Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ελληνοτουρκικές σχέσεις, στρατηγική και κρίσεις στο Αιγαίο από το 1987 μέχρι και το 1996
Τίτλος:Greek-turkish relations, strategy and crisis in the Aegean from 1987 up to 1996
Κύρια Υπευθυνότητα:Μόζας, Ιωάννης Α.
Επιβλέπων:Υφαντής, Κώστας
Θέματα:
Keywords:Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Πολιτικός Ρεαλισμός, Διαχείριση κρίσεων, Στρατηγική, Στρατιωτικό δόγμα, Status quo, Αιγαίο, Υφαλοκρηπίδα, Κρίση , Μάρτιος 1987, Ίμια 1996, Ισορροπία ισχύος, Ρόλος ΗΠΑ-Ε.Ε, Διεθνείς Οργανισμοί
Greek-turkish relations, Political Realism, Crisis Management, Strategy, Military doctrine, Status quo, Aegean Sea Continental Shelf, Crisis, March 1987 Imia 1996, Power Balance, The USA-EU role, International Organizations
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αντικείμενο μελέτης στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η στρατηγική και οι κρίσεις κατά την περίοδο 1987 μέχρι και 1996, με βάση ανάλυσης τον πολιτικό ρεαλισμό. Η συγκεκριμένη περίοδος παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον , καθώς σηματοδοτείται από δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις κρίσεων : α) αυτή του 1987 , πρώτη μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 , με την αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από την Τουρκία και την απόπειρα ερευνών για πιθανή ύπαρξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων πετρελαίου σε ‘αμφισβητούμενες’ περιοχές, και β) την κρίση των Ιμίων το 1996, το πιο θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μετά το τέλος του Ψυχρού πολέμου, το οποίο έφερε τα δύο κράτη για ακόμα μια φορά πολύ κοντά στην ένοπλη σύγκρουση. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του πολιτικού ρεαλισμού , που χρησιμοποιείται ως το πλέον κατάλληλο θεωρητικό εργαλείο ανάλυσης στην παρούσα μελέτη. Παρατίθενται τα κύρια σημεία των στρατηγικών διαχείρισης κρίσεων , αλλά και οι παράμετροι που τις καθιστούν διαχειρίσιμες ή μη. Σκοπός είναι η ανάδειξη της σημασίας του στοιχείου του κινδύνου κατά τη διάρκεια μίας κρίσης και της σπουδαιότητας των διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων στον σχεδιασμό αλλά και την αποτελεσματική της αντιμετώπιση. Ειδικότερα σκοπεύουμε να δείξουμε πως για να καταστεί διαχειρίσιμη μια κρίση, πρέπει να υπάρχει βαθιά γνώση της υφιστάμενης θεωρίας των βασικών στρατηγικών και των τακτικών διαχείρισης, καθώς και μία βαθύτερη κατανόηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, του ιστορικού τους πλαισίου , των τακτικών και στρατηγικών που ακολουθήθηκαν και εφαρμόστηκαν από τις δύο χώρες κατά τα προηγούμενα χρόνια. Ακολουθεί εν συντομία το ιστορικό υπόβαθρο (κυρίως τα έτη 1974 - 1976) που οδήγησε στην κρίση του 1987 και μετέπειτα στην κρίση των Ιμίων το 1996, καθώς το βαθύτερο διακύβευμα ήταν οικονομικής φύσης, με αφετηρία την δυνατότητα επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια , τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την εκμετάλλευση των πηγών υδρογονανθράκων. Στη συνέχεια αποτυπώνεται το χρονικό των κρίσεων και η στρατηγική τους ανάλυση, παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο μεσοδιάστημα 1989-1995 και σκιαγραφείται ο κρίσιμος ρόλος των ΗΠΑ και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων , η δυνατότητα παρεμβάσεων (στρατιωτικών, διπλωματικών, πολιτικών) σε διακρατικές διενέξεις, καθώς και οι στρατηγικές αντικειμενικές τους επιδιώξεις . Η μελέτη ολοκληρώνεται με μία σύνοψη της ελληνικής αποτρεπτικής στρατηγικής για την υπό μελέτη περίοδο, την εξαγωγή συμπερασμάτων περί μύθων και ελληνικής στρατηγικής κουλτούρας βάσει της παραπάνω ανάλυσης, τις διαφαινόμενες διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές σε συνάρτηση με την οικονομική κρίση, τη συνεισφορά του ρεαλισμού και των διεθνών οργανισμών στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον και την ανάγκη για ισορροπία ισχύος στο Αιγαίο.
Abstract:The object under study in this thesis is Greek-Turkish relations, strategy and crisis in the period from 1987 up to 1996, based on analysis of political realism principles. This period is of great interest, as marked by two characteristic crisis: a) that of 1987, the first after the turkish invasion in Cyprus in 1974, the dispute of Greek continental shelf by Turkey and an attempt to move on underwater research and , probably, oil excavation in 'disputed' areas, and b) the Imia islets crisis in 1996, the most dangerous incident between Greece and Turkey after the end of the Cold War, which brought the two states once again very close to an armed conflict. Political realism and its basic principles are presented, as the most suitable theoretical analysis tool in this study. The main points of crisis management strategies and the parameters , that make them manageable or not , are quoted. Our aim is to highlight the importance of the risk element during a crisis and the importance of administrative and organizational skills in planning and its effective management. In particular , we intend to show how to make a crisis manageable. There must be a deep understanding of the existing theory of basic strategies and management policies, as well as a deeper understanding of greek - turkish relations, the historical context, the tactics and the implemented strategies by both countries in previous years. We quote a brief historical background (mainly the years 1974 to 1976) that actually led to the crisis of 1987 and subsequent to the Imia islets crisis in 1996, as the deepest stake was in fact of economic nature, starting with the capability of extension of the greek territorial waters from 6 to 12 nautical miles, the determination of the Aegean continental shelf and the exploitation of hydrocarbon resources. Next, there is a reflection of the chronicle and strategic analysis of each crisis as well , the developments in the interval period 1989-1995 and the outline of the crucial role of the United States and especially the European Union in the course of greek-turkish relations, their capability and authority of intervention (military, diplomatic, political) in interstate conflicts and the strategies of their objective goals. The study concludes with a summary of greek deterrent strategy of the under study period, in order to draw some conclusions about myths of the greek strategic culture based on the above analysis, the emerging available strategic options in accordance with the financial crisis, the contribution of realism and international organizations in the contemporary international environment and the need for balance of power in the Aegean.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 105-110
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_MozasIo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο