Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Γεωπολιτική ανάλυση του συμπλόκου Τουρκία-Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος στο πλαίσιο της ευρύτερης Μέσης Ανατολής
Τίτλος:Geopolitical analysis of the Turkey-Greece-Cyprus-Israel-Egypt complex in the continent of the wider Middle East
Κύρια Υπευθυνότητα:Κώστογλου, Κωνσταντίνος Β.
Επιβλέπων:Υφαντής, Κώστας
Θέματα:
Keywords:Σύμπλοκο, ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Ελληνική εξωτερική πολιτική και συμμαχίες, Ευρωπαϊκή Ένωση
Complex, Eastern Mediterranean, Middle East, Greek Foreign Policy and Alliances, European Union
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η γεωπολιτική ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων στο σύμπλοκο Τουρκίας – Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ – Αιγύπτου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί εντός του πλαισίου της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, υπό το πρίσμα της ιστορικής πραγματικότητας της περιοχής, σε συνδυασμό με τη σχέση δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των δρώντων κρατών, των διεθνών οργανισμών και άλλων υπεισερχομένων παραγόντων. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται το γεωπολιτικό περιβάλλον της Μέσης Ανατολής, σε συνδυασμό με αυτό της ανατολικής Μεσογείου., το οποίο υπήρξε διαχρονικά, ένα δυναμικό πεδίο δράσης των πολιτισμών, ανάπτυξης των ισχυρών φυλετικών και θρησκευτικών κινημάτων και γενικά αποτέλεσε το «μήλο της έριδος» των ισχυρών δρώντων του πλανήτη. Η εν λόγω περιοχή, από γεωπολιτικής άποψης κατέχει τη θέση-κλειδί στον πλανήτη, η οποία συνδέει τη Δύση με την Ανατολή και βρίσκεται στην πλέον σημαίνουσα θέση, όσον αφορά τον τομέα του ενεργειακού πλούτου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται το σύμπλοκο Τουρκίας – Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ – Αιγύπτου, στην ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, που αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πραγματικότητα, με την ανάπτυξη δυναμικών σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ των δρώντων και υπό το πρίσμα των εξελίξεων σε τρία εξαιρετικά σημαντικά θέματα, την περιφερειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό-προσφυγικό και το ενεργειακό. Από τη μια πλευρά έχουμε την Τουρκία, η οποία επιθυμώντας διακαώς την ανάδειξη της σε περιφερειακή δύναμη, έχει μεταβληθεί σε μια αναθεωρητική δύναμη, αποτελώντας έναν σημαντικό παράγοντα αστάθειας για την ευρύτερη περιοχή, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε την συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου – Ισραήλ, οι οποίοι στο πλαίσιο της θεωρίας της ισορροπίας της ισχύος, έχουν εστιάσει μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση του τουρκικού αναθεωρητισμού, με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται η πραγματικότητα κατά την οποία, η ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή αποτελούν διαχρονικά πεδίο συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη, με προεξέχοντες μεταξύ άλλων τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν τεράστια συμφέροντα ζωτικής σημασίας στην ευρύτερη περιοχή και ως εκ τούτου, 6 προσπαθούν να διατηρήσουν και να αυξήσουν την επιρροή τους, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση, τη σκληρή ή την ήπια μορφή ισχύος. Στα συμπεράσματα και τις προτάσεις, αναδεικνύεται το γεγονός ότι λόγω γεωγραφικών κατά κύριο λόγο δεδομένων, η εμπλοκή της Ελλάδας στις περιφερειακές γεωπολιτικές εξελίξεις, καθίσταται δεδομένη και ως εκ τούτου, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής στρατηγικής, πρέπει να δραστηριοποιηθεί τόσο στον διπλωματικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα, ώστε να αξιοποιήσει όλες τις δυνατές ευκαιρίες και προκλήσεις, οι οποίες θα προκύψουν, προκειμένου να υπερασπίσει τα συμφέροντά της και να αποτελέσει τον πλέον φερέγγυο παραγωγό ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας, στην ευρύτερη περιοχή. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, ως σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης, Βαλκανίων και Μέσης Ανατολής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της. Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να αναλάβει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο, προκειμένου να επιτευχθεί, μέσω διαπραγματεύσεων και συμφωνιών, μια αξιόπιστη και ρεαλιστική συμφωνία ανάμεσα στους δρώντες της περιοχής και να καταστεί έτσι ένας περιφερειακός πρωταγωνιστής, αξιοποιώντας το γεγονός ότι αποτελεί έναν δρώντα, ο οποίος χαρακτηρίζεται για την αξιοπιστία του και τον υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης που απολαμβάνει, από όλα σχεδόν τα κράτη της ευρύτερης περιοχής.
Abstract:The purpose of this bachelor's thesis is the geopolitical analysis of the existing data in the Turkey-Greece-Cyprus-Israel-Egypt complex, as they have been formed within the continent of the wider Middle East, in the light of the historical reality of the region, in combination with relationship of dynamic interaction between the acting states, international organizations and other stakeholders. The first chapter analyzes the geopolitical environment of the Middle East, in combination with that of the Eastern Mediterranean, which has always been a dynamic field of action of cultures, development of strong racial and religious movements and has generally been the "apple of discord" of powerful actors of the planet. This region, from a geopolitical point of view, holds the key position on the planet, which connects the West with the East and is in the most important position, in terms of energy wealth. The second chapter analyzes the Turkey-Greece-Cyprus-Israel-Egypt complex, in the geopolitically sensitive region of the eastern Mediterranean, which is a particularly important reality, with the development of dynamic interaction relations between the actors and in the light of developments in three important issues, regional security, migration-refugee and energy wealth. On the one hand Turkey, which eagerly wishing to become a regional power, has become a revisionist force, being an important factor of instability for the wider region, on the other hand the cooperation between Greece - Cyprus - Egypt - Israel, which in the context of the theory of balance of power, have focused, among other things, on tackling Turkish revisionism by developing multi-level cooperation. The third chapter analyzes the reality in which the Eastern Mediterranean and the Middle East have always been a field of continuous and uninterrupted presence of major world powers, with the United States, Russia, China and the European Union prominent, which have vital interests in the wider region and therefore try to maintain and increase their influence, using, as the case may be, the hard or mild form of power. The conclusions and proposals highlight the fact that, predominantly due to geographical data, Greece 's involvement in regional geopolitical developments 8 becomes a given and therefore, in the context of a coherent strategy, it must be active in both the diplomatic and military sectors. , in order to take advantage of all possible opportunities and challenges that will arise, in order to defend its interests and to be the most reliable producer of security, peace and stability in the wider region. Greece's geographical location, as a crossroads between the West, the Balkan Penisnula and the Middle East, is a determining factor in further strengthening its international role. Greece, as a member of the European Union, is able to undertake a mediating role in order to reach, through negotiations and agreements, a trustworthy and realistic agreement between the actors in the region and thus become a regional leading actor, taking advantage of the fact that it is an actor. , which is characterized by its reliability and the high degree of trust it enjoys, from almost all the states of the wider region.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 58-62
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_KostoglouKo_1220M228.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο