Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οι πολιτισμικοί καθορισμοί ορισμένων αντιλήψεών μας για την βιώσιμη ανάπτυξη
Τίτλος:The cultural definitions of some of Our Perceptions of sustainable development
Κύρια Υπευθυνότητα:Τούτουνα, Ειρήνη Δ.
Επιβλέπων:Μελετιάδης, Χάρης Ν.
Θέματα:
Keywords:Βιώσιμη Ανάπτυξη, Βιωσιμότητα, Περιβαλλοντική Ηθική, Ανθρωποκεντρισμός, Βιοκεντρική Περιβαλλοντική Ηθική, 17 Στόχοι του ΟΗΕ, Ατζέντα του 2030, Φιλοσοφία, Πλάτωνας, Ρουσσώ, Θεωρία των Ιδεών, Τίμαιος, Φυσιοκρατία
Sustainable Development, Sustainability, Environmental Ethics, Anthropocentrism, Biocentric Environmental Ethics, 17 UN Goals, 2030 Agenda, Philosophy, Plato, Rousseau, Theory of Ideas, Timaeus, Physiocracy
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά στους πολιτισμικούς καθορισμούς που μπορεί να επηρεάζουν ορισμένες αντιλήψεις μας για το περιβάλλον και τη φύση, και ως εκ τούτου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η τελευταία προέκυψε ως ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου και των όρων που συντελείται η αναπτυξιακή πολιτική στον σύγχρονο κόσμο. Οι περιβαλλοντικές ενδείξεις τις τελευταίες δεκαετίας αποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη συντελείται με τρόπο ζημιογόνο για το φυσικό κόσμο και ως εκ τούτου και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Παράλληλα, η φιλοσοφία αποτελεί ανεξάντλητη πηγή άντλησης θεωρητικών πλαισίων που μπορούν να μας υποδείξουν αντιλήψεις και πολιτισμικές διαμορφώσεις των αναπαραστάσεών μας για τις έννοιες που μας απασχολούν. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιοποιήσουμε θέσεις που υπάρχουν στο έργο του Πλάτωνα και του Ρουσσώ, δύο εμβληματικών φιλοσόφων από την αρχαιότητα και τη νεωτερικότητα, δηλαδή από δύο διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά συγκείμενα. Στα κείμενά τους, η αξιακή αντιμετώπιση της φύσης διαφέρει και παρότι δεν τους απασχολεί ευθέως το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης, διαφαίνεται η δυνατότητα κοινωνιολογικής αντιμετώπισης των θέσεών τους για τη φύση. Από τη σύλληψη του πλατωνικού κόσμου των Ιδεών ως τη φυσιοκρατία του Ρουσσώ η απόσταση δεν είναι τόσο μεγάλη και μπορεί να συγκροτηθεί ένα πλαίσιο που θα συνοψίζει ορισμένους πολιτισμικούς παράγοντες που ενδεχομένως και να επηρεάζουν ή να μπορούν να επηρεάσουν τη σχέση ανθρώπου–φύσης. Η φιλοσοφία του Πλάτωνα μέσα από τον κόσμο των Ιδεών και τη διατύπωση της περιγραφής του φυσικού κόσμου και του ανθρώπου, μας υπαγορεύει να αντιμετωπίσουμε την παραπάνω σχέση αυτή με έναν ολιστικό τρόπο. Ταυτόχρονα, η διανοητική συνεισφορά του Γάλλου φιλοσόφου εντοπίζεται στην προσέγγιση και εξέταση των κοινωνικών ανισοτήτων με σημείο αναφοράς την φύση και τους κανόνες της, οδηγώντας μας σε μια αναστοχαστική διαδικασία.
Abstract:The subject of this thesis is about the cultural determinants that may influence some of our perceptions of the environment and nature, and therefore of sustainable development. The latter has emerged as a need to redefine the way and the terms in which development policy takes place in the contemporary world. The environmental evidence of the last decades shows that development is taking place in a way that is damaging to the natural world and therefore to human beings themselves. At the same time, philosophy is an inexhaustible source of theoretical frameworks that can point to perceptions and cultural formulations of our representations of the concepts of concern. The aim of this paper is to draw on positions found in the work of Plato and Rousseau, two iconic philosophers from antiquity and modernity, i.e. from two different social and cultural contexts. In their writings, the value approach to nature differs, and although they are not directly concerned with the issue of sustainable development, the possibility of a sociological approach to their views on nature is evident. From the conception of the Platonic world of Ideas to Rousseau's naturalism, the distance is not so great and a framework can be established that summarises certain cultural factors that may or may not influence the relationship between man and nature. Plato's philosophy through the world of Ideas and the formulation of the description of the natural world and man, dictates us to treat this relationship above in a holistic way. At the same time, the intellectual contribution of the French philosopher is found in the approach and examination of social inequalities with nature and its rules, leading us to a process of reflection.
Περιγραφή: Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ "Κοινωνιολογία", κατεύθυνση Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 75-79
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_ToutounaEi_0319M022.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο