Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δικαίου  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Δημοσιότητα της δίκης και προσωπικά δεδομένα
Τίτλος:The publicity of trial and personal data
Κύρια Υπευθυνότητα:Ζαχαρή, Σοφία Β.
Επιβλέπων:Χάνος, Αντώνιος
Θέματα:Ποινική δικονομία
Δίκες
Trials
Ιδιωτική ζωή, Δικαίωμα στην
Privacy, Right of
Keywords:δημοσιότητα, δίκη, προσωπικά δεδομένα
publicity, trial, personal data
Ημερομηνία Έκδοσης:29/04/2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η δημοσιότητα της δίκης μπορεί να λάβει χώρα είτε άμεσα, επιτρεπομένης της παρουσίας οποιουδήποτε προσώπου κατά την διάρκεια της διαδικασίας στο ακροατήριο, είτε έμμεσα, δηλαδή μεταδιδομένων των όσων διαδραματίζονται στην αίθουσα του δικαστηρίου σε τρίτα πρόσωπα με διάφορους τρόπους (κυρίως μέσω της αναμετάδοσής τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.) Η δημοσιότητα αυτή αναμφισβήτητα εξυπηρετεί κοινωνικοπολιτικούς σκοπούς καθώς όχι μόνον εξασφαλίζει διαφάνεια στην διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης αλλά ικανοποιεί θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα πληροφόρησης και το δικαίωμα της έκφρασης διασφαλίζοντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Επιπρόσθετα η δημοσιότητα εμφανίζεται σε όλα τα στάδια της δικανικής διαδικασίας και μ’ αυτόν τον τρόπο εξυπηρετεί σκοπούς ενημέρωσης αλλά και δημόσιας ασφάλειας αφού διαθέτει εγκληματοπροληπτικό ρόλο στο μέτρο που διευκολύνει συλλήψεις ή καταδιώξεις στα πλαίσια π.χ μίας ποινικής δίκης. Παρά ταύτα, αν και με την διαδικασία της δημοσιότητας διασφαλίζονται εγγυήσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να απειλούνται δικαιώματα προσώπων, πολλές φορές και ευαίσθητων, αφού η δημοσίευση προσωπικών στοιχείων στα πλαίσια μίας δίκης μπορεί να εκθέσει το πρόσωπο σημαντικά ενδεχομένως και ανεπανόρθωτα και να προκαλέσει δυσμενέστατες επιπτώσεις στην προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή του και τα προσωπικά του δεδομένα. Προς τούτο, αν και η δημοσιότητα της δίκης κατοχυρώνεται συνταγματικά ως θεμελιώδης αρχή του δικαίου σε όλες τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, εντούτοις αυτή περιορίζεται ή και αποκλείεται όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο και πάντοτε αφού προηγουμένως σταθμιστούν τα συγκρουόμενα δικαιώματα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, δεδομένης και της ιδιαιτερότητας της εκάστοτε περιπτώσεως. Με άλλα λόγια, όταν η εν λόγω δημοσιότητα κριθεί επιβλαβής, παραβιάζει δικαιώματα ή προσβάλλει υπέρτατες αξίες και ως εκ τούτου δημιουργεί αρνητικές καταστάσεις, οι οποίες ουδόλως συνάδουν με τους επιτελούμενους υπ’ αυτής σκοπούς, τότε επιβάλλεται η νομοθετική ή η νομολογιακή παρέμβαση, προκειμένου να ρυθμιστεί η σύγκρουση και να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις αρχές του κράτους δικαίου και στην υπέρτατη αξία της προσωπικότητας του ανθρώπου.
Abstract:The publicity of trial is a fundamental principle of law, which takes place either directly –when everyone is authorized to be present during court’s hearing- or indirectly –when third parties have the opportunity to learn or get information about what is happening in court, mainly through its retransmission by mass media. Publicity undoubtedly serves sociopolitical purposes, as it ensures transparency in the administration of justice process, as well as the common sense of justice and it satisfies fundamental rights, such as the right to information and the freedom of expression. Additionally, publicity appears in all stages of the forensic process and in this way it serves information purposes and public safety and features a preventive role (e.g during criminal proceedings) since it can facilitate suspects’ arrests or persecutions. Nevertheless, although publicity of trial serves rights and guarantees, rights of persons –even sensitive- may be at risk, as the publicity of personal information during a trial can expose the person significantly –possibly irreparably and cause negative effects to their personality and private life. Thus, even though publicity of trial constitutes fundamental constitutional principle in all European legislations, it shall be restricted or excluded, whenever necessary, through legislation or cause law, and always after having weighed the conflicting rights. It is noted that all this situation is totally in accordance with the principle of proportionality, keeping in mind the specifity of each case. In other words, when such publicity is considered harmful, violates rights or offends supreme values and therefore creates negative situations, which in no case comply with its primary purposes, then it must be a juridicial or legislative intervention to regulate the confict and find the right balance between the rule of law and the supreme value of human personality.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 73-75
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
9PMS_DIK_EUR_ENO_ZaxariSo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο