Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ενεργειακή μετάβαση των νησιών στην ΕΕ και την Ελλάδα: όραμα και πραγματικότητα
Τίτλος:Energy transition of islands in Europe and Greece: vision and reality
Κύρια Υπευθυνότητα:Σωτηρίου, Σοφία Π.
Επιβλέπων:Πλατιάς, Χαράλαμπος, 1966-
Θέματα:
Keywords:Ενεργειακή μετάβαση, «πράσινα νησιά», Ευρωπαική Πράσινη Συμφωνία, Ενεργειακή Ένωση
Energy transition, “green” islands, European Green Deal, Energy Union
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050 είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της ηπείρου και την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της τεχνολογικής προόδου. Μέσα σε αυτή την διατριβή μελετάμε και αποδεικνύουμε ότι η ενεργειακή μετάβαση αποτέλεσε αρχικά μια οραματική πρωτοβουλία της εμβληματικής Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας αλλά με την πάροδο του χρόνου μέσω των πολιτικών και μέτρων που υιοθετήθηκαν καθώς και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στον νησιωτικό χώρο , το όραμα αυτό μετουσιώνεται σε πραγματικότητα. Αναδεικνύοντας τα νησιά ως ζωντανά εργαστήρια παραγωγής γνώσης και υιοθέτησης καινοτόμων πρωτοβουλιών πάνω σε διάφορους τομείς όπως στην κυκλική οικονομία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενέργεια και στις μεταφορές η πορεία προς την ενεργειακή αυτονομία έχει ήδη ξεκινήσει. Όπως διαφαίνεται δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο «μονοπάτι» αλλά προσαρμόζεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού. Σε κάθε περίπτωση όμως η μετάβαση αυτή θα πρέπει να είναι δίκαια ώστε «κανείς να μην μείνει στο περιθώριο» και να έχει στο επίκεντρο τον πολίτη εξοικονομώντας κόστος προς όφελος των τοπικών πληθυσμών. Στην εργασία παρουσιάζονται ελληνικά και ευρωπαϊκά νησιά που έχουν γίνει ενεργειακά αυτόνομα ή σχεδιάζουν άμεσα την ενεργειακή τους μετάβαση με βασικό μέσο την διείσδυση των ΑΠΕ στο υπάρχον ή/και μελλοντικό τους ενεργειακό σχήμα και ως υπερήφανη ελληνίδα ερευνήτρια αναφέρω ότι η Ελλάδα έχει ήδη μια ιστορία να είναι η πρώτη κινητήρια δύναμη στην Ευρώπη για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την Κύθνο, την Τήλο και την Ικαρία. Ακόμα και στην πολιτική ένα όραμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Abstract:The European Union's transition to net zero carbon emissions by 2050 is a major challenge, but also a huge opportunity to modernise the continent's economy and promote growth, jobs and technological progress. Within this thesis we study and demonstrate that the energy transition was initially a visionary initiative of the flagship European Green Deal but over time through the policies and measures adopted and the specific conditions of the island region, this vision is being transformed into reality. By highlighting the islands as living laboratories for knowledge production and the adoption of innovative initiatives in various sectors such as the circular economy, digital transformation, energy and transport, the path towards energy autonomy has already begun. As can be seen, it does not follow a specific "path" but adapts to the needs and specificities of each island. In any case, this transition should be fair so that "no one is left behind" and the focus is on the citizen, saving costs for the benefit of local populations. The paper presents Greek and European islands that have become energy autonomous or are planning their energy transition with the penetration of RES in their existing and/or future energy scheme as a key instrument and as a proud Greek researcher I mention that Greece already has a history of being the first driving force in Europe for the use of renewable energy sources with Kythnos, Tilos and Ikaria. Even in politics a vision can become reality...
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον και την Ενέργεια, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 72-82
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_SotiriouSo_1220M075.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο