Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Progressive Rock : το προοδευτικό ρεύμα στο Rock του '70
Τίτλος:Progressive Rock : the progressive aspect of the 70's Rock
Κύρια Υπευθυνότητα:Σταύρος, Δημήτριος Γ.
Επιβλέπων:Τσοκανή, Χαρίκλεια
Θέματα:Ροκ μουσική
Rock music
Keywords:Eloy, πνευματικότητα, αποπνευματοποίηση, μουσική, μουσικολογία, κοινωνιολογία
Eloy, spirituality, despiritauliization, musicology, sociology
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως θέμα της, το Progressive Rock, ένα μουσικό είδος που πρωτοεμφανίστηκε κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και έφτασε στην πλήρη ακμή του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70. Πρόκειται για την προοδευτική έκφανση της Rock μουσικής. Το Progressive Rock αποτελεί την πιο καλλιτεχνική, φιλοσοφική, την πιο «διανοουμενίστικη» πλευρά της Rock μουσικής. Οι σχέσεις του Προοδευτικού Rock με τις άλλες τέχνες ήταν πολύ στενές, η έμπνευση από τη λογοτεχνία σχεδόν κανόνας, οι στίχοι πιο υπερβατικοί και βαθυστόχαστοι, η εικόνα και ο τρόπος παρουσίασης της μουσικής αυτής ήταν πιο θεατρικός, η δισκογραφία του παρουσίαζε έργα ολοκληρωμένα κατά το πρότυπο, πολλές φορές των μεγάλων κλασικών συνθετών, πολλές φορές οι δίσκοι ήταν θεματικοί (concept), η τεχνική αρτιότητα των μουσικών ήταν από τις υψηλότερες στο χώρο του Rock τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο… Η άποψη του γράφοντος είναι πως το Progressive Rock αποτελεί ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό φαινόμενο, το οποίο μελετώντας κανείς, μπορεί να συνάγει ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για τους δημιουργούς που δραστηριοποιήθηκαν και έδρασαν μέσω αυτού, για το κοινό που ήρθε σ’επαφή και ακολούθησε τη μουσική αυτή, αλλά και για τη συνεισφορά του στο πολιτιστικό τοπίο των τελευταίων δεκαετιών. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές το Progressive Rock αγνοείται ως είδος, καθώς τίθεται συνήθως υπό από τη γενικότερη κατηγορία του Rock στις όποιες αναλύσεις και σχετικές μελέτες έχουν γίνει κι έτσι δεν επιχειρείται μια ιδιαίτερη εξέτασή του ενώ η σχετική βιβλιογραφία είναι μικρή. Αυτός είναι και ο λόγος που στην παρούσα εργασία επιχειρείται να γίνει μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση αυτού του ρεύματος, (μέσα στα πλαίσια και τους περιορισμούς που θέτει μια τέτοια εργασία βεβαίως), ώστε να εντοπιστούν και να αναδειχθούν οι πολιτιστικές του αναφορές και να αναζητηθεί κατά πόσον η μουσική αυτή αποτέλεσε μια πραγματική πρόταση στον κόσμο των τεχνών. Κάτι τέτοιο επιχειρείται μέσα από μια εξέταση του είδους αυτού από μουσικολογική, κοινωνιολογική και πολιτιστική άποψη καθώς και από την ανάλυση παραδειγματικών περιπτώσεων ώστε να φανεί πώς τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το είδος αυτό έπαιρναν σάρκα και οστά. Πρότυπό μας είναι το συγκρότημα των Eloy, ένα γερμανικό συγκρότημα το οποίο θεωρείται από τα πιο χαρακτηριστικά του Progressive Rock, μέσης έως και χαμηλής δημοφιλίας, αλλά γνωστό σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όσους ασχολούνται συστηματικά με το είδος αυτό. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικό για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Η εργασία αποτελείται από τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια γενικότερη προσέγγιση της Rock μουσικής μέσω αναφορών στη δεκαετία του ’60, στις μουσικές ρίζες του Rock, στα βασικά χαρακτηριστικά του καθώς και στα γένη του. Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναλυτική παρουσίαση του Progressive Rock μέσω μιας μουσικολογικής και κοινωνιολογικής προσεγγίσεως. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας επιχειρείται η μελέτη της περίπτωσης των Eloy. Η εργασία καταλήγει με το συμπέρασμα ότι το Progressive Rock υπήρξε το κύριο μουσικό ρεύμα στο πεδίο της σύγχρονης μουσικής που έθεσε ως ιδανικό του την αναζήτηση της χαμένης πνευματικότητας και αντιστάθηκε καλλιτεχνικά στην αποπνευματοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου.
Abstract:The subject of this essay is Progressive Rock, a musical genre that appeared in the late 60’s and reached its full prime during the 70’s. It is considered to be the progressive aspect of Rock music. Progressive Rock is the most artistic, philosophical and “intellectual” genre of Rock. It is strongly connected with other forms of art -especially literature which proved to be a source of inspiration-, the lyrics are transcendental and thoughtful, the image and performances are very theatrical, its discography includes complete works of art following the example of the great classical composers, the concept albums are very common and the practical and theoretical virtuosity of the musicians is of the highest level in the Rock universe. The writer’s view is that Progressive Rock is a unique cultural phenomenon that one must examine in order to draw interesting conclusions about the musicians who formed it, about the fans who followed it and about its contribution to the “cultural field” of the last decades. Unfortunately most of the times, Progressive Rock is ignored as a musical genre. It is usually placed and examined under the general category of Rock music and there are hardly any attempts to approach it separately, while the bibliographical references concerning it, are rare. This is why this essay attempts to make a complete presentation of this genre (of course within the context and the restraints that an academic essay as such imposes) in order to identify and highlight its cultural contribution to the modern world. This is achieved through a musicological, sociological and cultural approach of the subject as well as by a case analysis that helps us understand the principal parts of Progressive Rock and how the genre took shape. Our model is the band of Eloy, a German band that is considered to be typical of the Progressive Rock sound, not of a very high popularity but well known to anyone who enters into this kind of music. This essay consists of three parts: The first part attempts a general approach to Rock music through references to the 60s decade, the musical roots of Rock, its basic features as well as its most important genres. The second part is a detailed presentation of Progressive Rock through a musicological and sociological approach. In the last part we have the Eloy case analysis. The essay ends with the conclusion that Progressive Rock is the main musical genre in the field of modern music that expressed the ideal of spirituality and that as an artistic movement fought against the despiritualization of modern man.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ "Πολιτιστική Διαχείριση", 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 170-171
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_StaurosDi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο