ένας ενεργός παράγοντας στη διεθνή πολιτική σκηνή προωθώντας μια διεθνή ταυτότητα κανονιστικής εξουσίας.
Abstract:European Union's uniqueness, appeared in the world politics as a sui generis construct and sparked a huge amount of debates about the Union 's role and thesis as an international actor. EU has been named through the past years as "civilian power" and "soft power" and more recently with the term of "normative power". EU as an international actor emphasizes in the use of diplomatic means rather than military, as well as in the diffusion of universal values. Over the years, the EU's interest spread to the field of crisis management through the development of military capabilities through the European Security and Defense Policy which, after the Treaty of Lisbon, has been renamed to Common Security and Defense Policy. A typical example of crisis management by the EU is the EU's involvement in Bosnia and Herzegovina. The EU's effort to manage the crisis erupted in the region as a result of a series of events that led to the breakup of Yugoslavia, includes the attitude of the Union both from the beginning of the war and during that period, with emphasis on its activities following the signing of the Dayton Agreement. Following the signing of the Dayton Agreement, the EU has taken on the support of the international effort to build the country. The presence of the EU in Bosnia and Herzegovina has been supported by both substantial financial assistance and the use of police and military means, replacing the international community in the region. The effort to secure an international and stable security environment in Bosnia and Herzegovina through institution building and the promotion of democracy, human rights and the rule of law in such a particular country, demonstrates the EU\'s intention to become an active player in the international political scene by promoting an international identity of normative power.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 67-72
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_TzimouDi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο