Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Personal branding, LinkedIn και ο εργαζόμενος ως επιχειρηματίας του εαυτού του: ποιοτική διερεύνηση
Τίτλος:Personal branding, LinkedIn and the employee as an entrepreneur of the self: a qualitative investigation
Κύρια Υπευθυνότητα:Δεληγιαννίδης, Ευάγγελος Δ.
Επιβλέπων:Μιχαηλίδου, Μάρθα
Θέματα:
Keywords:Personal branding, αυτοπροώθηση, LinkedIn, επιχειρηματίας του εαυτού του, νεοφιλελευθερισμός, μεταφορντισμός
Personal branding, self-promotion, LinkedIn, entrepreneur of the self, neoliberalism, postfordism
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Για την εύρεση μιας θέσης εργασίας αλλά και την εδραίωση και την ανέλιξη εντός ενός κλάδου η αυτοπροώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί πλέον αναγκαία συνθήκη για όλο και περισσότερους εργαζομένους. Για τη διαμόρφωση μιας επιτυχημένης στρατηγικής αυτοπροώθησης αρκετοί είναι εκείνοι που καταφεύγουν στο “personal branding”, μια αναδυόμενη θεωρία και πρακτική των τελευταίων χρόνων σύμφωνα με την οποία, για να επιβιώσει και να αναδειχθεί κανείς εντός μιας έντονα ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας, είναι απαραίτητο να προσεγγίσει τον εαυτό ως ένα εμπορικό σήμα, ως ένα brand. Ενώ το personal branding αρχικά απευθυνόταν σε ανώτερα στελέχη με υψηλές θέσεις στην εταιρική ιεραρχία, οι αλλαγές στη δομή της εργασίας και η διάδοση της χρήσης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατέστησαν την πρακτική του personal branding δημοφιλή σε ευρεία στρώματα εργαζομένων. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι διττός. Στο βιβλιογραφικό σκέλος επιχειρείται η τοποθέτηση του personal branding εντός ενός ευρύτερου πλαισίου κοινωνικών μετασχηματισμών, εστιάζοντας στη διάδοση του μεταφορντικού τύπου οργάνωσης της παραγωγής καθώς και στην ανάδυση αυτού που περιγράφηκε από τον Μισέλ Φουκώ ως νεοφιλελεύθερη κυβερνητικότητα. Η έρευνα που ακολουθεί στόχο έχει να προσεγγίσει τις μεταβολές αυτές μέσα από το πρίσμα των ίδιων των υποκειμένων που τις βιώνουν και καλούνται να ανταποκριθούν στις προσταγές που προκύπτουν από αυτές, των εργαζομένων. Μέσα από την πραγματοποίηση δεκατριών ημι-δομημένων συνεντεύξεων επιχειρούμε να εξετάσουμε πώς βιώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι την αυξανόμενη απαίτηση προώθησης της προσωπικής επαγγελματικής τους εικόνας και πώς ανταποκρίνονται σε αυτήν, πώς αξιοποιούν το LinkedIn, την πιο διαδεδομένη ψηφιακή πλατφόρμα επαγγελματικής αυτοπροώθησης, αλλά και με ποιον τρόπο πραγματεύονται ευρύτερα ζητήματα σε σχέση με την εργασιακή ζωή. Όπως διαφαίνεται από την έρευνα, ο λόγος των συμμετεχόντων αντανακλά ευρύτερες κοινωνικές διεργασίες αναδεικνύοντας την επικράτηση μιας νέας κουλτούρας της εργασίας, η οποία καλεί κάθε εργαζόμενο να προσεγγίσει τον εαυτό σαν μια επιχείρηση.
Abstract:In order to find a job but also to become established within an industry, self-promoting on social media is a necessary condition for any employee. To formulate a successful self-promotion strategy, more and more employees resort to "personal branding", an emerging theory and practice according to which it is necessary to approach oneself as a brand with the purpose of surviving and succeeding in a highly competitive labor market. While personal branding initially concerned senior executives in the corporate hierarchy, changes in the work structure and the spread of the internet and social media made the practice of personal branding popular across a wide range of employees. The purpose of this paper is twofold. In the literature review, personal branding is positioned within a broader context of social transformations which are summarized in the dominance of the postfordist system, as well as in the emergence of what was described by Michel Foucault as neoliberal governmentality. Furthermore, research was conducted as a means to approach these changes from the perspective of the employees themselves, the subjects who experience these changes and are required to respond to the orders that arise from them. In the second part of this thesis, we examine through thirteen semi-structured interviews how employees experience the growing demand for the promotion of their professional image and how they respond to it, how they use LinkedIn, the most widespread digital platform for professional self-promotion, and in what way they perceive broader issues related to working life. As the surveys shows, the participants’ views reflect broader social processes highlighting the prevalence of a new work culture, which invites each employee to approach themselves as an individual enterprise.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 121-127
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_DeligiannidisEu_4119M023.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο