Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:«Αξιολόγηση στρατηγικών ευκαιριών και απειλών Ελλάδας και Τουρκίας κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο σχετικά με την επίτευξη ή μη σταθερότητας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, παρά τα έτη κοινής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ»
Τίτλος:«Assessment of strategic opportunities and threats between Greece and Turkey, during the Post-Cold War Era, regarding the achievement of stability or instability in the southeastern Mediterranean region considering/despite their common longstanding participation In NATO»
Κύρια Υπευθυνότητα:Νάκος, Αριστείδης Ν.
Επιβλέπων:Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος
Θέματα:
Keywords:Μεσόγειος, ΝΑΤΟ, Ελληνοτουρκικά, Τουρκία, Σταθερότητα, Απειλή ευκαιρία, Μεταψυχροπολεμικά
Eastern Mediterranean, NATO, Greece, Turkey, Stability, Threat, opportunity, Post-Cold War
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της μελέτης είναι να εντοπίσει στο χρονικό πλαίσιο της μεταψυχροπολεμικής ελληνοτουρκικής πορείας, με αναφορά στη συνεχιζόμενη συμμαχική σχέση, τα γεγονότα που Ελλάδα και Τουρκία αντιλήφθηκαν ως ευκαιρία / απειλή, να τα αξιολογήσει με γνώμονα την επίτευξη ή μη σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και με αναγκαία παραδοχή τη διατήρηση του συμμαχικού σχήματος αλλά και του υφιστάμενου συσχετισμού των ελληνοτουρκικών γεωστρατηγικών αποτυπωμάτων να καταλήξει σε διορθωτικές κινήσεις. Στα δύο πρώτα κεφάλαια της ανάλυσης τίθεται το γεωγραφικό εννοιολογικό της πλαίσιο με ταυτόχρονη αναφορά στη επίδραση των θεωρήσεων των διεθνών σχέσεων ως αξιολογικού κριτηρίου καταστάσεων στα ελληνοτουρκικά όπως και στο μετασχηματιζόμενο ΝΑΤΟ. Τα επόμενα κεφάλαια της ανάλυσης εντοπίζουν σε πέντε (5) επιμέρους χρονικές περιόδους [1990-1993 (3ο κεφάλαιο), 1993-1996 (4ο κεφάλαιο), 1996-2004 (5ο κεφάλαιο), 2004-2010 (6ο κεφάλαιο), 2011-2021(7ο κεφάλαιο) εκείνα τα γεγονότα/καταστάσεις τοπικού ή διεθνούς εμβέλειας που επιδρούν στο τρίγωνο ελληνοτουρκικά ΝΑΤΟ Ανατ. Μεσόγειος και γίνεται μια αρχική αξιολογική αποτίμηση τους ως ευκαιρίας/απειλής. Στο 8ο κεφάλαιο ενδεικτικά αναφέρονται καταστάσεις ευκαιρίες στα Ελληνοτουρκικά όπου η Ελλάδα θα πρέπει να δράσει περαιτέρω με γνώμονα τη σταθερότητα στην Ανατ, Μεσόγειο. Η ανάλυση υποστηρίζεται από παρατιθέμενο υλικό πηγών 4 παραρτημάτων. Το πόνημα ολοκληρούται με τα συνολικά συμπεράσματα της ανάλυσης αλλά και βελτιωτικές προτάσεις. Ειδικότερα: Ως προς τα βασικά συμπεράσματα: α. Διαχρονική πρόκληση ασφαλείας είναι το Κυπριακό, με το οποίο άμεσα/έμμεσα συνδέονται οι αναζητήσεις Κύπρου και Ελλάδας Τουρκίας για ευνοϊκή επίλυση του διλήμματος ασφαλείας. Βαθμιαία προστέθηκαν νέα φαινόμενα -καινοφανείς ή επικαιροποιημένες απειλές κατατείνοντα στη γεωγραφική μετατόπιση της ελληνοτουρκικής διάδρασης στην Ανατολική Μεσόγειο. β. Παρά το επισφαλές περιβάλλον ασφαλείας της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που επιβάλλει συνεργασίες, η Συμμαχία επέλεξε την ουδετερότητα. Το εντυπωσιακό ενδοσυμμαχικό στρατιωτικό αποτύπωμα της Τουρκίας συνεχίζει να βαρύνει υπέρ της, παρά τις όποιες «απρόβλεπτες» πρακτικές προς Γαλλία και Ελλάδα στη Μεσόγειο αλλά και της συχνής ρωσοτουρκικής σύμπλευσης. γ. Η επιλογή των Μ.Ο.Ε και δια συμμαχικών διαύλων επιτήρηση τους όπως και η συμφωνία αποκλιμάκωσης /αποκατάστασης συμπληρωματικών διαύλων επικοινωνίας συνιστούν θετικές αλλά μη επαρκείς εξελίξεις. δ. Υπήρξαν καταστάσεις με δυνητικό θετικό πρόσημο που δεν αξιολογήθηκαν κατάλληλα διμερώς κυρίως ένεκα της πάγιας διμερούς διαφορετικής αξιολογήσεως των θεμάτων ασφαλείας. Οι τουρκικές αναθεωρητικές στοχεύσεις ευνοήθηκαν από τη μεγέθυνση της τουρκικής οικονομίας και της πλήρους αξιοποίησης των απορρεόντων ευεργετημάτων, συνέπεσαν δε, με τη μερική απίσχναση της ελληνικής διεθνούς εικόνας ένεκα της δεκαετούς οικονομικής περιοριστικής πολιτικής. ε. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ σε συνδυασμό με την ενεργειακή της αναβάθμιση ήταν τα νέα δεδομένα για τη δυνητική επίλυση του Κυπριακού, που όμως δεν επετεύχθη. Με γνώμονα τη σταθερότητα στη Αν. Μεσόγειο ενδεικτικά προτείνονται: α. Ενίσχυση/αξιοποίηση των αξόνων συμμαχίας και των πλεγμάτων συνεργασίας τα οποία έχει αναπτύξει η Ελλάδα με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο με παράλληλη εκ των έσω ισχυροποίηση της Ελλάδας. β. Διαμόρφωση ελληνικού στρατηγικού σχεδίου με στόχευση την επαύξηση των συντελεστών σκληρής και ήπιας ισχύος με παράλληλη εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία . γ. Ενεργοποίηση των συμμαχικών δράσεων με επιβεβλημένη την τουρκική συνδρομή που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων όπως του προσφυγικού ως δυνητικής εστίας ανατροφοδότησης απειλών.
Abstract:The aim of the study is to identify in the time frame of the post-Cold War era the Greek-Turkish course, with reference to the ongoing allied relationship, the events that Greece and Turkey perceived as an opportunity / threat, to evaluate them with a view to achieving or not achieving stability in the Southeastern Mediterranean area and with the necessary assumption of maintaining the current allied shape and the existing correlation of the Greek-Turkish geostrategic footprints to suggest corrective actions. The first two chapters of the analysis set out its geographical conceptual framework with simultaneous reference to the impact of the considerations of international relations theoretical background as an evaluative criterion of situations in Greek-Turkish relations perceived bilaterally as threats or windows of opportunity as well as in reference to the transformed NATO alliance. The analysis identifies in five (5) individual time periods [1990-1993(3rd chapter), 1993-1996 (4th chapter), 1996-2004 (5th chapter), 2004-2010 (6th chapter) 2011-2021(7th chapter) those events/situations of local or international scope that affect the triangle Greece-Turkey NATO southeastern Mediterranean area and an initial evaluative assessment is made for these events as opportunities/threats in broad terms. At 8th chapter indicatively are mentioned situations of opportunity in Greek-Turkish relation that Greece should enact further in the view of achieving stability in the southeastern Mediterranean Sea. This analysis is complemented by the source material distributed in 4 annexes. The study is complemented by the overall conclusions of the analysis and the improvement proposals Considering the major findings of analysis: a. A timeless security challenge is the Cyprus issue, with which the continuous attempts of Cyprus and Greece and Greece and Turkey for a favorable solution to their security dilemma are directly/indirectly linked. Gradually, new phenomena were added, as well as novel or updated threats that contributed to the geographical shift of the Greek-Turkish interaction in the Eastern Mediterranean area b. Despite the precarious security environment of the Southeastern Mediterranean that requires cooperation, the Alliance has opted for neutrality among various issues concerning Greece and Turkey. Turkey's impressive intra-allied military footprint continues to weigh heavily in its favor, despite regular "unpredictable" Turkish practices towards France and Greece in the Mediterranean area and the frequent Russian-Turkish concurrence in a variety of issues internationally or regionally. b. The selection of the Confidence Building Measures (CBM) and the practice of their surveillance through identified allied channels as well as the agreement of de-escalation / restoration of additional channels of communication bilaterally constitute positive but insufficient developments. c. There have been situations with a potential positive sign that have not been properly evaluated bilaterally mainly due to the consistently different assessment of security issues by successive Greek and Turkish Governments. The Turkish revisionist objectives were favored lately by the growth of its economy and the full exploitation of its benefits that coincided with the partial impoverishment of the Greek international image due to the ten-year economic restrictive policy. d. The accession of the Republic of Cyprus to the EU in combination with its energy upgrade are the new facts to the eventual resolve of Cyprus issue, which haven’t led yet to a viable solution. Driven by the goal of achieving relative stability in Southeastern Mediterranean area further indicative steps are recommended for Greece to be undertaken, as follows: a. Strengthening/exploiting the alliance axes and the cooperation grids that Greece has developed with Cyprus, Israel and Egypt while strengthening Greece from within. b. Formulation of a Greek strategic plan aiming at the increase of the factors of hard and soft power while deepening the strategic relations with the USA and France. c. Activation of allied actions with the imperative of Turkish assistance aimed at addressing severe humanitarian issues such as the refugee crisis as a potential source of threat feedback
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 100-110
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_NakosAr_1220M200.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο