Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Διεθνές και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο της πυρηνικής ενέργειας: θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αναπτυξιακές προοπτικές
Τίτλος:International and European institutional framework for nuclear energy: positive and negative impacts on the environment and development prospects
Κύρια Υπευθυνότητα:Νιτσοτόλη, Γεωργία Σ.
Επιβλέπων:Τσάλτας, Γρηγόρης Ι., 1950-
Θέματα:
Keywords:Πυρηνική ενέργεια, πυρηνική σύντηξη, πυρηνική σχάση, θεσμικό πλαίσιο, ατομικός βομβαρδισμός, πυρηνικό ατύχημα
Nuclear power, nuclear fusion, nuclear fission, institutional framework, atomic bombing, nuclear accident
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα ερευνητική εργασία αναφέρεται σε μία αμφιλεγόμενη ενέργεια, αυτή της πυρηνικής ενέργειας. Στην εργασία αναλύεται η έννοια και η λειτουργία της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που αυτή έχει τόσο στο περιβάλλον όσο και στον ίδιο τον άνθρωπο. Πολλοί είναι αυτοί που αντιτίθενται στη χρήση της, ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί, οι οποίοι υποστηρίζουν πως η χρήση της καθίσταται αναγκαία. Είναι μια μορφή ενέργειας που ανάλογα με τη χρήση που γίνεται από τον ίδιο τον άνθρωπο μπορεί να φανεί σωτήρια για πολλούς τομείς ή απολύτως καταστροφική για τον ίδιο και το περιβάλλον. Όταν ο άνθρωπος ακούει για την πυρηνική ενέργεια οι σκέψεις του στρέφονται γύρω από τα θανατηφόρα πυρηνικά ατυχήματα, καθώς και τη ρίψη των δύο ατομικών βομβών στις πόλεις Hiroshima και Nagasaki. Η πυρηνική ενέργεια δεν έχει μόνο θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο. Όπως αναφέρθηκε, η χρήση της είναι αυτή που την κατατάσσει άλλοτε στα θετικά και άλλοτε στα αρνητικά αποτελέσματα. Θετικά αποτελέσματα παρουσιάζει σε διάφορους τομείς, όπως στην ιατρική, στη γεωργία, στη βιώσιμη ανάπτυξη. Από την άλλη, αρνητικά αποτελέσματα εντοπίζονται μέσα από την παραγωγή και χρήση πυρηνικών όπλων, από τη διαχείριση των αποβλήτων. Για να μπορέσει λοιπόν η κοινωνία να προστατεύσει τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τα αρνητικά αυτά αποτελέσματα, συντάσσει συνθήκες που αναγκάζουν τα κράτη να χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς. Απαγορεύουν κάθε είδους χρήση της πυρηνικής ενέργειας για πολεμικούς σκοπούς και όπως γίνεται λόγος και στην εργασία, στο κεφάλαιο του διεθνούς θεσμικού πλαισίου, η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών είναι η μόνη συνθήκη που στοχεύει στον αφοπλισμό κρατών που ήδη κατέχουν πυρηνικά όπλα. Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται ιστορική αναδρομή και σημειώνεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο δύσκολο αυτό κομμάτι της πυρηνικής σύντηξης. Τέλος, η εργασία αναφέρεται και στις προοπτικές που έχει η πυρηνική ενέργεια στο μέλλον.
Abstract:This thesis is an enquiry into analyzing the concept and operation of a controversial form of energy: the nuclear energy. In this study is analyzed the meaning and the operational role of the nuclear energy but also is emphasized its role so in the environment as in human. There are many that oppose to its usage however there are many that support its usage is to be considered as necessity. It is a form of energy which depends on the way that the human use it, it could be considered as life-saving for many areas or absolutely destructive both for mankind and the environment. When people hear about nuclear energy, usually associate in their minds with deadly nuclear accidents and various incidents such as the dropping of two atomic bombs in the cities of Hiroshima and Nagasaki. Nuclear energy has not only a positive or negative impact. As mentioned, its use is the one that places it on positive and sometimes negative results. Positive results are presented in a number of areas, such as medicine, agriculture, sustainable development. On the other hand, negative results are detected through the production and use of nuclear weapons, from waste management. In order our society to protect both human and the environment from the negative outcomes, certain conventions are been conducted that indicating the usage of nuclear energy to be applied only for peaceful purposes. Those conventions are clearly prohibiting any nuclear use for war purposes and as is indicated in this thesis, in the chapter of the international institutional framework, the Nuclear Non-Proliferation Treaty is the only treaty which aims to disarm states that already possessing nuclear weapons. In the last chapter, there is a historical retrospect regarding the progress that has been achieved as far as concern the part that relates to nuclear fusion. Finally, the study also refers to the prospects for nuclear energy in the future.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 136-141
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_NitsotoliGe.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο