Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δικαίου  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Εργατικό ατύχημα από παραβίαση κανόνων οικοδομικής : αστική και ποινική ευθύνη
Τίτλος:Labor accident due to the violation of the rules of construction : civil and penal liability
Κύρια Υπευθυνότητα:Μιχαλοπούλου, Ελένη Ι.
Επιβλέπων:Ληξουριώτης, Γιάννης
Θέματα:Εργατικοί νόμοι και νομοθεσία -- Ελλάδα
Βιομηχανικά ατυχήματα -- Ελλάδα
Οικοδομική -- Μέτρα ασφαλείας
Labor laws and legislation -- Greece
Industrial accidents -- Greece
Building -- Safety measures
Keywords:law, labor accident, construction, liability
δίκαιο, εργατικό ατύχημα, οικοδομική, ευθύνη
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του εργατικού ατυχήματος και πιο συγκεκριμένα αυτού που προκαλείται στις οικοδομικές εργασίες εξαιτίας της παραβίασης των κανόνων της οικοδομικής. Αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή, από την οποία αποδεικνύεται ότι από πολύ παλιά γίνονταν αναφορές σε εργατικά ατυχήματα, παράλληλα δε, με αφετηρία και έρεισμα τη θεωρία του επαγγελματικού κινδύνου γίνεται μνεία της πλούσιας νομοθεσίας για το εργατικό ατύχημα. Στη συνέχεια, το παρόν θέμα εξετάζεται από δύο σκοπιές, την αστική και την ποινική, προκειμένου να υπάρχει μια ολοκληρωμένη θεώρηση επί του αντικειμένου μελέτης. Στο πρώτο κεφάλαιο, και με επίκληση της νομολογίας, γίνεται ανάλυση του πεδίου εφαρμογής του ν. 551/1915 «Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων», των στοιχείων που δομούν την έννοια του εργατικού ατυχήματος, αλλά και των αποζημιωτικών συνεπειών με βάση τον προαναφερθέντα νόμο, τον ΑΚ και τον α.ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» για όσους είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Την από πλευράς αστικού δικαίου θεώρηση, ολοκληρώνει η μελέτη των ειδικών διαδικαστικών και δικονομικών ζητημάτων, εξίσου σημαντικών από δικονομικής άποψης για την ανάλυση του θέματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο και αφού αναγραφούν οι ποινικές διατάξεις για την παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες νομολογιακές παραπομπές, εξετάζονται τα θέματα της παράλειψης και της ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης, της αμέλειας του εργοδότη και της προβληματικής της αιτιώδους συνάφειας στον τομέα της προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων. Στο συμπέρασμα, γίνεται αναφορά σε επίσημα στατιστικά στοιχεία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προσέτι δε, επιχειρείται μια κριτική στο υπάρχον νομοθετικό οπλοστάσιο και εν τέλει προτείνονται τρόποι βελτίωσης αυτού.
Abstract:This thesis is dealing with the subject of labor accidents and particularly those caused in the constructions’ area, due to the violation of rules of construction. Initially, there is a brief historical overview, which proves that long ago there were references to labor accidents and after that, an attempt of pointing out the rich legislation on the subject is taking place, based on the theory of occupational hazards. Moving on, this subject is being examined from two viewpoints, the civil and the criminal one, in order to have a comprehensive view on it. In the first chapter, there is an analysis of the scope of the Law 551/1915 "On the liability to compensate the workers or employees who faced a labor accident", an analysis of the fundamental elements that structure the meaning of an accident, as well as a reference in the consequences of a labor accident regarding the right to compensation, based on the Law 551/1915, the Civil Code and the Compulsory Law 1846/1951 "On Social Insurances" for those who are insured in IKA (Institute of Social Insurances). The study of specific procedural and jurisdictional issues, equally important from a procedural point of view in order to analyze this issue, is completing the civil law approach. In the second chapter there is an analysis of the penal provisions regarding the violation of the rules of construction, together with the valuable references on case law, while the subjects of the inaction, the particular legal obligation, the negligence of the employer and the problem of causality in the protection of life and health of workers are being examined. In conclusion, while referring to official statistics of IKA – ETAM on labor accidents, a review on the existing legislation is taking place and suggestions are being made on the ways of improving it.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 114-117
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
9PMS_DIK_EUR_ENO_MixalopoulouEl application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο