Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η συμβολή των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στην τοπική ανάπτυξη
Τίτλος:The contribution of the programs cofinanced by European mechanisms in local development
Κύρια Υπευθυνότητα:Χασκή, Βασιλική Ι.
Επιβλέπων:Δεληθέου, Βασιλική Δ.
Θέματα:
Keywords:Aνάπτυξη, στρατηγική, ευρωπαϊκά προγράμματα, στήριξη, υλοποίηση, απορρόφηση, χρηματοδοτικά εργαλεία, αναπτυξιακός σχεδιασμός, αξιολόγηση, συμβολή
Development, strategy, European programs, support, implementation, absorption, financial instruments, development planning, evaluation, contribution
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ε.Ε. καθώς και η επιρροή τους στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας. Ύστερα από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, έχει διαπιστώσει ότι οι αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας εστιάζονται στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης το οποίο θα στηριχθεί στην έξυπνη εξειδίκευση, στις υγιείς επενδύσεις και στην εξωστρέφεια. Η νέα επιχειρηματικότητα αφορά κυρίως δραστηριότητες έντασης, γνώσης και θα συνδυάζεται απαραίτητα, άμεσα ή έμμεσα, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η έξυπνη εξειδίκευση, που είναι το βασικό πρόταγμα της επόμενης περιόδου, διαπνέει το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και αποσκοπεί στον εντοπισμό και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών εκείνων της χώρας και των περιφερειών που δημιουργούν βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενώ επιδρά σε όλες τις πτυχές του μοντέλου ανάπτυξης μέσω της εξεύρεσης των εξειδικευμένων αγορών που διαθέτει η χώρα, της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών σε παραδοσιακούς κλάδους και της αξιοποίησης της «έξυπνης» δυναμικής τους. Η στρατηγική για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο ανάπτυξης στηρίζεται στους εξής πυλών: ενίσχυση προσαρμογής επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις. Επικέντρωση των ενισχύσεων σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εν δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους. Οι στρατηγικοί αυτοί τομείς αναγνωρίσθηκαν και καταγράφηκαν στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας «Ελλάδα 2021» ενώ το όραμα των νέων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στηρίζεται στην: “Συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.» Ακόμα,γίνεται αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Νέου Ηρακλείου τη περίοδο 2015-2019 και στους στόχους του,οι κυριότεροι εκ ων οποίων είναι η ανάπτυξη της περιοχής στους τομείς αρμοδιοτήτων της και η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Νέου Ηρακλείου και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσει την επόμενη χρονική περίοδο σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων που έχει ο Δήμος.
Abstract:The aim of this thesis is the presentation by the EU co-financed programs and their influence on the development planning of the country. After studies carried out, it has found that the development needs of the Greek economy focused on the creation of a new development model which will be based on smart specialization in sound invest-ments and extroversion. The new entrepreneurship mainly concerns intensive activities, knowledge and neces-sary associated, directly or indirectly, by creating new jobs. Smart specialization is the key project of the next period, underlying new business environment and aims to identify and highlight those features of the country and re-gions that create sustainable competitive advantages and affects all aspects of the de-velopment model by finding of niche markets available to the country, the integration of new technologies in traditional industries and the development of "smart" their dy-namics. The strategy for the transition to a new growth model based on the following pillars: support adaptability in enterprises and human resources to new development needs. Focus aid to productive sectors, competing and potentially extroverted and in-novators. The strategic areas are identified and recorded in the new development model of the country 'Greece 2021' while the vision of the new co financed programs is based on: "Contributing to the revival of the Greek economy restoration and upgrading of the productive and social environment of the country and creating and safeguarding sus-tainable jobs, having as peak the extrovert, innovative and competitive entrepreneurial and driven strengthening social cohesion and the principles of sustainable develop-ment. Still, referring to Business Neο Iraklio Municipality Program the period 2015-2019 and its objectives, the main term of which is the development of the region in the are-as of competence and improved administrative capacity of the Municipality. The op-erational program defines the policy objectives, development priorities of Neo Iraklio Municipality and the actions to be implemented in the next period in all areas of com-petence that has the municipality.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 81-85
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_ChaskiVa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο