Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος του μεταφραστικού λόγου στην διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών ερμηνείας: μια προσέγγιση μέσω της μετα-αποκιακής και της φεμινιστικής θεωρίας
Τίτλος:The role of translation discourse in the formation and application of political interpretations: an approach through post-colonial and feminist theory
Κύρια Υπευθυνότητα:Βλάχου, Ελένη Σ.
Επιβλέπων:Μιχαηλίδου, Μάρθα
Θέματα:
Keywords:Μεταφρασεολογία, μετα-αποικιακή θεωρία, οριενταλισμός, ανθρωποφαγία, φεμινιστική θεωρία
Translation studies, post-colonial theory, orientalism, cannibalism, feminist theory
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Μέσω της παρούσας εργασίας επιδιώκουμε να ανιχνεύσουμε τρόπους με τους οποίους ο λόγος της μετάφρασης διαμορφώνει, παγιώνει ή διασαλεύει ερμηνείες με πολιτική, ιστορική και κοινωνική βαρύτητα. Στο πλαίσιό της, τόσο η μεταφραστική διαδικασία όσο και τα μεταφραστικά υποκείμενα συλλαμβάνονται ως τοποθετημένα ιστορικά και πολιτικά, και φέροντα εμπρόθετη δράση. Εξετάζουμε τις μεταφραστικές πρακτικές υπό το πρίσμα της μετα-αποικιακής θεωρίας, προκειμένου να μελετήσουμε τον ιστορικό τους ρόλο στην (γλωσσική) κατασκευή των (πολιτισμικών) “Άλλων” – με έμφαση στον οριενταλισμό –, αλλά και για να εντοπίσουμε διασαλευτικές πρακτικές γλωσσικής παραγωγής, όπως είναι η εφαρμογή της ανθρωποφαγικής σκέψης στη μετάφραση. Ακόμα, προσεγγίζουμε έμφυλα γλωσσικά ζητήματα και φεμινιστικές μεταφραστικές πρακτικές, αλλά και την εννοιολόγηση της μεταφραστικής διαδικασίας ως σχεσιακότητας, μέσω της οποίας αποκαλύπτεται με μεγαλύτερη ενάργεια η θεσιακότητα αλλά κυρίως η εμπρόθετη δράση των μεταφραστικών υποκειμένων. Στη συνέχεια, επιδιδόμαστε σε μελέτη περίπτωσης της ελληνικής μετάφρασης του έργου Ο λόφος που ανεβαίνουμε, της Amanda Gorman, από τη Μυρσίνη Γκανά και τον MC Yinka. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση του έργου είναι ένας συνδυασμός αντιπαραβολικής σύγκρισης μεταφράσματος-πρωτοτύπου και αντιστικτικής ανάγνωσης – συνδυάζοντας εργαλεία της μεταφρασεολογίας και της συγκριτικής γραμματολογίας –, από κοινού με ημιδομημένου τύπου ποιοτικές συνεντεύξεις με τη μεταφραστική ομάδα, για εμβάθυνση της μελέτης της εμπρόθετης δράσης των μεταφραστικών υποκειμένων. Από την ανάλυσή μας, προκύπτει ότι ιδεολογικής βαρύτητας αποτυπώματα μπορούν να εγγραφούν στον μεταφραστικό λόγο όχι μόνο μέσω της μεταφοράς λεξιλογικών εννοιών, αλλά και μέσα από μορφολογικά, δομικά και υφολογικά στοιχεία, καθώς και μέσα από σημειώσεις. Καταδεικνύεται, επίσης, ότι αν και η πρότερη εμπειρία και η θεσιακότητα μπορούν να επηρεάσουν τα μεταφραστικά υποκείμενα κατά την ανάγνωση, η σχεσιακότητα που αυτά χτίζουν με το κείμενο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον χειρισμό πολιτικά χρωματισμένων στοιχείων κατά τη μετάφραση. Τέλος, αναδύεται ο ρόλος της συλλογικής μετάφρασης ως εργαλείου αναστοχασμού πάνω στην μεταφραστική διαδικασία αλλά και πάνω στην παραγωγή λόγου, καθιστώντας την ενδιαφέρον πεδίο μελέτης τόσο για τη μεταφρασεολογία όσο και για τις κριτικές σπουδές.
Abstract:In the present thesis, our objective is to trace ways by which the translation discourse forms, consolidates or subverts meanings bearing political, historical or social importance, apart from their lexical significance. In this framework, the translation process and its subjects are conceived as historically and politically situated, and as bearers of agency. Translation practices were examined through the lens of post-colonial theory, in order to study their historical role in the (linguistic) construction of the (cultural) “Others” – with a focus on orientalism – as well as in order to highlight subversive practices of linguistic production, like the application of cannibalistic approaches in translation. Furthermore, we approach gender questions in language and feminist translation practices, as well as the conceptualization of the translation process as a relationality through which the positionality and, most importantly, the agency of the translation subjects is revealed with more clarity. Following this, we analyse the Greek translation of Amanda Gorman’s The Hill We Climb, by Myrsini Gana and MC Yinka. The methodology used for the analysis of the work is a combination of comparative translation analysis and contrapuntal reading – bringing together tools from translation studies and comparative literature –, as well as semi-structured qualitative interviews with the translation team, in order to delve deeper into the study of the translation subjects’ agency. From our analysis, it is shown that imprints of ideological importance can be registered in the translation discourse not only through the conveyance of lexical meanings but also through morphological, structural and stylistic elements as well as annotations. It is also found that, while previous experience and positionality take an effect on translations as readers, the relationality they build with the text is as an important factor in their handling of politically charged elements in translation. Finally, collective translation emerges as a reflection tool on the translation process as well as on and the production of discourse, making it an interesting field of study for both translation studies and critical theory.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΔΠΜΣ Φύλο, Koινωνία, Πολιτική, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 102-110
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
53PMS_VlachouEl_5320M003.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο