Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Διαχείριση πολυπολιτισμικότητας και ο ρόλος των ΜΚΟ στην εκπαίδευση. Σύγχρονοι προβληματισμοί: το παράδειγμα της μη τυπικής εκπαίδευσης ανηλίκων στην Ελλάδα
Τίτλος:Managing multiculturalism and the role of NGOs in education. Nowadays issues: case study research: the non-formal education for minors in Greece
Κύρια Υπευθυνότητα:Γκάτση, Ειρήνη Ν.
Επιβλέπων:Περράκης, Στέλιος Ε., 1948-
Θέματα:
Keywords:Δικαίωμα, εκπαίδευση, τυπική, μη τυπική εκπαίδευση, παιδί, σύμβαση, έκθεση, μειονοτικές ομάδες, ανήλικος, πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ομάδα, ΜΚΟ, μεταναστες, πρόσφυγες, ρομά, γλώσσα, σχολείο, Ελλάδα, Ευρώπη, νομικό πλαίσιο, κοινωνικές ανισοτητες
Right, education, formal, non-formal education, child, convention, exhibition, minority groups, minor, multiculturalism, intercultural education, group, NGOs, migrants, refugees, Roma, language, school, Greece, Europe, legal framework, social inequality
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι να παρουσιάσει το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το οποίο αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα όλων, η ανεμπόδιστη παροχή της αποτελεί κύρια υποχρέωση της κάθε χώρας και οφείλει να διασφαλίζει την ασφαλή συμμετοχή των ανηλίκων σε αυτή. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και η απόλαυση αυτού, είναι από τα κυριότερα αυτοτελή δικαιώματα των παιδιών και χρήζουν της απόλυτης προστασίας από μέρους της κάθε χώρας. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι μία τεράστια θεματική. Για το λόγο αυτό, ήδη από τον τίτλο της εργασίας μου, συγκεκριμενοποιείται η ομάδα στόχος της παρουσίασης. Έτσι η κύρια έρευνα εστιάζει στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και ειδικότερα στο ρόλο που έχουν οι ΜΚΟ.[ Όπου ΜΚΟ εννοούνται οι Μη Κρατικές Οργανώσεις, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοι ή Μη Κερδοσκοπικές Αστικές Οργανώσεις. Μέσα σε αυτές αναλόγως του καταστατικού τους, εντάσσονται και τα σωματεία. ]Ο ρόλος αυτός μάλιστα, που αναλαμβάνουν, έγκειται στα πλαίσια, κυρίως, της μη τυπικής εκπαίδευσης και αφορά κατά κύριο λόγο ανήλικους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Η εργασία θα ασχοληθεί με τα παιδιά μετανάστες, πρόσφυγες και παιδιά που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες. Για λόγους πρακτικούς, και επειδή το δικαίωμα στην εκπαίδευση μπορούμε να το αναγάγουμε σε πολλά επίπεδα και να το αναλύσουμε ποικιλοτρόπως, έκρινα σκόπιμο, όπως φαίνεται και από τον υπότιτλο, η έρευνά μου να κινηθεί κυρίως εντός ελληνικού πλαισίου. Πώς δηλαδή οι ΜΚΟ στην Ελλάδα δράττοντας τα περιστατικά, δρουν αναλόγως και κυρίως προς όφελος των παιδιών που έχουν ανάγκη την μάθηση. Πιο ειδικά, στην Ελλάδα, οι ΜΚΟ και η μη τυπική εκπαίδευση, συνήθως δρούν επικουρικά με τη θεσμική σχολική τυπική εκπαίδευση. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που προγράμματα τρέχουν για τα παιδιά και με τα παιδιά τα οποία βρίσκονται είτε εκτός σχολείου, επειδή το έχουν εγκαταλείψει, είτε δεν παρακολουθούν τακτικά τα μαθήματα για διάφορους και ποικίλους λόγους. Όπως θα αναλυθεί και πιο κάτω, τα παιδιά που δεν συμμετέχουν στο σχολείο είναι εξαιρετικά ευάλωτα στην εκμετάλλευση και είτε αναγκάζονται να δουλεύουν παράνομα - αυτό απαντάται σαν φαινόμενο ειδικά σε χώρες οι οποίες δεν βρίσκονται απαραιτήτως σε εμπόλεμες ζώνες πχ. Ευρωπαϊκές χώρες αρκετά παιδιά Ρομά - είτε τυγχάνει πολύ συχνά να στρατολογηθούν από ένοπλες οργανώσεις - κυρίως σε χώρες όπου υπάρχουν διεθνείς ή εμφύλιες συρράξεις. Η μη τυπική εκπαίδευση, για πολλά παιδιά αποτελεί την μόνη επαφή με την εκπαίδευση. Μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν σε μία άλλη γλώσσα από τη μητρική τους, ωστόσο πολλές φορές τους δίνεται η δυνατότητα μαθημάτων και στη γλώσσα καταγωγής τους. Καταστάσεις οι οποίες θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένες εντός του θεσμικού πλαισίου της σχολικής εκπαίδευσης, επί τω πλείστον καταλήγουν να είναι προβληματικές. Κρίνεται αναγκαίος ο αναπροσανατολισμός του σχολείου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί δυνητικά να προκαλέσει στρεβλώσεις, με δυσμενείς επιπτώσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην κοινωνία. Οι προβληματισμοί είναι έντονοι, ειδικά για τα χρόνια που έπονται. Οι μικτές μεταναστευτικές ροές αυξάνουν και η Ελλάδα καλείται στο εκπαιδευτικό σύστημα όσα από τα παιδιά μείνουν τελικά εδώ. Η μη τυπική εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να είναι ένας υποστηρικτικός αρωγός χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει το θεσμό του σχολείου. Η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να δράσουν άμεσα. Μόνο η εκπαίδευση μπορεί να δώσει λύσεις στις κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν στο εσωτερικό των κρατών.
Abstract:The main goal of this project is to present the right to education, which is a social right first of all, and an uninterrupted obligation of every country. Therefore must ensure the safe participation of children in education. The right to education and the enjoyment thereof, is one of the main independent rights of children and deserve absolute protection on the part of each country. The right to education is a huge topic. For this reason, from the title of my work is specified target group presentation. So the main research focuses on multicultural management and in particular the role that NGOs have. This role, engaging lies within, primarily, non-formal education and is primarily minors belonging to vulnerable groups, such as migrant children, refugees and children belonging to minority groups (roma etc). For practical reasons, and because the right to education can be analyzed in many different ways and levels, I believe it is appropriate, as indicated by the subtitle, my research to move mainly within the Greek reality. The question to be answered is: How NGOs in Greece seizing incidents, act accordingly and especially for the benefit of children in need? More specifically, in Greece, NGOs and non-formal education, usually supplementary act within the institutional school formal education. However there are few cases where programs are run for children and with children who are either drop out school or not regularly attend classes for a variety of reasons. Children who do not participate in school are extremely vulnerable to exploitation and either forced to work illegally - this occurs as a phenomenon especially in countries that are not necessarily located in war zones eg. European countries Roma several children - either happens very often recruited by armed groups - particularly in countries where there are international or internal conflicts. Non-formal education for many children is the only link with education. Conditions which should be taken for granted within the institutional framework of school education, they end up being problematic. It is necessary to reorient the school to meet the needs of a multicultural society. Any delay in this direction can potentially cause distortions with negative effects on the educational community and society. It is urgent to provide the international and the domestic legal framework, perfectly protecting the right to education, especially primary free education for everyone. \r\nThese concerns are intense, especially for the years to come. Mixed migratory flows increase and Greek educational system shall collapse soon if nothing will be changed. Non-formal education can only be a supportive aide without being able in any way to replace the institution of school. The Greece and Europe must act immediately. Only education can provide solutions to social disparities within states.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 153-158
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_GatsiIr.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο