Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ελληνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: το παράδειγμα της Τουρκίας
Τίτλος:The Hellenic Space Program: the example of Turkey
Κύρια Υπευθυνότητα:Διαμαντάρας, Δημήτριος Ι.
Επιβλέπων:Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος
Θέματα:
Keywords:Διαστημικά Προγράμματα, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Εντοπισμός Θέσεων – Πλοήγηση, Intelligence – Surveillance - Targeting – Acquisition and Reconnaissance (ISTAR), Προγράμματα Μικροδορυφόρων
Space Programs, Satellite Communications, Positioning - Navigation, Intelligence - Surveillance - Targeting - Acquisition and Reconnaissance (ISTAR), Micro-satellite Program
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το ενδιαφέρον του ανθρώπου για το διάστημα δεν είναι κάτι νέο που εμφανίστηκε τον 20ο αιώνα. Ο άνθρωπος ανέκαθεν κοιτούσε προς τα άστρα για να ανακαλύψει από που ήρθε και που πηγαίνει. Με την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ, ο χώρος του διαστήματος έγινε χώρος πολιτικού και οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο Υπερδυνάμεων, δίνοντας το έναυσμα για ένα αδιάκοπο αγώνα διαστημικών εξοπλισμών. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία στους τομείς της πυραυλικής, της ηλεκτρονικής, των αισθητήρων, της επιστήμης των υλικών, σε συνδυασμό με την αύξηση των εμπλεκομένων χωρών και του ανταγωνισμού στο διάστημα, επέτρεψε τη διάχυση της τεχνογνωσίας, τη μείωση του κόστους και την είσοδο περισσότερων δρώντων στη διαστημική οικογένεια. Η είσοδος στο χώρο ιδιωτικών εταιριών και η αξιοποίηση της διαστημικής τεχνολογίας για εμπορικούς σκοπούς, επέφερε μεγάλες εξελίξεις αλλά και αύξηση των παραγόμενων προϊόντων σε αυτό τον τομέα. Αυτό με την σειρά του αύξησε την αξία του διαστήματος δίνοντας, μέσω των επενδύσεων, ώθηση στην έρευνα και γενικότερα την επιστήμη. Παρόλο που η διαστημική τεχνολογία έχει γίνει πιο προσιτή, απαιτεί τη δαπάνη σημαντικών εθνικών πόρων και διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, για τη στελέχωση των βασικών της λειτουργιών, προς όφελος του εθνικού συμφέροντος. Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να προσεγγίσει το θέμα του ελληνικού διαστημικού προγράμματος και της επένδυσης σε διαστημικές εφαρμογές από την χώρα, κατ΄ αντιστοιχία με αυτό της Τουρκίας, η οποία εκπόνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο αναγγέλθηκε τον Φεβρουάριο 2021, από τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Για την καλύτερη ανάλυση του θέματος η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο Πρώτο Κεφάλαιο, δίνεται μια περιληπτική εισαγωγή στην αεροδιαστημική και έχει ως σκοπό την εισαγωγή του αναγνώστη στο γενικό πλαίσιο του θέματος. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο, περιγράφονται οι πολιτικές των βασικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο διάστημα, όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), μέσω της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (European Space Agency-ESA) και του ΝΑΤΟ. Στο Τρίτο Κεφάλαιο, περιγράφονται τις δυνατότητες που παρέχουν τα εθνικά διαστημικά προγράμματα στις χώρες που τα αναπτύσσουν. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο, περιγράφεται το Διαστημικό Πρόγραμμα της Ελλάδος, αλλά και της Κύπρου, υπό το πρίσμα των δορυφορικών επικοινωνιών, των δορυφόρων εντοπισμού θέσεων – πλοήγησης και του Intelligence – Surveillance - Targeting – Acquisition and Reconnaissance (ISTAR). Στο Πέμπτο Κεφάλαιο, περιγράφεται το Διαστημικό Πρόγραμμα της Τουρκίας, υπό της αντίστοιχες παραμέτρους. Στο Έκτο Κεφάλαιο, δίνεται μια στρατηγική ανάλυση των προγραμμάτων Ελλάδος και Τουρκίας. Ακολούθως, αποτυπώνονται τα συμπεράσματα από την ανάλυση που έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια και τελικά παρατίθενται προτάσεις για την εξέλιξη του Ελληνικού Διαστημικού Προγράμματος.
Abstract:Man's interest in space is not something new that appeared in the 20th century. Man has always looked to the stars to find out where he came from and where he is going. With the onset of the Cold War, between the United States and USSR, space became an aerie of political and economic rivalry between the two superpowers, triggering a relentless space arms race. Advances in rocket technology, electronics, sensors, materials science, combined with increasing stakeholder and competition in space, have allowed the diffusion of know-how, cost reduction and more actors into the space family. The entry into the space of private companies and the utilization of space technology for commercial purposes, brought about great developments but also an increase in the products produced in the sector. This in turn has increased the value of the space sector by giving, through investment, a boost to research and science in general. Although space technology has become more accessible, it requires the expenditure of significant national resources and the allocation of human resources to staff its core functions for the benefit of the national interest. This dissertation seeks to address the issue of the Greek space program and the investment in space applications by the country, in line with that of Turkey, which developed an ambitious program, announced in February 2021, by President Tayyip Erdogan. For the best analysis of the topic the work consists of six chapters. In Chapter One, a brief introduction to space is provided, in order to introduce the reader a general context of the topic. In Chapter Two, a description of the key space actors policies is provided, such as United Nations, European Union, through the ESA and NATO. In Chapter Three, is described the possibilities provided by a national Space Programs to nations that develops them. In Chapter Four, a description of the Space Program of Greece and Cyprus is provided, under the parameters of satellite communications, navigation and Intelligence-Surveillance-Targeting-Acquisition and Reconnaissance (ISTAR). In Chapter Five, the Turkish Space Program is described accordingly, under the previews chapter’s parameters. In Chapter Six, a strategic analysis of the Hellenic and Turkish Space Programs is given. Afterwards, is provided the conclusions from the above mentioned chapters analysis and finally, the proposals for the evolution of the Hellenic Space Program are presented.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 102-114
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DiamantarasDi_1220M207.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο