Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και κρίση του καπιταλισμού : το ζήτημα της ευελιξίας του συστήματος απολύσεων
Τίτλος:The dismantling of labour relations and crisis of capitalism : the issue of flexibility of the system of protection against dismissals
Κύρια Υπευθυνότητα:Νέστορας-Δημάκης, Άγγελος Δ.
Επιβλέπων:Κουζής, Γιάννης
Θέματα:Εργασιακές σχέσεις
Εργαζόμενοι -- Απόλυση των
Industrial relations
Employees -- Dismissal of
Keywords:ευελιξία, αναδιαρθρώσεις, απολύσεις, σύμβαση εργασίας, αποζημίωση, νεοφιλελευθερισμός, οικονομική κρίση, εφεδρικός στρατός εργασίας
flexibility, dismissals, employment contract, severance, neoliberalism, economic crisis, reserve army of labour
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην προσπάθεια διεξόδου από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, με την υπαγωγή της στο Μηχανισμό Στήριξης, μια σειρά νόμοι θεσπίστηκαν οι οποίοι ενισχύουν την ευελιξία της εργασίας και εντείνουν απότομα την, σταδιακή έως τότε, απορρύθμιση του εργατικού δικαίου. Το ζήτημα της προστασίας των απολύσεων, το οποίο έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα στην συζήτηση για την ευελιξία με ασφάλεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί βασικό κόμβο στην πορεία της αποδιάρθρωσης των προστατευτικών ρυθμίσεων του εργατικού δικαίου, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες διευρυμένης ανεργίας και ανασφάλειας που προκαλεί η οικονομική κρίση σε όλη την Ευρώπη. Η συγκεκριμένη εργασία σκοπό έχει να εξετάσει το ευρύτερο ζήτημα της ευελιξίας ως προς το συνολικό μέγεθος της απασχόλησης. Υπ' αυτήν την έννοια, αντικείμενο της είναι η σημασία της τάσης αύξησης της ευελιξίας των απολύσεων μέσα από εμπειρική διερεύνηση ενδεικτικών περιπτώσεων εφαρμογής των διαφόρων πτυχών όπου έχει μεταβληθεί το νομικό πλαίσιο προστασίας από την απόλυση αλλά και βιβλιογραφική επισκόπηση. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι η έντονη ευελικτοποίηση του συγκεκριμένου πεδίου του εργατικού δικαίου έχει σημαντικές επιδράσεις επί του συνολικού φάσματος των εργασιακών σχέσεων, καθώς επιδεινώνεται κατακόρυφα η διαπραγματευτική θέση των μισθωτών. Οι δε πρακτικές συνέπειες και καταστάσεις που αρχίζουν να προκύπτουν στην αγορά εργασίας είναι πολλαπλές και αναμένεται να αναδειχθούν εναργώς συν τω χρόνω.
Abstract:In seeking a way out of the economic crisis in Greece, with the inclusion of the country in the European Support Mechanism, a series of laws were enacted that enhance the flexibility of labor and increase abruptly the, gradual up to then, deregulation of labor law. The issue of protection against dismissals, which has emerged particularly in the debate on flexicurity by the European Union, is a key issue in the course of dismantling of protective regulations of labor law, especially in the current climate increased unemployment and insecurity caused by economic crisis across Europe . This paper aims to examine the broader issue of external numercal flexibility. In this sense, the subject is the significance of the tendency to increase flexibility of redundancies through empirical investigation of indicative cases of various aspects of the changed legal framework for the protection against dismissal as well as through literature review . The suggested conclusion is that theh high "flexibilitization" of the specific field of labor law has significant effects on the entire range of industrial relations, since the bargaining position of employees deteriorate sharply. The practical consequences and situations that begin to emerge in the labor market are multiple and are expected to emerge clearly over time.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ "Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική", 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 73-75
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
51PMS_KOI_POL_Nestoras-DimakisAg application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο