Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στις εφαρμογές της κοινωνικής πολιτικής: το παράδειγμα εφαρμογής σε δήμους της περιφέρειας Ηπείρου
Τίτλος:Information and communication technologies (ICT), social policy and local government
Κύρια Υπευθυνότητα:Ντάφλου, Αικατερίνη Ι.
Επιβλέπων:Μωυσίδης, Αντώνης
Θέματα:Ελλάδα -- Κοινωνική πολιτική
Κράτος πρόνοιας -- Ελλάδα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Τεχνολογικές καινοτομίες -- Ελλάδα
Greece -- Social policy
Welfare state -- Greece
Local government -- Technological innovations -- Greece
Keywords:ΤΠΕ Κοινωνική Πολιτική
ICT Social Policy
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η Κοινωνική Πολιτική και η Τοπική Αυτοδιοίκηση διασυνδέονται σε μια βαθιά αλλαγή που μετατρέπει την παγκόσμια και τοπική κοινωνία μας. Η μετάβαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αφορά οριζόντιες και κάθετες αλλαγές στις κρατικές δομές που υπόσχονται να δώσουν στους πολίτες συμμετοχική δύναμη στις δημόσιες αποφάσεις και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η δημογραφική πρόκληση φέρνει αντιμέτωπους τους δήμους με την ανάγκη να παρέμβουν τοπικά, άμεσα και εστιασμένα. Η χρήση των Τ.Π.Ε. προκύπτει στα πλαίσια της ανάγκης για καλύτερη διακυβέρνηση των υπηρεσιών υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής. Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την κοινωνική προστασία ολοένα και περισσότερο ζητούν πληροφορίες σχετικά με ορθές πρακτικές, προκειμένου να υποστηρίξουν τις εξελίξεις στις κοινωνικές δημόσιες υπηρεσίες. Οι κοινωνικές δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται απευθείας στους πολίτες επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες τους στον τόπο κατοικίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ανθρώπους που έχουν περιθωριοποιηθεί ή με κάποιο τρόπο αποκλείονται από την κοινωνία εξαιτίας της ηλικιακής τους κατάστασης ή της σωματικής τους αναπηρίας. Αυτοί οι άνθρωποι, συνήθως έχουν πολλαπλές ανάγκες οι οποίες απαιτούν μια πιο συντονισμένη και ολοκληρωμένη απάντηση από τις υπηρεσίες. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών είναι γενικά οργανωμένη σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, είναι πολλά ωστόσο τα ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών. Έχει αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια, ότι οι υπηρεσίες ως διαδικασίες προσφοράς ενός αγαθού οφείλουν να εξασφαλίζουν ορισμένα πρότυπα. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζονται οι δυνατότητες βελτιώσεις των κοινωνικών υπηρεσιών που έχουν ως στόχο να καλύψουν τις ανάγκες των ηλικιωμένων και Α.με.Α. χρηστών της υπηρεσίας μέσα από την ανάπτυξη γεωγραφικά εστιασμένων και τοπικά εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας σε γεωγραφικά διάσπαρτες και απομακρυσμένες μικρές κοινότητες. Ο συνδυασμός αυτών των τάσεων οδηγεί στο σχηματισμό συγκεκριμένου μοντέλου Κοινωνικής Πολιτικής με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στους δήμους της έρευνας.
Abstract:Information and Communication Technologies (ICT), Social Policy and Local Government all together interlinked in turmoil of change, deeply transformed the world and our societies. The transition to e-government, concerns horizontal and vertical changes in state structures that promise to give citizens more participative power in public decisions and a better quality of life. The demographic challenge confronts municipalities with the need to address locally, directly and focused. Using I.C.T.s arises in the context of the need for better health services governance and social policy. The European initiatives on social protection are increasingly seeking information about good practices in order to support developments in social public services. The social public services are provided directly to citizens trying to meet their needs at home. This is especially important for people who have been marginalized or somehow excluded from society because of their age or state of their physical disability. These people usually have multiple needs that require a more coordinated and integrated response from services. The development of these services is generally organized at national, regional or local level. However many questions about the quality of these services need to be responded. In recent years it has been recognized that the service delivery processes as a commodity must ensure certain standards. The doctoral thesis examines the social service improvements designed to meet the needs of the elderly and disabled service users through the development of geographically focused local and specialized health services. The combination of these trends leads to the formation of a specific model of Social Policy with the use of ICT.s in the research municipalities.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική). Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 353-395
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
51DID_NtaflouAi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο