Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τραπεζικός τομέας και Περιφερειακή Ανάπτυξη: η περίπτωση του προγράμματος JEREMIE
Τίτλος:Banking sector and Regional development: the case of the JEREMIE initiative
Κύρια Υπευθυνότητα:Δασκαλάκης, Ανδρέας Θ.
Επιβλέπων:Αυδίκος, Βασίλης
Θέματα:
Keywords:Χρηματοδοτικά εργαλεία, JEREMIE, μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Financial instruments, JEREMIE, SME
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της παρακάτω εργασίας, είναι να διερευνήσει τη σχέση του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE με τον ελληνικό τραπεζικό τομέα και την συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη. Για να αναδειχθεί η σχέση αυτή, τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα απαντώνται, που δημιουργήθηκαν μέσα από έρευνα επί της βιβλιογραφίας και αναλύθηκαν, μέσω της διερεύνησης των πληροφοριών και των αριθμητικών δεδομένων που λήφθηκαν. Αναλύοντας τα αριθμητικά δεδομένα και τις πληροφορίες, παρατηρήθηκε ότι το πρόγραμμα JEREMIE, μέσω και των δύο κύριων κατηγοριών χρηματοδοτικών εργαλείων στις οποίες διαχωρίζεται το πρόγραμμα (τραπεζικά προϊόντα επιμερισμού ρίσκου και κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου-Venture Capital Funds), δεν είχε την αναμενόμενη και επιθυμητή εξέλιξη. Οι κυριότεροι από τους λόγους που υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα, ήταν η οικονομική κρίση και η πολιτική αστάθεια που επικρατεί στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία (υπόψη ότι και τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία του JEREMIE συστάθηκαν και ξεκίνησαν την λειτουργία τους κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης δηλαδή το 2011-2012), όπως επίσης και το μικρό «παράθυρο» επενδύσεων διότι τα εργαλεία και τα προϊόντα τους κυκλοφόρησαν στην αγορά το 2012 και είχαν ένα μικρό περιθώριο τριών ετών για να γίνουν οι επενδύσεις, καθώς το πρόγραμμα είχε καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2015. Το πρόγραμμα JEREMIE, παρά τη μη αναμενόμενη απορρόφηση των πόρων του, και τους περιορισμούς που είχε, συνέβαλε στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μέσω της μόχλευσης κεφαλαίων που επενδύθηκαν, της ανακύκλωσης των πόρων του δημοσίου (εν αντιθέσει με τις επιχορηγήσεις, όπου τα χρήματα δεν επιστρέφονται), καθώς και μέσω της εισαγωγής της τεχνογνωσίας και της δημιουργίας των βάσεων και των καλών πρακτικών πάνω στα οποία θα «πατήσει» το επόμενο πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το υπάρχον στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Τέλος, βοήθησε περαιτέρω στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη καθώς και στην πολιτική συνοχής, διότι μέσω της συνεργασίας του JEREMIE με τις τράπεζες και τα venture capital funds, επενδύθηκαν χρήματα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ειδάλλως, είτε δεν θα επιβίωναν στην παρούσα οικονομική συγκυρία, είτε δεν θα είχαν δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα πολλές καινοτόμες ιδέες να χαραμίζονταν, μαζί με την ελληνική επιχειρηματικότητα. Καλό θα ήταν να σημειωθεί, ότι υπάρχει μελλοντική δυνατότητα αύξησης του ποσοστού επιτυχίας του προγράμματος, διότι συγκρίνοντας το 1ο και το 4ο τραπεζικό προϊόν (από τα 4 που παρουσιάστηκαν με διαδοχική σειρά) παρατηρείται ότι το πρώτο, παρότι ήταν άγνωστο το 2011 οπότε παρουσιάστηκε , είχε αναλογικά περισσότερη επιτυχία από το 4ο που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2013 (εν μέσω κρίσης). Αυτό δείχνει ότι σε μία οικονομικά και πολιτικά σταθερή συγκυρία, το εργαλείο έχει τη δυνατότητα να πετύχει και να συμβάλει περαιτέρω στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Abstract:Aim of the following dissertation, is the exploration of the relationship between the financial instrument JEREMIE and the Greek banking sector, and its contribution in regional development. This relationship will be established, by answering four research questions that were generated through the use of bibliography and will be answered through the analysis of further information and numerical data that were collected. Through the analysis of numerical data and further information on the JEREMIE initiative, mainly through the two categories of financial instruments that the program is divided (funded risk sharing banking products and venture capital funds); it was observed that it did not have the expected and desirable development. The main reasons for this outcome, were the Greek economic and political crisis the past five years (note that both of the two JEREMIE financial instruments were established and fully functioning, during 2011-2012, in the beginning of the Greek crisis), as well as the small investment window defined by the Commission regulations, since the financial instruments started functioning during 2012 and they had until December of 2015 to invest. The JEREMIE initiative, despite not achieving the expected absorption of resources and despite its limitations, it contributed in Greece’s regional development. This was achieved mainly by leveraging the invested capitals and through the recycling of public funds (as opposed to grants were the funds are irreversible) and by introducing the know-how and by creating the base for best practices, that will be the stepping stone for the next initiative that will replace it in the following programming period 2014-2020. Finally, JEREMIE assisted even more the economic and regional development as well as the cohesion policy in Greece, as through its cooperation with the banks and the venture capital funds, it invested funds in many small and medium sized enterprises which would either bankrupt due to the economic conditions, or would never get the chance to exist in the first place as they would lack the needed capital. This would result in many innovative ideas being lost along with the Greek entrepreneurship. To conclude, it is worth mentioning that there is future possibility of success for the initiative. This derives by comparing the first and the fourth JEREMIE banking products (of four which were presented in a sequential order). It is observed, that when the first banking product was introduced in 2011, even though it was still unknown to most entrepreneurs (and was introduced in the beginning of the economic crisis), was more successful that the fourth which was presented in 2013 (during the crisis). This shows, that in an economically and politically stable environment, the initiative can succeed and further contribute in economic and regional development.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 66-69
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_DaskalakisAn.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο