Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δικαίου  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Διαιτησία και συμβάσεις αποκλειστικής διανομής: η επίδραση διατάξεων αμέσου εφαρμογής στο στάδιο της αναγνώρισης και της εκτέλεσης διαιτητικών αποφάσεων
Τίτλος:Arbitration and exclusive distribution agreements: the effect of mandatory rules at the stage of recognition and enforcement of arbitral awards
Κύρια Υπευθυνότητα:Κανελλοπούλου, Μαρία Σ.
Θέματα:Διαιτησία και διαιτητική απόφαση
Διαιτησία (Διεθνές Δίκαιο)
Διεθνής εμπορική διαιτησία
Arbitration and award
Arbitration (International law)
International commercial arbitration
Keywords:διαιτησία, σύμβαση αποκλειστικής διανομής, διαιτητική απόφαση, αναγνώριση, εκτέλεση, κανόνες αμέσου εφαρμογής
arbitration, exclusive distribution agreement, arbitral award, recognition, enforcement, mandatory rules
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στο πλαίσιο των διασυνοριακών συναλλαγών η ολοένα και πιο έντονη παρουσία των συμβάσεων αποκλειστικής διανομής καθώς αποτελούν πλέον σημαντικό παράγοντα για την κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών εντός και εκτός της ΕΕ. Πρόκειται για ένα είδος σύμβασης εμπορικής διαμεσολάβησης, το οποίο σε πολλά σημεία ομοιάζει με την σύμβαση αντιπροσωπείας, με ιδιαίτερα όμως χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Τάση της εμπορικής συναλλακτικής πρακτικής είναι η ροπή προς εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών, που ενδέχεται να ανακύψουν στα πλαίσια ισχύος και λειτουργίας μιας σύμβασης αποκλειστικής διανομής. Η επιλογή αυτή των εκάστοτε συμβαλλομένων μερών εκπορεύεται, μεταξύ άλλων, από την ευελιξία, την οργάνωση και την εμπιστευτικότητα που παρέχει η διαιτητική διαδικασία. Εξαιτίας του διεθνούς χαρακτήρα της σύμβασης αποκλειστικής διανομής, η επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, είτε επί της διαιτητικής συμφωνίας είτε επί της κύριας συμβάσεως, αποτελεί σημαντικό ζήτημα που ανακύπτει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Η επιλογή αυτή προκαθορίζει πολλά νομικά ζητήματα σχετικά με μελλοντικές διαφορές, καθώς είναι σύνηθες φαινόμενο σε τέτοιου είδους διασυνοριακές συμβάσεις το ισχυρότερο μέρος να προσπαθεί να επωφεληθεί από την έλλειψη συναλλακτικής και διαπραγματευτικής δύναμης του αντισυμβαλλομένου του, θέτοντας αντίστοιχες ρήτρες εφαρμοστέου δικαίου, άλλοτε εντός και άλλοτε εκτός των πλαισίων της «lex voluntatis», δηλαδή την βούληση των μερών. Ένας ακόμη λόγος βάσει του οποίου τα συμβαλλόμενα σε μια σύμβαση αποκλειστικής διανομής μέρη επιλέγουν την διαιτητική οδό προς επίλυση της διαφοράς τους είναι η δεσμευτικότητα και η άμεση εκτελεστότητα της διαιτητικής απόφασης, κάτι το οποίο υπαγορεύεται από τα οιαδήποτε συμφέροντά τους. Το στάδιο, λοιπόν, αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας τέτοιας απόφασης είναι κρίσιμο, καθώς όχι μόνο περατώνει την διαιτητική διαδικασία αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες δεδομένου ότι κάνουμε λόγο για διασυνοριακές συναλλαγές. Κατά το στάδιο αυτό πρέπει να σταθμίζονται προσεκτικά τα ζητήματα του εφαρμοστέου δικαίου και της «δημόσιας τάξης». Οι κανόνες αμέσου εφαρμογής είναι ένας τέτοιος παράγοντας, άλλοτε ανατρεπτικός κι άλλοτε όχι. Πρόκειται για κανόνες που αντικατοπτρίζουν, μεταξύ άλλων, το δημόσιο συμφέρον κάθε έννομης τάξης και οι οποίοι πρέπει απαρεγκλίτως να εφαρμόζονται ακόμη και παρά την εκπεφρασμένη βούληση των μερών, ακριβώς λόγω του χαρακτήρα τους. Τέτοιοι κανόνες είναι και οι διατάξεις της οδηγίας περί εμπορικών αντιπροσώπων, η οποία ενσωματώθηκε στις έννομες τάξεις με την αντίστοιχη κάθε φορά νομοθεσία, δεδομένου ότι διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό εντός των αγορών, συνεισφέροντας στην προστασία των εμπορικών διαμεσολαβητών ως ασθενέστερα μέρη έναντι των αντισυμβαλλομένων τους
Abstract:In recent years, we can easily observe, in cross-border transactions, the increasingly strong presence of exclusive distribution agreements as an important determinant for the circulation of goods and services within and outside the EU. It is a type of commercial intermediary agreement, similar to the agency agreements, bearing particular characteristics. The commercial transactional practice has a tendency towards alternative methods of resolving the disputes that may arise in the context of force and operation of an exclusive distribution agreement. That choice of the respective parties emanates, inter alia, from the flexibility, organization and confidentiality provided by the arbitration proceedings. Due to the international character of the exclusive distribution agreement, the choice of law either regarding the arbitration agreement or regarding the main contract, is an important issue that arises between the parties. The aforementioned choice predetermines several legal issues concerning future legal disputes and it is usual phenomenon in international agreements of this type, where the most powerful party wishes to take advantage of the transactional and negotiation lack of power of its co-contracting party, by imposing relevant applicable law clauses, sometimes in and sometimes out of the context of the scope of the principal «lex voluntatis», namely the intention of the parties. Another reason due to which the contracting parties in an exclusive distribution agreement choose arbitration proceeding, in order to resolve their disputes, consists the binding and direct enforceability of the arbitration award, which is dictated by their interests. Therefore, the stage of the recognition and enforcement of such an award is crucial, because not only terminates the arbitration proceedings but also bear peculiarities, since it is all about cross-border transactions. During the above stage, the issue of applicable law and “public order” should be carefully considered. Mandatory provisions consist one such factor, sometimes subversive and sometimes not. Those provisions reflect, inter alia, the public interest in any legal system and they should be strictly applied even against the expressed intention of the parties, precisely due to their character. The provisions of the commercial agents Directive, which has been incorporated in the legal systems of the member states under the respective legislation, is considered to bear such rules, since they ensure effective competition within the market, simultaneously contributing to the protection of commercial intermediaries as the weaker party against their co-contracting party
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 135-137
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
9PMS_DIK_EUR_ENO_KanellopoulouMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο