Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας στη Μεσόγειο, 1981-2020: πολιτικές, οικονομικές, στρατηγικές διαστάσεις
Τίτλος:Greek-French cooperation in the Mediterranean, 1981-2020: political, economic, strategic dimensions
Κύρια Υπευθυνότητα:Τζανής, Δημήτριος Ε.
Επιβλέπων:Χειλά, Ειρήνη
Θέματα:
Keywords:Μεσογειακή ασφάλεια, Ένωση για τη Μεσόγειο (UfM), Ελληνο-Γαλλική συνεργασία, Ευρωμεσογειακό Μακρο-περιφερειακό FORUM, Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μεσόγειο (EUSMED)
Mediterranean security, Union for the Mediterranean (UfM), Greek-French cooperation, Euro-Mediterranean Macro-regional FORUM, European Union Strategy for the Mediterranean (EUSMED)
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα μελέτη εν είδει διπλωματικής εργασίας, πραγματεύεται την πορεία της ελληνογαλλικής συνεργασίας κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια, στη «Δική μας θάλασσα». Αρχικά, αναλύονται οι σημαντικές γεωπολιτικές και γεωοικονομικές διαστάσεις της θάλασσας που βρίσκεται μεταξύ τριών ηπείρων και δέκα εννέα διαφορετικών παράλιων και νησιωτικών πολιτικών δρώντων. Η τεκμηρίωση των γεγονότων αναδεικνύει τη Μεσόγειο θάλασσα ως το σημαντικότερο ιστορικό εργαστήρι αλληλεπίδρασης λαών, θρησκειών και πολιτισμών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ανθρώπινης εξέλιξης. Οι εθνικές διαδρομές Γαλλίας και Ελλάδας, εξηγούν τη σύγχρονη διαμόρφωση της πολιτικής τους εμβέλειας, η οποία αναπάντεχα περιλαμβάνει ή/και περιορίζεται αντίστοιχα, στη Μεσογειακή περιφέρεια. Παράλληλα, μέσα από την ιστορική αναδρομή των δύο λαών τεκμαίρεται η διαχρονική τους φιλία στη βάση των κοινών ουμανιστικών αρχών, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Μία ιδιότυπη ταύτιση στο μυαλό και την ψυχή των δύο λαών, οδήγησε σχεδόν μοιρολατρικά στη διακριτική τους συνύπαρξη εντός της Μεσογειακής περιφέρειας, παρόλες τις όποιες εθνικές αποκλίσεις συμφερόντων. Με διαφορετική γραμμή εκκίνησης μεταξύ τους και διαφορετική οπτική εξυπηρέτησης των εθνικών τους συμφερόντων, Ελλάδα και Γαλλία κατάφεραν να εντοπίσουν κοινά πεδία συνεργασίας και να προάγουν ένα πρότυπο αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού, διακρατικού χαρακτήρα. Η ανάδειξη και ο κυρίαρχος ρόλος του πολιτιστικού τομέα στην τελική διαμόρφωση των ελληνογαλλικών σχέσεων, αναπόδραστα αποτέλεσε ουσιαστικό τμήμα αναφοράς στην παρούσα μελέτη. Επιπλέον, αντικείμενο εμπεριστατωμένης ανάλυσης, γίνεται το σύνολο των πολιτικών, οικονομικών και στρατηγικών συνεργασιών της Ελλάδας και της Γαλλίας, οι οποίες συναθροίζονται σχεδόν αποκλειστικά εντός της Μεσογειακής περιφερειακής ακτίνας. Ακολουθώντας την τεχνική κατάτμησης της χρονικής περιόδου από το 1981 μέχρι σήμερα και σε συμφωνία με τις χρονολογίες των προεδρικών εναλλαγών στη γαλλική εξουσία, αποτυπώνονται όλες οι σημαντικότερες διπλωματικές δράσεις σε Ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διμερές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των πέντε συνολικά διαφορετικών γαλλικών προεδριών, οι πολιτικές και οικονομικές διαδράσεις μεταξύ των δύο κρατών περιορίστηκαν σε θετικές ή ουδέτερες αποτιμήσεις, αποφεύγοντας τις ευθείες αντιπαραθέσεις ακόμα και κατά τις περιπτώσεις αποκλινόντων εθνικών συμφερόντων. Από την πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων καταγράφονται όλες οι διπλωματικές προσεγγίσεις κατά τις οποίες η εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων διέρχονταν από τη γαλλική ρεαλιστική ή θεσμική υποστήριξη των ελληνικών θέσεων. Παράλληλα, δεν παραλείπονται προσοχής, οι αντίστοιχες γαλλικές επιδιώξεις που επηρεάζονται και εξαρτώνται από την ελληνική επιρροή στη Μεσογειακή περιφέρεια. Με αυτή τη μέθοδο ανάλυσης εξηγείται επαρκώς τόσο η εξέλιξη όσο και η κατάληξη της δυναμικής σχέσης που συνδέει τα δύο νότιο ευρωπαϊκά κράτη στον ευαίσθητο και γεμάτο προκλήσεις Μεσογειακό χώρο. Συμπερασματικά η παρούσα μελέτη καταλήγει ότι, η ενότητα του Μεσογειακού χώρου δεν αποτελεί de facto απότοκο της γεωγραφικής του διάστασης, αλλά διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τη συνεχή παρουσία των λαών της και τις χρόνιες πολιτικές αλληλεπιδράσεις τους. Η περιφερειακή ισορροπία της Μεσογείου συνίσταται από τις δράσεις των πολιτικών δρώντων, οι οποίες εξαντλούν όλη τη διαδρομή του εφαρμοσμένου πολιτικού εκκρεμούς, από την ένοπλη σύγκρουση μέχρι τους αδελφικούς συμμαχικούς δεσμούς. Παρά τις όποιες αποκλίσεις και εντάσεις που έλαβαν χώρα ιστορικά στην κατακερματισμένη της περιφέρεια, η Μεσόγειος θάλασσα αποτέλεσε το ζωτικό σύνδεσμο για τη δημιουργία κοινού τόπου συνεργασίας. Από το τέλος του Ψυχρού πολέμου και μετά έχουν καταγραφεί σημαντικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην βελτίωση και την προώθηση της συνεργασίας και της σταθερότητας εντός αυτής.
Abstract:The present study in the form of a diploma thesis, deals with the development of the Greek-French cooperation during the last forty years, in "Our Sea". Firstly, are analyzed the important geopolitical and geo-economic dimensions of the sea which is located between three continents and nineteen different coastal and island political actors. The documentation of the political events, highlights the Mediterranean Sea as the most important historical religious and cultural laboratory that contributed to the formation of world human evolution. The national routes of France and Greece could explain the modern formation of their political scope, which unexpectedly includes and / or is limited, respectively, in the Mediterranean region. At the same time, through the historical background of the two peoples, their timeless friendship on the basis of common humanistic principles, freedom and democracy, is presumed. A peculiar identification in the minds and souls between the two people, led almost fatally to their discreet coexistence within the Mediterranean region, despite any national differences of interest. With a different starting line between them and a different vision of serving their national interests, Greece and France managed to identify common areas of cooperation and to promote a model of solidarity and mutual respect, transnational in nature. The emergence and the dominant role of the cultural sector in the final formation of the Greek-French relationship, inevitably was an essential part, in the present study. Moreover, specific subject of a thorough analysis, becomes all the political, economic and strategic cooperation between Greece and France, which is gathered almost exclusively within the Mediterranean periphery. Following the technique of dividing the time period, from 1981 until today and in accordance with the chronologies of the presidential changes in the French government, all the most important diplomatic actions at European and bilateral level, are recorded. During the five totally different French presidencies, political and economic interactions between the two countries were balanced from positive to neutral assessments, avoiding direct confrontations even in cases of divergent national interests. From the Greek governments’ side all the recorded diplomatic approaches which they serve the Greek national interests, passed through the French realistic or institutional support. At the same time, the respective French aspirations which based on the Greek influence in the Mediterranean region, are not overlooked. This method of analysis adequately explains the evolution of a dynamic relationship that connects the two southern European states in the realistic and challenging Mediterranean area. All in all, the present study concludes that the solidarity of the Mediterranean area is not a de facto offspring of its geographical dimension, but is formed constantly by the presence of political human beings and their chronic interactions. The regional balance of the Mediterranean depends on the actions among the political actors, which exhaust the entire path of the implemented political pendulum, from the armed conflict to the fraternal allied ties.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 55-57
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_TzanisDi_1220M221.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο