Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή και ανακύκλωση των μέσων μεταφοράς ως νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση του τέλους κύκλου ζωής των εμπορικών αεροσκαφών
Τίτλος:The circular economy policy of producing and recycling of means of transport as a new strategy in European Union: the case study of end-of-life-cycle of commercial aircrafts
Κύρια Υπευθυνότητα:Χασιώτης, Άγγελος Γ.
Επιβλέπων: Τσάλτας, Γρηγόρης Ι., 1950-
Θέματα:
Keywords:Κυκλική οικονομία, ανακύκλωση, αεροσκάφη, τέλος κύκλου ζωής, διευρυμένη ευθύνη παραγωγού
Circular economy, recycle, aircrafts, end of life cycle, producer’s responsibility
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την σημασία της επίτευξη αυτών έθεσε νέες στρατηγικές. Κυρίως λόγω της εξάντλησης των πόρων από το γραμμικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που κυριαρχεί γίνεται σαφές ότι το μοντέλο αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Συγκεκριμένα, το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας είναι ένα μοντέλο οικονομίας και παραγωγής το οποίο έχει την τάση της αποκατάστασης και της επαναχρησιμοποίησης από το σχεδιασμό του. Σε μια κυκλική οικονομία, η αξία των προϊόντων και υλών διατηρείται για όσο το δυνατόν περισσότερο, τα απόβλητα και η χρήση των πόρων ελαχιστοποιούνται και οι πόροι διατηρούνται εντός της οικονομίας όταν ένα προϊόν έχει φθάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, για να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά ώστε να δημιουργηθεί περαιτέρω αξία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τον Ιούλιο 2014 ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη με στόχο την κυκλική οικονομία. Το Δεκέμβριο του 2015 με την ανακοίνωσή της η Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία με στόχο την διευκόλυνση της μετάβασης της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία που θα ενδυναμώσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η πρόληψη στη δημιουργία αποβλήτων καθώς και η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού αποτελούν μέτρα που θα αποφέρουν αποτελέσματα. Η νομοθεσία και οι ρυθμίσεις στη διαχείριση των αποβλήτων μέσων μεταφοράς καθώς και η σύνδεσή τους με την κυκλική οικονομία θα αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτησης στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια νομοθεσία. Η αεροπορία δεν αποτελεί εξαίρεση και η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση του κύκλου ζωής του αεροσκάφους κερδίζει όλο και μεγαλύτερη προσοχή. Γι’ αυτό τον σκοπό, όμως, αποτελεί και βασικό ερώτημα το ποιο είναι το ρυθμιστικό κενό στην παραγωγή αεροσκαφών με τη χρήση μη ανακυκλώσιμων υλικών, αποκτώντας την άμεση σύνδεση με την κυκλική οικονομία, και της ανακύκλωσής τους μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού του κενού.
Abstract:The European Union recognizing the 17 goals for Sustainable Development and the importance of achieving them has set new strategies. Mainly because of the exhaustion of resources from the linear model of economic growth prevailing, it becomes clear that this cannot be continued. Circular Economy is an economic and production model that uses restoration and re-use for the products by its design. In circular economy, the value of products and materials is kept for as long as possible, waste and resources use are minimized and resources are kept within the economy when a product has reached the end of its life cycle, to be used again and again to create further value. Since July 2014, the European Commission has communicated a new zero waste programme for Europe aimed towards circular economy. In December 2015, in its Communication, the Commission adopted the first ambitious Circular Economy action plan aiming at facilitating Europe's transition to a Circular economy strengthening sustainable economic growth. Waste prevention as well as Extended producer responsibility are strategies that will deliver results. Legislation and regulations in end of life products such as vehicles and aircrafts and its link to the Circular Economy will be an important topic of discussion in European and global legislation. Aviation is no exception and the eco-friendly life-cycle management of the end of life aircraft is gaining more and more attention. For this purpose, key questions are the regulatory gap in the production of aircrafts using non-recyclable materials, linking with circular economy fundamentals, recycling them after the end of their life cycle, as well as what the environmental impacts are.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 116-132
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_ChasiotisAg.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο