Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δικαίου  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η σχέση οικονομικής εξάρτησης στις διαρκείς συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης (εμπορική αντιπροσωπεία-διανομή) κατά το δίκαιο του ανταγωνισμού
Τίτλος:The relation of economic dependence on commercial mediation's long term contracts (commercial agency-distribution) in competition law
Κύρια Υπευθυνότητα:Ζώτου, Μαριλένα Χ.
Επιβλέπων:Θεοδωροπούλου-Δένδια, Βιργινία
Θέματα:Ανταγωνισμός
Competition
Keywords:κατάχρηση, ισοδύναμη, εναλλακτική αθέμιτη πρακτική
abuse, equivalent, alternative anti-competitive practice
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να καταδείξει την ιδιαίτερη σημασία της διάταξης του άρθρου 18α του Ν. 146/14 (και πρώην 2α του Ν. 703/77), η οποία αναφέρεται στην κατάχρηση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, για τις διαμεσολαβητικές στην πώληση συμβάσεις (εμπορική αντιπροσωπεία, διανομή κλπ) κάτι που γίνεται εμφανές και από τις ενδεικτικώς αναφερόμενες περιπτώσεις κατάχρησης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης (αυθαίρετοι όροι συναλλαγής, διακριτική μεταχείριση και αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων). Στις συμβάσεις αυτές οι ενδιάμεσοι προσαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις τους στις απαιτήσεις των προμηθευτών και η ενδεχόμενη αιφνίδια διακοπή της συνεργασίας ή η άρνηση συναλλαγής εγκυμονεί σοβαρούς για αυτούς κινδύνους, που εκτείνονται από τον κλονισμό της ανταγωνιστικότητάς μέχρι τον οικονομικό αφανισμό τους(εξαιτίας της ανυπαρξίας ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης). Στο σημείο αυτό βρίσκει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 18α, βάση της οποίας θα ελέγχεται η σύννομη ή όχι συμπεριφορά των ισχυρών επιχειρήσεων. Η διαπίστωση του σύννομου ή παράνομου χαρακτήρα της ανωτέρω συμπεριφοράς θα γίνεται πάντοτε κατόπιν στάθμισης των εκατέρωθεν συμφερόντων, κατά την οποία η αρχή της αναλογικότητας ιδρύει υποχρέωση του προμηθευτή να συνεκτιμά τα συμφέροντα του εμπόρου κατά την ενάσκηση της οικονομικής ελευθερίας του. Η ιδιαιτερότητα της διάταξης του άρθρου 18α συνίσταται στο ότι, ενώ έχει εφαρμοσθεί υπό το υποσύστημα της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, πλέον έχει μεταφερθεί στο έτερο υποσύστημα της προστασίας του θεμιτού ανταγωνισμού. Στο πρώτο μέρος της παρούσας γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες (εμπορικός αντιπρόσωπος, διανομέας, οικονομική εξάρτηση), αλλά και αναφορά στις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται η σχέση εξάρτησης στην αγορά. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα εννοιολογικά στοιχεία της καταχρηστικής συμπεριφοράς, αλλά και στις έννομες συνέπειες της καταγγελίας της συμβατικής σχέσης. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θίγονται ειδικότερα ζητήματα, που αφορούν στη σχέση οικονομικής εξάρτησης, όπως η σχέση της διάταξης με το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα, αλλά και η μεταστέγαση της στο νόμο για τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Τελειώνοντας, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, που προέκυψαν από την ενδελεχή ενασχόληση με το αντικείμενο της παρούσας και ασκείται κριτική σχετικά με το ζήτημα της μεταστέγασης στον Ν. 146/14.
Abstract:The aim of this paper is to present the issue of the intermediaries’ abuse (as far as both commercial agents and distributors are concerned) of economic dependence due to the force of financially strong suppliers. Intermediaries typically enter in long-term commitments with the suppliers so as to form a distribution channel. Most of the times the suppliers, during their commercial relationships with the intermediaries, have the power to determine an excessive imbalance in the parties’ rights and obligations, mainly because the party who is subject to abuse, lacks the opportunity of an equivalent alternative in the market. In order for the competition in Greece to work efficiently and set barriers to the abusive behavior of the financially strong enterprises, the imposing of some restrictions is inevitable. A provision of high importance for this purpose is this of the article 18a of Law 146/14. The specificity of the provision is the fact that it constitutes a provision that belonged in Law 703/77 (now 3959/2011) against competition restrictions and was transferred to Law 146/14 on anti-competitive practice. The first chapter of the paper introduces the reader into the definitions of commercial agents and distributors and outlines the differences between these two types of intermediaries. Moreover, the definition of economic dependence is provided and the prerequisites of its enforcement and the forms in which it appears in the market are also presented. The second part of the paper approaches the conceptual elements of the abuse of economic dependence. Furthermore, the legal consequences of the abuse as well as its most common types that appear in the distribution channels are examined. The last chapter analyses, specific issues of the economic dependence, such as the relation between the provision 18a and the article 281 of the Greek Civil Code, and examines the problematic of the transmission of the provision from the Greek law 703/77 against competition restrictions’ to the Greek Law 146/14 on anti-competitive practice. Last but not least, the paper presents the final conclusions that arise from the thorough study of the subject.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 81-86
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
9PMS_DIK_EUR_ENO_ZotouMa application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο