Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:«Σημεία αρνησικυρίας και πολιτικές μετατροπής στην πολιτική υγείας: η περίπτωση της τελευταίας μεταρρύθμισης του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ν.4486/2017)»
Τίτλος:“Veto points and conversion in health policy: the case of the most recent PHC system reform in Greece (Law 4486/2017)”
Κύρια Υπευθυνότητα:Σιμπερά, Κανέλλα-Νέλλη Π.
Επιβλέπων:Κωτσονόπουλος, Λουδοβίκος
Θέματα:
Keywords:Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Ιατρική κοινότητα, Παίκτης αρνησικυρίας, Μετατροπή, Αύξουσες Αποδόσεις
Primary Health Care, Medical Community, Veto player, Conversion, Increasing Returns
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η εργασία θέτει στο επίκεντρό της την εξέταση της δυνατότητας άσκησης αρνησικυρίας εκ μέρους της ιατρικής κοινότητας σε κάθε απόπειρα μεταρρύθμισης του συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Οι έννοιες της πολιτικής επιστήμης που επιστρατεύονται σε αυτήν την προσπάθεια καταγραφής και ερμηνείας του φαινομένου αυτού είναι η «μετατροπή» (conversion), η «ρεμβοειδής μεταβολή» (drift), το «κρίσιμο σταυροδρόμι» (critical pathway), οι «αύξουσες αποδόσεις» (increasing returns), το «σημείο αρνησικυρίας» (veto point). Το αντικείμενο αυτής της μελέτης αφορά την αποτύπωση αυτής της δυνατότητας του ιατρικού κόσμου και του τρόπου αντίδρασής του ενόψει των μεταρρυθμίσεων του συστήματος ΠΦΥ στην Ελλάδα και ιδίως της πιο πρόσφατης. Η συγγραφή της εργασίας βασίστηκε σε βιβλιογραφική έρευνα, στην αναζήτηση και καταγραφή δημοσιευμάτων της περιόδου προετοιμασίας και εφαρμογής της μεταρρύθμισης του ν.4486/2017 και σε αρχειακό υλικό. Η μελέτη ξεκινά παρουσιάζοντας τα θεωρητικά εργαλεία ανάλυσης. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η ιστορική αναδρομή της ΠΦΥ διεθνώς από την οποία προκύπτει και η τελική διαμόρφωση του περιεχομένου της. Από την παρουσίαση σε παγκόσμιο επίπεδο, επικεντρωνόμαστε στη συνέχεια στην Ελλάδα, απαριθμώντας όλες τις -ως επί το πλείστον ανολοκλήρωτες μεταρρυθμίσεις, με στόχο την ανάδειξη του γεγονότος πως τις διακηρύξεις υπέρ ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος διέψευσε η εν τοις πράγμασι ιδιωτικοποίησή του. Μετά την παρουσίαση του περιεχομένου του συστήματος ΠΦΥ που θεσπίστηκε με τον νόμο 4468/2017, λαμβάνει χώρα η περιγραφή της δεσπόζουσας θέσης της ιατρικής κοινότητας ως παίκτη αρνησικυρίας με δυνατότητα να παρεμποδίζει την εφαρμογή σημαντικών παραμέτρων της πιο πρόσφατης μεταρρύθμισης. Με επίκεντρο την ψήφιση του νόμου 4486/2017, η παρουσίαση των αντιδράσεων της ιατρικής κοινότητας σε αυτόν διακρίνεται σε δύο περιόδους: πριν και μετά τη ψήφισή του. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η ισχύς αυτής της ομάδας πίεσης, καθώς επεξηγούνται οι μέθοδοι που επελέγησαν ώστε να μην υπάρξει θετική αντιμετώπιση της μεταρρύθμισης από το στάδιο κιόλας του σχεδιασμού της και εν συνεχεία, όταν αποτελούσε πλέον νόμος του Κράτους, να μην ολοκληρωθεί.
Abstract:This dissertation examines the role of the medical profession as a veto player in any attempt of the Greek Ministry of Health to reform Primary Health Care Services in Greece (PHC). To this end we used theories and notions of social sciences, such as “conversion”, “drift”, “critical pathway, “increasing returns”, “veto point”. Our main goal is to describe the ways in which the medical profession can act as a veto player and to present all its reactions to the attempted reforms of the PHC System in Greece, especially to the most recent one. The necessary bibliographical research comes with the research and recording of publications during the period before the legislation and during the implementation of the reform (Law 4486/2017), as well as archival material. The dissertation begins by presenting the theories of historical institutionalism, which served as theoretical tools of analysis. The detailed account of the history of PHC at an international level guides us to the description of its final form and content. Starting from the international level, we then focus on PHC system’s organization and provisions in Greece, where all the attempted reforms were never fully implemented. Our aim is to highlight the fact that the declarations in favor of a public and free-for-all system have been denied by the privatisation of health services. Following the presentation of the content of the PHC system established by Law 4468/2017, takes place the description of the medical profession’s dominant position, as a veto player who has the potential to impede the implementation of important parameters of the most recent reform. Focusing on the adoption of Law 4486/2017, the presentation of the reactions of the medical community to it is divided into two periods: before and after its adoption. This chapter highlights the power of this interest group, as it explains the methods chosen in order to halt the implementation of the reform.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ, κατεύθυνση Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνική Πολιτική, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 76-85
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
51PMS_SimberaNe_5119M005.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο