Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Από τον "Καποδίστρια" στον "Καλλικράτη": συγκλίσεις και αποκλίσεις
Τίτλος:"Kapodistrias" and "Kallikratis" plans: convergences, deviations
Κύρια Υπευθυνότητα:Χατζηβασιλείου, Διαμάντω Ν.
Επιβλέπων:Κοτέα, Μαριάνθη Γ.
Θέματα:
Keywords:Πρόγραμμα «Καλλικράτης», Πρόγραμμα «Καποδίστριας», Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), Διοικητική Αναδιάρθρωση, Συγκλίσεις, Αποκλίσεις
"Kallikratis Plan”, "Kapodistrias Plan”, Local Authorities (LAs), Administrative Restructuring, convergences, deviations
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επικεντρώνεται στη μελέτη των δύο κυριότερων διοικητικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα: του Σχεδίου «Καποδίστριας» και του Προγράμματος «Καλλικράτης». Στόχος είναι η αναζήτηση συγκλίσεων και αποκλίσεων μεταξύ των δύο μεταρρυθμίσεων σχετικά κυρίως με τις αρχές και τους σκοπούς τους ώστε να συναχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την επίδρασή που άσκησαν στη διαμόρφωση του οικονομικού– γεωγραφικού – διοικητικού χώρου στην Ελλάδα αλλά και με το αν τελικά επετεύχθη ο σκοπός τους για τη δημιουργία ισχυρών Ο.Τ.Α. που θα συνέβαλλαν στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Σήμερα, είκοσι χρόνια μετά την εφαρμογή του «Καποδίστρια» και οκτώ σχεδόν χρόνια από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και παρά τη θετική συμβολή τους ως προς την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την εκχώρηση μεγάλου αριθμού αρμοδιοτήτων, εξακολουθούν να εντοπίζονται αρκετές δυσχέρειες στη λειτουργία των Ο.Τ.Α. Το γεγονός ότι η εκχώρηση τόσο μεγάλου αριθμού αρμοδιοτήτων κυρίως με τον «Καλλικράτη» σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν συνοδεύτηκε από τους αντίστοιχους πόρους και το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό για την υλοποίησή τους καθώς και η ύπαρξη βαθιά ριζωμένων αντιλήψεων και νοοτροπιών του παρελθόντος στην ελληνική κοινωνίαέκανε αυτές τις δυσλειτουργίες ακόμα μεγαλύτερες. Η αξιοποίηση των πόρων που προέρχονται από την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική πολιτική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας αλλά και με την ύπαρξη Ο.Τ.Α. που θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν και να διαχειριστούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ως εκ τούτου είναι και πιο επιτακτική η ανάγκη υπέρβασης των όποιων δυσχερειών μέσω ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη δημιουργία ισχυρών και αποτελεσματικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι θα εφαρμόζουν ρεαλιστικές πολιτικές τοπικής ανάπτυξης και θα παρέχουν αναβαθμισμένες ποιοτικά υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο περί περιφερειακής ανάπτυξης και διοίκησης.
Abstract:The present master’s dissertation deals with the local government institution in Greece as well as in the E.U. and focuses on the study of the two main Greek administrative reforms, the "Kallikratis\" and "Kapodistrias" Plans. The aim is to look for convergences and deviations between those two reforms, mainly on their principles and purposes, so as to come to useful conclusions on the effect those reforms had on the administrative and geographical configuration in Greece and whether their goal to create powerful municipalities contributing to Greece’s development progress was achieved. Nowadays, twenty years after the implementation of "Kapodistrias Plan” and nearly eight years after the implementation of "Kallikratis Plan” and despite their positive impact on the enforcement of the Local Authorities’ role by delegating powers to them, the LAs still meet many difficulties in their operation. These difficulties grew by two factors: the fact that the delegation of a large number of powers, mainly through "Kallikratis Plan”, took place in a very difficult economic situation and was not accompanied by proportional financial resources and personnel placement for their implementation, and, secondly, due to the existence of deeply rooted concepts and entrenched patterns of the past in the Greek society. The utilization of the resources coming from the E.U. regional policy is strictly connected to the country’s financial policy and development but also to the existence of Local Authorities being able to absorb and manage the European funds. It is imperative therefore to overcome the existing difficulties through a strategic planning for the formation of powerful and efficient Local Authorities able to implement realistic local development policies and provide qualitative superior services to the citizens, according to the European regional development and administration standard.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ "Κοινωνιολογία", κατεύθυνση Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 154-178
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_ΚΟΙ_ChatzivasileiouDi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο