Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δικαίου  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της διοικητικής δικαιοσύνης υπό το φως της νομολογίας στο Στρασβούργο: η ελληνική ανταπόκριση
Τίτλος:The legislative measures for the expedition of the administering justice in the light of Strasbourg Court's case-law: the greek response
Κύρια Υπευθυνότητα:Αγορίτσα, Βασιλική Ν.
Επιβλέπων:Μουκίου, Χρυσούλα Π.
Θέματα:Διοικητικό δίκαιο -- Ελλάδα
Δικαστήρια -- Ελλάδα
Δικονομία (Δίκαιο) -- Ελλάδα
Administrative law -- Greece
Courts -- Greece
Procedure (Law) -- Greece
Keywords:Διοικητική δικαιοσύνη - Εύλογη διάρκεια διεξαγωγής διοικητικής δίκης- αποτελεσματική δικαστική προστασία - Δίκαιη δίκη – Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Νομολογία ελληνική και ευρωπαϊκή – Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
Administrative justice - Reasonable time requirement for administrative proceedings – Efficiency of justice – Fair trial - European Convention on Human Rights – European Court of Human Rights – Greek and European case-law – Judicial reforms
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η επιρροή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποδειχθεί καταλυτική για τις εθνικές έννομες τάξεις, ακόμα και σε ζητήματα που εκ πρώτης άποψης φαντάζουν αμιγώς «εσωτερικά», όπως η διάρκεια της δίκης, την οποία η ΕΣΔΑ αναγόρευσε σε ειδικότερη πτυχή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, επ’ αφορμή της διαπίστωσης από το Δικαστήριο του Στρασβούργου του συστημικού προβλήματος καθυστέρησης των δικών που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια και το ΣτΕ. Ειδικότερα, αφού προηγηθεί η ανάλυση του θεμελιώδους δικαιώματος στην πλήρη, αποτελεσματική και σύντομη δικαστική προστασία σε εσωτερικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, γίνεται η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 6 και 13 της ΕΣΔΑ, αναδεικνύεται η σημασία της ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης και αναπτύσσονται η έννοια του ευλόγου χρόνου, το εναρκτήριο σημείο αυτού και τα τέσσερα κριτήρια, τα οποία το Στρασβούργο θέτει ως παραμέτρους για να εκτιμήσει την υπέρβαση αυτού. Επίσης παρουσιάζεται και η πρώτη απόφαση-πιλότος του ΕΔΔΑ για την Ελλάδα με την οποία διαπιστώθηκε ακριβώς το δομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια ως προς την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Περαιτέρω, θα γίνει αναφορά στο ρόλο της εντός του κράτους αποτελεσματικής προσφυγής για την διαπίστωση της υπέρβασης του ευλόγου χρόνου και θα παρουσιασθεί το παράδειγμα της Ελλάδας, η μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης και τα γενικά και ειδικά νομοθετικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του ελληνικού προβλήματος, κυρίως υπό το φως της νομολογίας του Στρασβούργου. Η μελέτη κλείνει με μια προσπάθεια καταγραφής ενδεικτικών τρόπων αντιμετώπισης της αυξημένης διάρκειας της εκκρεμοδικίας που δυστυχώς, παρά τις όποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, εξακολουθεί να υφίσταται.
Abstract:The influence of the European Court of Human Rights’ case-law has been determinant on the European national law systems, even when dealing with matters supposedly “national”, such as the length of the judicial proceedings. Indeed the European Convention on Human Rights considers the length of proceedings as a vital procedural requirement of the right to a fair trial. The present study deals with the importance of administering justice without delays, especially after the European Court of Human Rights held that the national authorities had to introduce an effective remedy or combination of remedies at national level which would genuinely guarantee effective redress for breaches of the Convention resulting from the excessive length of proceedings before the administrative courts. More specifically, after an analysis of the fundamental right to an effective, credible and within reasonable time law protection in the national and european law, the following matters are being discussed: the applicability of the articles 6 and 13 of the European Convention on Human Rights, the importance of administering justice without delays, the term “reasonable time of proceedings” and the four criteria established by the Strasbourg Court for the reasonableness of the length of proceedings. In this context, the Court’s pilot judgment for Greece is presented confirming for the first time the country’s structural problem with the excessive length of administrative proceedings. Furthermore, the study refers to the situation in Greece concerning the exceedance of the reasonable time for administering justice in administrative courts, the possible causes of the phenomenon and the different judicial reforms promoted during the past years, especially in the light of the Strasbourg Court’s case-law. Finally, the study is concluded with an effort to list certain indicative ways of combating the excessive length of proceedings and the large number of pending cases before administrative courts, a phenomenon still present despite all the relative legislative measures taken.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 75-78
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
9PMS_DIK_EUR_ENO_AgoritsaVa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο