Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η ένταξη πλωτών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό σύστημα ενέργειας
Τίτλος:The integration of offshore floating wind (OFW) power turbines in the Hellenic national energy system
Κύρια Υπευθυνότητα:Αλεξόπουλος, Κωνσταντίνος Η.
Επιβλέπων:Πλατιάς, Χαράλαμπος, 1966-
Θέματα:
Keywords:Πλωτές ανεμογεννήτριες, Υπεράκτιος άνεμος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Ενεργειακή ασφάλεια, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Χωροταξικό πλαίσιο ΑΠΕ, Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), Καθεστώτα στήριξης ΑΠΕ
Floating wind turbines, Offshore wind, European Union, Renewable Energy Sources (RES), Energy security, European Green Agreement, Maritime Spatial Planning, RES spatial framework, National Energy Plan, Electricity Networks
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η εγκατάσταση πλωτών ανεμογεννητριών είναι μία πολλά υποσχόμενη ενεργειακή καινοτομία, την οποία η ΕΕ επιθυμεί να αναπτύξει για την αντιμετώπιση της Κλιματικής κρίσης και να την ενσωματώσει στα δίκτυα των κρατών-μελών στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και της Ενεργειακής Ένωσης. Η Ελλάδα, χώρα με πλούσιο υπεράκτιο αιολικό δυναμικό επιθυμεί επίσης να αδράξει την ευκαιρία και να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος με την ανάπτυξη πλωτών υπεράκτιων ανεμογεννητριών. Η ένταξη των πλωτών ανεμογεννητριών στο εθνικό σύστημα ενέργειας της Ελλάδας είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα που δυναμικά, άνευ ορθού θεσμικού πλαισίου, μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις ή προβλήματα υπέρτερα των πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Τα ζητήματα που αναδύονται δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά κοινωνικά οικονομικά πολιτικά και γεωπολιτικά. Για το λόγο αυτό αναμένεται σύντομα, και ήδη καθυστερημένα, η δημοσίευση ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την εγκατάσταση και υποστήριξη της νέας αυτής τεχνολογίας. Ξεκινώντας από το ανώτερο επίπεδο της ΕΕ και καταλήγοντας στο εθνικό καταγράφουμε τις πολιτικές που αναπτύσσονται, τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης των πλωτών ανεμογεννητριών, τα μειονεκτήματα, τα ζητήματα που αναδύονται και τις αδυναμίες του εν ισχύ θεσμικού πλαισίου να ενσωματώσει αρμονικά τις πλωτές ανεμογεννήτριες στο εθνικό σύστημα ενέργειας. Τέλος, θα καταγράψουμε τις θέσεις και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών στο εγχώριο τοπίο, ώστε να εξετάσουμε εάν υπάρχει κοινός τόπος με τους πολιτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι προκειμένου το εγχείρημα να είναι πετυχημένο, θα πρέπει να στηρίζεται σε έναν αριθμό αρχών και να υλοποιηθεί ολοκληρωμένα σε παράλληλους άξονες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που θα συμβιβάζουν τις προσδοκίες και τους κινδύνους της αγοράς, τους φόβους, τις επιθυμίες και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και τους εθνικούς στόχους.
Abstract:The installation of floating wind turbines is a very promising energy innovation, with which the EU wants to mitigate Climate Crisis by integrating it into the Member States' electricity networks under the Green Agreement and the Energy Union. Greece, a country with rich offshore wind potential, also wants to seize the opportunity and become a regional energy hub with the development of floating offshore wind turbines. The integration of floating wind turbines in the national energy system of Greece is a multi-dimensional issue that dynamically, without a proper institutional framework, can cause conflicts or problems beyond the advantages it offers. The issues that arise are not only environmental, but socio-economic, political and geopolitical. For this reason, the publication of a national framework for the installation and support of this new technology is expected soon, and already belatedly. Starting at the highest level of the EU and ending with the national one, we record the policies that are being developed, the advantages of developing floating wind turbines, the disadvantages, the emerging issues and the weaknesses of the current national institutional framework to integrate floating wind turbines harmoniously. Finally, we record the positions and expectations of stakeholders in the domestic landscape, to examine whether there is a common ground with the political goals that have been set. We conclude that in order for the project to be successful, it must be based on a number of principles and be fully implemented on parallel axes at national, regional and local level, which will reconcile market expectations and risks, environmental and socio-economic fears and desires, the needs of local communities and the national goals.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον και την Ενέργεια, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 147-155
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_AlexopoulosKo_1220M071.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο