Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δικαίου  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: η εφαρμογή της στο ευρωπαϊκό και εθνικό δημοσιονομικό σύστημα
Τίτλος:The principle of sound financial management: the implementation in the european and national financial system
Κύρια Υπευθυνότητα:Κόγκου, Κορνηλία Ξ.
Επιβλέπων:Κουγέας, Βασίλης Δ., 1952-
Θέματα:Δημοσιονομικό δίκαιο -- Ελλάδα
Finance, Public -- Law and legislation -- Greece
Keywords:χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, δημοσιονομικό σύστημα, δημοσιονομικός έλεγχος, δημόσιοι πόροι, Ευρωπαϊκή Ένωση, Δημοσιονομικός Κανονισμός, Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού
sound financial management, financial system, financial control, public funds, EU Financial Regulation, Code of Public Accounting
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, το ενδιαφέρον περιστρέφεται γύρω από την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, μίας αρχής με ιδιαίτερη εννοιολογική βαρύτητα, καθοριστική θέση στο δημοσιονομικό περιβάλλον και αυξημένη σημασία στη σύγχρονη κρατική-διοικητική λειτουργία. Η αρχή, σε πρώτο στάδιο, μελετάται ως προς το θεωρητικό υπόβαθρο, τις σημασιολογικές διαστάσεις και την καταγωγική ρίζα της. Στη συνέχεια επιχειρείται η ανάλυσή της στις τρεις επιμέρους αρχές που την συγκροτούν, εκείνες της οικονομικότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Έπειτα επιδιώκεται η τοποθέτησή της στη συγκυρία και η ανίχνευση των στοιχείων της στη δημοσιονομική πραγματικότητα των καιρών μας. Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης εξετάζεται σε δύο επίπεδα, αφενός στο ευρωπαϊκό, στο έδαφος του οποίου και αναδείχθηκε, αναπτύχθηκε και ωρίμασε, αφετέρου στο ελληνικό, τις χρόνιες παθογένειες του οποίου κλήθηκε να θεραπεύσει μέσα σε ένα εξαιρετικά επιβαρυμένο πλαίσιο αναφοράς. Και στα δύο επίπεδα, όπως αυτά αναγιγνώσκονται στην εργασία αυτή, προτεραιότητα αποτελεί η αποτύπωση των κύριων αξόνων της λογικής, της νομοθετικής-θεσμικής υιοθέτησης, της εφαρμογής, αλλά και του ελέγχου τήρησης της αρχής. Στενά συνδεδεμένη με τους δημόσιους πόρους και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης «καθοδηγεί» όλα τα στάδια του προϋπολογισμού, γύρω από τον οποίο συγκροτείται το δημοσιονομικό σύστημα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα. Ελέγχοντας την αρχή, την τήρηση και τον έλεγχο αυτής -καθώς και τις διαδικασίες υλοποίησης αυτών όπως και τους φορείς-όργανα διάπραξης των σχετικών ενεργειών- στις φάσεις της κατάρτισης, της εκτέλεσης και του ελέγχου του προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε δυνατότητες, αδυναμίες, προοπτικές αλλά και προκλήσεις, τις οποίες και στο καταληκτικό μέρος της εργασίας αντανακλάται η απόπειρα να προβάλλουμε.
Abstract:In the context of this thesis, the interest revolves around the principle of sound financial management, a principle with particular conceptual gravity, a decisive position in the financial environment and increasing importance in modern State-administrative function. The principle initially is being studied as to the theoretical background, the semantic dimensions and the origin’s root. Then attempted the analysis of three sub-principles which form the principle, those of economy, efficiency and effectiveness. Then seeks to put it in context and the detection of elements of the fiscal realities of our times. The principle of sound financial management is examined at two levels: the European, the territory of which it emerged, developed and matured, and in Greek, chronic pathologies which was called in to treat a highly strained reference framework. At both levels, as read in this paper, the priority is to fix the main axes of logic, of legislative-institutional adoption, implementation, and monitoring compliance with the principle. Closely connected with public resources and the management of public money, the principle of sound financial management "instructs" all stages of the budget, around which established the financial system both in the European Union and in Greece. Controlling the principle, compliance and auditing this -as well as the implementation of these procedures as well as the entities-bodies to commit the relevant actions – in phases of training, implementation and control of the budget, we find capabilities, weaknesses, prospects and challenges , which in the final part of the thesis, is being reflected the attempt to display.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 59-63
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
9PMS_DIK_EUR_ENO_KogkouKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο