Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τα κοινωνικά δίκτυα το κάνουν πιο εύκολο; Παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των Ελλήνων για την ηθική και τον βιγκανισμό. [Βιβλιογραφική ανασκόπηση, προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο, δειγματοληψία, στατιστική/οικονομετρική ανάλυση]
Τίτλος:Do social networks make it easier? Factors affecting the perceptions of Greeks on morality and veganism. [Literature review, custom-built questionnaire, sampling, statistical/econometric analysis]
Κύρια Υπευθυνότητα:Χατζηγεωργίου, Ιωάννης Π.
Επιβλέπων:Ψειρίδου, Αναστασία
Θέματα:
Keywords:Βίγκαν, Κοινωνικά δίκτυα, Βιώσιμη κατανάλωση, Ηθική κατανάλωση, Αλλαγή συμπεριφοράς
Vegan, Social Networks, Sustainable Consumption, Ethical Consumption, Behavior Change
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ακολουθεί διατροφικά σχήματα που περιέχουν ζωικά προϊόντα, που αναπόφευκτα συνδέονται με την χρήση και την θανάτωση των ζώων. Ωστόσο, ένα μεγάλο μερίδιο ατόμων που καταναλώνει ζωικά προϊόντα νιώθει δυσφορία όταν ενημερώνεται πως το γεύμα τους συνδέεται με την θανάτωση των ζώων. Παράλληλα, τα διατροφικά σχήματα που κάνουν χρήση ζωικών προϊόντων τείνουν να δημιουργούν πιέσεις στη χρήση της γης και στους διαθέσιμους φυσικούς πόρους και να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Παρόλα αυτά, δεν έχουν δημιουργηθεί πολιτικές που να ενθαρρύνουν την βιώσιμη κατανάλωση και την στροφή προς τις φυτικές διατροφές. Γι’ αυτόν τον λόγο μελετήθηκε η συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στην διατροφή και αν και πόσο αυτή επηρεάζεται ανάλογα με τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία είναι εγγεγραμμένος. Ακόμα έγινε αναφορά κάποιων βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την διατροφική συμπεριφορά. Αυτοί οι παράγοντες αναφέρονται στην συνήθεια της κατανάλωσης, τα ήθη και τα έθιμα ενός πολιτισμού, και τους διαθέσιμους πόρους στους οποίους μπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε καταναλωτής. Συνεπώς, σκοπός της υπάρχουσας μελέτης είναι να εξετάσει αν τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να επηρεάσουν την διατροφική συνήθεια των Ελλήνων καταναλωτών, ακολουθώντας φυτοφαγικές διατροφές που ευθυγραμμίζονται με τον βιγκανισμό. Για την εκπόνηση της εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος, εφαρμόστηκε η μέθοδος συλλογής δείγματος ευκολίας σε Έλληνες καταναλωτές, με σκοπό να αναλυθεί στατιστικά η επιρροή των κοινωνικών δικτύων ως προς την διατροφική συμπεριφορά. Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να επηρεάσουν την διατροφική συμπεριφορά ενός καταναλωτή και ότι ο βαθμός της επίδρασης ποικίλλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ατόμων. Τέλος, τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να οδηγήσουν στην εφαρμογή πολιτικών προς την στροφή των πολιτών στην βιώσιμη κατανάλωση λαμβάνοντας υπόψιν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας.
Abstract:The majority of the population follows dietary patterns containing animal products, which are inevitably associated with the use and killing of animals. However, a large proportion of people who consume animal products feel uncomfortable when informed that their meal is linked to the killing of animals. At the same time, food schemes that use animal products tend to put pressure on land use and available natural resources, and have adverse environmental effects. However, policies have not been developed to encourage sustainable consumption and switching to plant-based foods. For this reason, consumers’ behavior towards food was studied, whether and to what extent it is influenced depending on the social networks in which they are registered. Some key factors that influence dietary behavior were also examined. These factors refer to consumption habits, the customs and traditions of a culture, and the available resources which each consumer can access. Therefore, the purpose of the current study is to examine whether social networks can influence the eating habits of Greek consumers, following plant-based diets that are in line with veganism. For the execution of the work, a bibliographic review of the subject was carried out and the method of convenience sampling was applied to Greek consumers, in order to statistically analyze the influence of social networks in terms of dietary behavior. The research findings indicate that social networks can influence a consumer's eating behavior and that the degree of impact varies depending on the characteristics of individuals. Finally, the findings of the research can lead to the implementation of policies towards the shift of citizens to sustainable consumption taking into account the different characteristics of each group.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 170-177
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_ChatzigeorgiouIo_0820M054.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο