Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Pole dancing: ανάμεσα στην σεξουαλική εργασία και την αθλητική δραστηριότητα
Τίτλος:Pole dancing: between sex work and athletic activity
Κύρια Υπευθυνότητα:Τσιπούρα, Θεοδώρα Δ.
Επιβλέπων:Παπαγαρουφάλη, Ελένη
Θέματα:
Keywords:Pole dancing, χορός, επιτελεστικότητα, φεμινισμός, αντρική ματιά
Pole dancing, dance, performativity, feminism, sexualization, male gaze
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στη παρούσα εργασία εξετάζεται το pole dancing ως μορφή σωματικής άσκησης και ψυχαγωγικής δραστηριότητας στον ελεύθερο χρόνο. Συγκεκριμένα διερευνάται το πώς οι γυναίκες που συμμετέχουν αντιλαμβάνονται το χορευτικό αυτό είδος σε σχέση με την περισσότερο γνωστή επιτέλεσή του στα πλαίσια του στριπτίζ. Το ερευνητικό ερώτημα εμπνέεται από την μπατλεριανή θεωρία της επιτελεστικότητας και έγκειται στο κατά πόσο η επιτέλεση του pole dancing ως «χόμπι» επικυρώνει τις κυρίαρχες σεξιστικές αναπαραστάσεις που συνδέονται με το χώρο του στριπτίζ ή κατά πόσο δημιουργεί ένα νέος είδος διασκέδασης και άθλησης το οποίο δύναται να επιφέρει την ανατροπή των κυρίαρχων αναπαραστάσεων Στην πρώτη ενότητα περιγράφεται η μεθοδολογία της εργασίας η οποία βασίζεται στην συμμετοχική παρατήρηση σε συνδυασμό με συνεντεύξεις ανοιχτού τύπου. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται μία σύνοψη της ευρύτερης φεμινιστικής συζήτησης για την σεξουαλικοποίησης της κουλτούρας, εντός της οποίας τοποθετείται και το pole dancing. Στην Τρίτη ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος που διδάσκεται σήμερα το pole dancing, δίνοντας έμφαση στην ταχύτατη εξέλιξή του ως είδος και στο ρόλο της διεθνούς κοινότητας pole dancing, κυρίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην τέταρτη ενότητα επιχειρείται σύγκριση ανάμεσα στο pole dancing όπως επιτελείται στο πλαίσιο του στριπτίζ και της σεξουαλικής εργασίας και όπως επιτελείται ως αθλητική δραστηριότητα με σκοπό να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές. Στα συμπεράσματα δίνεται έμφαση στην αμφισημία του pole dancing, το οποίο αναδυόμενο δυναμικά ως άθλημα διατηρεί ταυτόχρονα κάποιες από τις συνδηλώσεις της σεξουαλικής εργασίας.
Abstract:This essay researches pole dancing as a form of physical exercise and leisure activity. In particular, it investigates the way women who participate perceive this dance genre in reference to its more known performance in the context of striptease. The research question is inspired by the butlerian theory of performativity and focuses on the extent to which pole dancing as a hobby validates the dominant sexist representations or it creates a new form of entertainment and exercise which can result in the subversion of the dominant representations. The first part includes the methodology which is based in participant observation in combination with open ended interviews. In the second part there is a summary of the wider feminist debate on the sexualization of culture, within which pole dancing is usually discussed. The third part presents the way pole dancing is studied today, with emphasis on its speedy evolution as a genre and the role of the international pole dancing community, especially through social media networks. The fourth part includes a comparison between the way pole dancing is performed in the context of striptease and sex work and the way it is performed as an athletic activity in order to detect similarities as well as differences. Conclusions focus on the ambivalence pertaining pole dancing since it emerges as a sport but at the same time it maintains some of the connotations connected to sex work.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΔΠΜΣ Φύλο, Koινωνία, Πολιτική, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 73-76
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
53PMS_FYL_KOI_POL_TsipouraTh.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο