Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τοπικά σχέδια δράσης για την βιώσιμη ανάπτυξη: μια αξιολογική προσέγγιση του αστικού παρατηρητηρίου Αττικής
Τίτλος:Local action plans for sustainable development: an evaluational approach to the local urban observatory of Attica
Κύρια Υπευθυνότητα:Σμέρος, Κωνσταντίνος Γ.
Επιβλέπων:Τσάλτας, Γρηγόρης Ι., 1950-
Θέματα:
Keywords:Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πολιτικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Αστική Αειφορία, Τοπικά Σχέδια Δράσης, Αστικό Παρατηρητήριο, Δείκτες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Local Agenda 21, Habitat Agenda
Sustainable Development, Sustainable Urban Development Policies, Urban Sustainability, Local Action Plans, Local Urban Observatory, Indicators, Local Administration, Local Agenda 21, Habitat Agenda
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει την αμφίδρομη σχέση μεταξύ παγκόσμιας και τοπικής σημασίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από την συνεχή επιρροή των διεθνών πρωτοβουλιών και διαδικασιών στις εθνικές νομοθεσίες και στις τοπικές πολιτικές. Παράλληλα, εντοπίζεται η σημασία της εφαρμογή των αρχών της στο τοπικό και ιδιαίτερα στο αστικό επίπεδο, ως χωρικής ενότητας ανάπτυξης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, διαβίωσης και παραγωγής, όσο και ως βασικής συνιστώσας, συνολικά, της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η απαίτηση για αποτελεσματική παρέμβαση των τοπικών διοικήσεων επιβάλλει την υιοθέτηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης σε εφαρμογή των αρχών, που απορρέουν από διεθνή κείμενα και δεσμευτικές πρωτοβουλίες, όπως η Local Agenda 21 ή η Habitat Agenda. Αυτά τα Σχέδια θέτουν ως προτεραιότητα την παράλληλη παρέμβαση τους στους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, την ιεράρχηση των στοχεύσεων τους και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία προγραμματισμού και λήψης των αποφάσεων, η οποία αποτελεί εμβληματική επιδίωξη. Κοινός παρονομαστής τους πρέπει να είναι οι τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινωνικής δικαιοσύνης, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών και της αειφόρου χρήσης των πόρων. Ειδικότερα, σε αυτή τη μελέτη αναλύεται η διερεύνηση της σημασίας της παρακολούθησης και αξιολόγησης των τοπικών και των αστικών πολιτικών, καθώς και της πληροφόρησης του κοινωνικού συνόλου για τα αποτελέσματα τους. Ιδιαίτερα έγινε μια προσέγγιση του θεσμού των Αστικών Παρατηρητηρίων, ενός εργαλείου, το οποίο συμβάλλει στα παραπάνω μέσα από την καταγραφή των δεικτών. Οι δείκτες επιλέγονται από τις τοπικές διοικήσεις για να αποτιμηθεί η κατάσταση και η πρόοδος των πολιτικών, που ασκούνται για την προώθηση της τοπικής αειφορίας σε συγκεκριμένους τομείς. Ως μελέτη περίπτωσης (case study) αξιοποιήθηκε το Αστικό Παρατηρητήριο του Συνδέσμου των 21 Ο.Τ.Α. της Βόρειας και Ανατολικής Αθήνας, το οποίο όπως πρόεκυψε από την αξιολογική προσέγγιση, που επιδιώχθηκε, δεν ανταποκρίθηκε στους στόχους των ιθυνόντων λόγω ελλιπούς ενδιαφέροντος και στήριξης από τις ίδιες τις τοπικές αυτοδιοικήσεις της περιοχής. Έτσι, επηρεάστηκε η συμμετοχή και η πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας στις παραμέτρους της λειτουργίας του. Το θετικό στοιχείο είναι η ύπαρξη της δομής και της τεχνογνωσίας του μηχανισμού, η οποία με κατάλληλες πρωτοβουλίες θα μπορούσε να επανενεργοποιηθεί.
Abstract:The present study attempts to illustrate the bidirectional relation between the local and global significance of Sustainable Development through the continuous influence of global initiatives and processes on national legislation and local politics. Additionally, it discusses the significance of implementing the principles of Sustainable Development on a local and urban level, as a locus of human right development, livelihood and production, but also as main parameter of environmental degradation. The necessity of an efficient intervention on behalf of local administration demands the adoption of Local Action Plans and of the principles that derive from transnational texts and initiatives, such as those of Local Agenda 21 and Habitat Agenda. These initiatives' outmost priority is a simultaneous intervention in all three pillars of Sustainable development, the hierarchisation of their aims, and the participation of citizens in processes of planning and decision making. The common denominator of these pillars should be the consideration of local needs and specificities, so as the ultimate targets of social justice, of life quality improvement, and of the efficient use of resources, are met. More specifically, this study explores the significance of observing and evaluating local and urban policies, as well as that of informing citizens regarding such policies' outcomes. Moreover, it examines the institution of Urban Observatories, a tool which contributes towards the accomplishment of the aforementioned, through a meticulous recording of indexes. These indexes are chosen by local administrative units, and aim at an evaluation of the state and progress of policies that are being implemented with the aim of promoting local prosperousness. The case study upon which this study is based is the Urban Observatory of the 21 Municipalities Coalition of Northern and Eastern Area of Athens, which was found to be ineffective, due to lack of interest on behalf of the local administration of the area. As a result, both the participation and briefing of citizens was negatively influenced, and the very operation of the observatory itself. A positive outcome however, is the existence of a structure and the technical knowledge which, under certain circumstances, could be re-operated.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 140-155
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_SmerosKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο