Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δικαίου  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση των ρυθμίσεων γιά το τραπεζικό απόρρητο σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις : η "αποδυνάμωση" του τραπεζικού απορρήτου ως τρόπος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής
Κύρια Υπευθυνότητα:Αντωνιάδου, Χαριτίνη Π.
Επιβλέπων:Μπώλος , Άγγελος Π.
Θέματα:Τραπεζικό απόρρητο -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Φοροδιαφυγή
Τραπεζικές καταθέσεις -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
Προστασία δεδομένων -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Confidential communications -- Banking -- European Union countries
Tax evasion
Bank deposits -- Law and legislation -- Greece
Data protection -- Law and legislation -- European Union countries
Ημερομηνία Έκδοσης:2012
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Abstract:The present master thesis deals with the subject of the restriction of bank secrecy for the purpose of combating tax evasion and its problematic. The pressures to restrict bank secrecy in order of facilitate tax collection, which have intensified over the recent years due to the global financial crisis, are unleashed by the OECD, the EU and by developed industrialized countries like the U.S. and Germany against countries with traditionally strict laws in the field of bank secrecy, such as Switzerland and Liechtenstein. The reason that made these countries the target, was, of course, the accumulation of large amounts of capital in their credit institutions. The capital gathered there was safe from scrutiny by national tax authorities thanks to the strict bank secrecy, but this automatically resulted in the loss of huge amounts of tax revenue for the states of origin of the capital. As bank secrecy, in its strict form that applies in those countries, was one of the main reasons for the accumulation of capital in their territories and also a major obstacle to the control of legality of the capitals’ origin, the trend that prevailed internationally was its limitation. The pressures aiming at the restriction of bank secrecy took various forms. At transnational level, this aim was attempted through diplomatic channels, with the OECD reports and the relevant EU directives. However at national level, the actions taken were of a much more aggressive character, taking the form of litigations, such as the famous UBS case and even reached the point of acquisition of confidential banking data employing methods of questionable legality.The main issue that emerges from the examination of all the aforementioned matters is whether and to what extent it is advisable to limit bank secrecy in order to combat tax evasion, given the advantages that it implies for the national economy of a country. In order to answer this question, it is more than necessary to take into account the existence and flourishing of structures such as offshore companies and trusts in the field of international tax evasion, thanks to which, fortunes of billions are freely moving across the globe, unaffected by borders and laws. It is also of a great importance to examine, whether the complete elimination of bank secrecy would lead to the complete elimination of tax evasion.
Abstract:Die vorliegende Magisterarbeit beschäftigt sich mit der Einschränkung des Bankgeheimnisses zum Zwecke der Bekämpfung der Steuerhinterziehung und der damit hängenden Problematik. Die verstärkten Versuche, das Bankgeheimnis in den letzten Jahren, aufgrund der globalen Finanzkrise, zu beschränken, um die Erleichterung der Steuererhebung zu ermöglichen, wurden überwiegend von dem OECD, der EU und der entwickelten Industrieländern, wie die USA und Deutschland, gegenüber den Staaten mit traditionell strengen Bankgeheimnisgesetzen, wie die Schweiz und Liechtenstein, aufgenommen. Der Grund für dieses Vorgehen war ohne Zweifel die große Ansammlung von (meistens unversteuertem) Kapital in ihren Kreditinstituten. Das dort angehäufte Vermögen wird zwar von den strengen Bankgeheimnisgesetzen effektiv geschützt, führt aber zum Verlust erheblicher Steuereinnahmen, insbesondere in der heutigen finanziellen Krisenzeit, für die Herkunftsstaaten. Somit, ist das strenge Bankgeheimnis dieser Staaten auf der einen Seite einer der Hauptgründe für die Ansammlung von Geldern in ihren Kreditinstituten und auf der anderen Seite stellt es ein erhebliches Hindernis für die Kontrolle der Rechtmäßigkeit ihres Ursprungs dar. Daher spürt man in den letzten Jahren die international herrschende Tendenz das Bankgeheimnis soweit wie möglich einzuschränken. Der auf diese Staaten ausgeübte Druck, mit dem Ziel die Einschränkung des Bankgeheimnisses zu erreichen, nahm verschiedene Formen an. Genauer gesagt wurde dieses Ziel auf transnationaler Ebene durch die OECD-Berichte und die einschlägigen EU-Richtlinien erreicht. Doch auf nationaler Ebene zeichneten sich die Maßnahmen von einem viel aggressiveren Charakter aus, wie diese über den berühmten „UBS Fall“ zum Vorschein kamen. Darüber hinaus wurden sogar vertrauliche Bankdaten mit Methoden fragwürdiger Legalität „gefischt“.Die kurze Aufzeichnung der obengenannten Themen zeichnet die wichtigste Frage für die hiesige Arbeit auf: ob und inwieweit es ratsam ist (auf internationaler Ebene) das Bankgeheimnis zu begrenzen, um die Steuerhinterziehung zu bekämpfen, angesichts der Vorteile das dieses für die Volkswirtschaft eines Landes mit sich bringt. Um diese Frage umfassender zu beantworten, ist es notwendig die Existenz und Entfaltung von Strukturen wie Offshore-Gesellschaften und Trusts auf dem Gebiet der internationalen Steuerflucht zu berücksichtigen, dank derer, Milliardensummen sich frei weltweit bewegen, unbeeinflusst von Grenzen und Gesetzen. Zugleich ist zu prüfen, ob die vollständige Abschaffung des Bankgeheimnisses tatsächlich zu einer vollständigen Beseitigung der Steuerhinterziehung führen könnte.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο, 2012
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
9PMS_DIK_EUR_ENO_AntoniadouCh application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο