Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δικαίου  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τα νομικά έμπειρα συστήματα
Κύρια Υπευθυνότητα:Τάνος, Πέτρος Αθανασίου
Επιβλέπων:Στράγγας , Ιωάννης
Θέματα:Πληροφοριακά συστήματα -- Δίκαιο -- Ελλάδα
Ποινική δικαιοσύνη, Απονομή της
Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων
Information storage and retrieval systems -- Law -- Greece
Criminal justice, Administration of
Electronic data processing
Ημερομηνία Έκδοσης:2012
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, στο πλαίσιο του ΜεταπτυχιακούΠρογράμματος «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» του Παντείου Πανεπιστήμιου,πραγματεύεται την έννοια των νομικών έμπειρων συστημάτων και τη συμβολή τουςγενικότερα στη νομική επιστήμη.Αρχικά επιχειρείται να αναπτυχθεί η έννοια των έμπειρων συστημάτων καιτους τομείς που χρησιμοποιήθηκαν. Περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οιδυνατότητες και οι προοπτικές ανάπτυξης των έμπειρων συστημάτων. Τα έμπειρασυστήματα αναπτύχθηκαν ως κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης.Στη συνέχεια, περιγράφονται οι πρώτες προσπάθειας δημιουργίας καιανάπτυξης ενός νομικού έμπειρου συστήματος. Παρουσιάζονται και αναλύονται τανομικά έμπειρα συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις αγγλοσαξωνικές χώρες.Επιπλέον παρουσιάζεται η ελληνική προσπάθεια δημιουργίας έμπειρωνσυστημάτων, που είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος γιατον νόμο περί αναδασμού. Αναπτύχθηκε από μία ομάδα ερευνητών και επιστημόνων,διαφόρων ειδικοτήτων στο εργαστήριο Πληροφορικής του ΓεωπονικούΠανεπιστημίου. Επίσης γίνεται παρουσίαση και ενός άλλου έμπειρου συστήματος γιατη διάγνωση ασθένειων της ντομάτας, που αναπτύχθηκε και αυτό στο εργαστήριοΠληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.Αυτό που παρατηρείται είναι ότι κατά το πρώτο στάδιο δημιουργίας τωννομικών έμπειρων συστημάτων, υπήρξε υπέρμετρη αισιοδοξία και υπερεκτίμηση τωνδυνατοτήτων αυτών των συστημάτων. Ωστόσο γρήγορα οι ερευνητές και οιεπιστήμονες αντιλήφθηκαν τις περιορισμένες δυνατότητες των συστημάτων αυτώνκαι στράφηκαν στην έρευνα για νέες μεθόδους και τεχνικές, ενώ επαναπροσδιόρισαντους αρχικούς στόχους των συστημάτων αυτών.Στην προκειμένη περίπτωση, τα νομικά έμπειρα συστήματα έχουν ως στόχο ναυποβοηθήσουν και να βελτιώσουν το έργο των νομικών, Εισαγγελέων, Δικαστών καιόχι να τους υποκαταστήσουν. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται πλέον η έρευνα,καθώς έγιναν γρήγορα αντιληπτές οι περιορισμένες δυνατότητες των συστημάτωναυτών.Ακολούθως παρουσιάζονται οι προσπάθειες ανάπτυξης έμπειρων συστημάτωνσε αστυνομίες κυρίως των Η.Π.Α. και του Καναδά, που περιέχουν δεδομένα σχετικάμε την εγκληματικότητα και άλλα περιστατικά. Στόχος των συστημάτων αυτών είναιΤα Νομικά Έμπειρα ΣυστήματαΙανουάριος20124η εξιχνίαση εγκλημάτων, η ανεύρεση εξαφανισθέντων ατόμων και η βελτίωση τουέργου της αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται και η εφαρμογή SCHENGEN,που όμως δεν αποτελεί έμπειρο σύστημα με την στενή έννοια του όρου, αλλάπαρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά του. Με την ίδια λογική παρουσιάζεται και ηεφαρμογή των νομολογιακών βάσεων δεδομένων που αναπτύχθηκαν στο Συμβούλιοτης Επικρατείας, όπου περιγράφονται οι δυνατότητες τους και οι μελλοντικέςπροοπτικές που μπορεί να έχουν.Τέλος, περιγράφονται κάποιες μελλοντικές προοπτικές των έμπειρωνσυστημάτων και η ενσωμάτωση τους στα νομικά έμπειρα συστήματα.
Abstract:This thesis, under the Master Program Law and European Integration ofPanteion University, deals the meaning of the legal experienced systems andgenerally their contribution to Legal Science.In the beginning, it is attempted to develop the meaning of experiencedsystems and the sections, in which they were used. The technical characteristics, thepossibilities and the development perspectives are described. The experiencedsystems were developed as a sub of artificial intelligence.Then, the first attempts of creation and development of one legalexperienced system are described. Furthermore, the greek attempt of creatingexperienced systems, which resulted in development of an experienced system aboutthe law of land reform, is presented. It developed by a team of researchers andscientists of multidisciplinary in Informatics laboratory of Agricultural University.There is also a presentation of another experienced system about the diagnosis ofdisease of tomato, which was also developed in the Informatics laboratory ofAgricultural University.It is noticed that in the first stage of creation of legal experienced systemsthere was excessive ambition and overestimation of skills of these systems. However,the researchers and scientists quickly realized the limited skills of these systems andturned to the research of new methods and techniques, while redefined the initialtargets of these systems.In this case, the legal experienced systems aim to help and improve thework of the Lawyers, Advocates, Judges and not to substitute them. In this directionthe research moves, while the limited skills of these systems quickly became clear.Then, the development efforts of experienced systems in police, mainly in USA andCanada, which contain data about criminality and other incidents, are represented.The crime detection, the find of missing men and the improvement of police’s workΤα Νομικά Έμπειρα ΣυστήματαΙανουάριος20125are the purpose of these systems. In this context, the application SCHENGEN ispresented, which isn’t an experienced system with the narrow sense of meaning, butpresents some characteristics of this. By the same logic is presented the applicationof case law bases data, which were developed by the Council of State, where theirpossibilities and future prospects are described.In the end, some future prospects of experienced systems and theirintegration in the legal experienced systems are described.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου, 2012
Περιγραφή:Βιβλιογραφία σ. 57-60.
Περιγραφή:Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
9PMS_DIK_EUR_ENO_TanosPe application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο