Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τραπεζικό σύστημα
Τίτλος:Bank system
Κύρια Υπευθυνότητα:Τριάντος, Δημήτριος Ι.
Επιβλέπων:Τσάμης, Αναστάσιος Δ.
Θέματα:
Keywords:Τραπεζικό σύστημα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Χρηματοπιστωτική σταθερότητα
Banking system, European Central Bank, Financial stability
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της οικονομικής, παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας κάθε οικονομίας και πολύ περισσότερο στη σημερινή εποχή. Μία περίοδος παγκοσμιοποιημένης οικονομίας με συνεχώς προωθούμενη οικονομική και νομισματική ολοκλήρωση. Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα Διπλωματική εργασία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Μάνατζμεντ», επιχειρεί να αναλύσει επιμέρους ζητήματα που άπτονται της ορθής και σύγχρονης λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τομέα, η βιωσιμότητα και περαιτέρω ανάπτυξή του κρίνεται επιτακτική για την κοινωνική ευημερία, συνοχή και πρόοδο. Η ανάλυση ξεκινά με την περιγραφή και ανάλυση των διαρθρωτικών αλλαγών που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, με εστίαση στον ευρωπαϊκό και βορειοαμερικανικό χώρο και βέβαια πως επηρέασαν οι εξελίξεις αυτές και τι μορφή πήραν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί η εισαγωγή της καινοτομίας ως μοχλός βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του τραπεζικού τομέα. Από την μελέτη δεν μπορεί να απουσιάζουν οι επιπτώσεις στον άνθρωπο που στελεχώνει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι κανονιστικές ρυθμίσεις και ο εποπτικός ρόλος ανωτάτων αρχών που διασφαλίζουν τη σύννομη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και η στρατηγική που ως αποτέλεσμα όλων αυτών των παραμέτρων υιοθετείται από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Θεσμοί που ενισχύουν την τραπεζική πίστη, η ψυχολογική διακύμανση του καταθετικού κοινού και μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής θεωρήθηκαν απαραίτητο να περιληφθούν στην ανάλυση προκειμένου να υπάρξει μια πιο άρτια εικόνα του φαινομένου. Η μελέτη της ελληνικής περίπτωσης και η αντίδραση σε διεθνές επίπεδο ώστε να στηρικτεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χρέους στις ελληνικές τράπεζες ολοκληρώνουν την ανάλυση και αναγάγουν το ζήτημα σε πρακτικότερη υφή.
Abstract:The banking system is an integral part of the economic, productive and commercial activity of each economy and much more so today. A period of globalized economy with ever-advanced economic and monetary integration. In this context, this diploma thesis of the "Administrative Science and Public Management" Postgraduate Program aims to analyze individual issues related to the correct and modern operation of the banking system. Improving the sector's efficiency, sustainability and further development is imperative for social well-being, cohesion and progress. The analysis begins with the description and analysis of the structural changes that have taken place in recent years at a global level, focusing on the European and North American area and of course how these developments influenced and what form they took in the Greek banking system. The aim of the study is to introduce innovation as a lever to improve the efficiency of the banking sector.The study may not lack the man-made impact of the financial system, regulations and supervisory role of top authorities that ensure the proper functioning of the financial system, as well as the strategy that all these parameters are adopted by the financial institutions. Institutions that strengthen bank credit, the psychological fluctuation of the depository, and monetary policy instruments were considered necessary to be included in the analysis in order to provide a better picture of the phenomenon. The study of the Greek case and the international response to support the Greek banking system, as well as the impact of the financial debt crisis on Greek banks, complete the analysis and raise the issue to a more practical texture.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 75-77
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_TriantosDi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο