Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Χρηματοοικονομική ανάλυση και πρόβλεψη εταιρικής πτώχευσης: η περίπτωση του κλάδου “Ταξίδια και Αναψυχή”
Τίτλος:Financial analysis and the prediction of corporate bankruptcy: the case of the sector 'Travel and Recreation'
Κύρια Υπευθυνότητα:Λαζαρίδου, Ραλλού Στ.
Επιβλέπων:Αγοράκη, Μαρία - Ελένη
Θέματα:
Keywords:Πτώχευση, Ο κίνδυνος της πτώχευσης, Αριθμοδείκτες, Μοντέλα για την πρόβλεψη της πτώχευσης, Z-score μοντέλο πρόβλεψης της πτώχευσης του καθηγητή Ε.Ι.Altman
Bankruptcy, Bankruptcy risk, Financial ratios, Models for predicting bankruptcy, Z-score Altman’s predicting model
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σε μία προσπάθεια μείωσης της αβεβαιότητας και επίτευξης της μέγιστης δυνατής ασφάλειας ανέκαθεν οι άνθρωποι προσπαθούσαν να προβλέψουν το μέλλον και τις επερχόμενες απειλές του. Μία πτυχή αυτής της προσπάθειας αφορά την οικονομική διάσταση και αποτυπώνεται μέσω της προσπάθειας αναγνώρισης και αντιμετώπισης των συνθηκών που μπορεί να επιφέρουν οικονομική δυσπραγία, αποτυχία ή ακόμα και πτώχευση των επιχειρήσεων. Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος συνδέεται στενά με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, τόσο με άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο. Ως εκ τούτου, η παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε με στόχο την ανάδειξη, σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εισηγμένων εταιριών που απαρτίζουν τον κλάδο, αλλά και για να εξετάσει την πορεία του κλάδου, τα προβλήματα, τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που αναδύονται για τις επιχειρήσεις του, αλλά και τις επιπτώσεις που προκάλεσε στην εξέλιξη του η οικονομική κρίση μετά το 2008. Κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών στον κλάδο «Ταξίδια και Αναψυχή», η καταγραφή των κυριοτέρων χρηματοοικονομικών μεγεθών τους και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Αρχικά αναλύεται η έννοια της πτώχευσης και οι διακρίσεις της και μετά ακολουθεί παρουσίαση των πιο βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών και των σημαντικότερων τεχνικών και μοντέλων πρόβλεψης της πτώχευσης, τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, για την περίοδο 2008-2013, υπολογίζονται ορισμένοι επιλεγμένοι αριθμοδείκτες, ενώ ταυτόχρονα, γίνεται εφαρμογή του αρχικού μοντέλου πρόβλεψης της πτώχευσης (Z-Score) του καθηγητή EI Altman, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη συνολική απόδοση και την πρόοδο της κάθε εταιρείας, διαχρονικά, αλλά και σχετικά με την συνολική αποτίμηση των διαφόρων υποκλάδων και του κλάδου γενικότερα. Τέλος, τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποδίδονται και διαγραμματικά, με στόχο την δημιουργία μιας εύχρηστης βάσης δεδομένων, η οποία πιθανώς στο μέλλον θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο από τους ενδιαφερόμενους / εμπλεκόμενους στον τουρισμό.
Abstract:In an effort to reduce uncertainty and achieve maximum safety people always were trying to predict the future and its upcoming threats. One facet of this effort involves the economic dimension and is reflected through the effort of identification and response to the conditions that can lead to financial distress, failure or even bankruptcy. Tourism is one of the most important sectors of the Greek economy, which is closely linked to the Gross National Product and the economic development of Greece, both directly and indirectly. Therefore, this paper aims to highlight, in financial terms, the characteristics of the listed companies that make up the sector, but also to consider the state of the industry, its problems, prospects and opportunities, as well as the effects of the economic crisis since 2008. Thus, the main objective of this diploma thesis is the financial analysis of companies listed in the Athens Stock Exchange in the sector of "Travel and Recreation" and to extract useful conclusions on the constituent companies. Initially there is an analysis of the concept of bankruptcy and its discriminations followed by a presentation of the most basic financial ratios and a review of the most important bankruptcy prediction techniques and models developed within the past four decades. Using data from the published financial statements of the selected companies, for the period 2008-2013, we calculate several financial ratios. At the same time we apply the original bankruptcy prediction model (Z-Score) by Professor E. I. Altman, in order to draw conclusions on the overall performance and progress of each company, over time, as well as for the overall assessment of the sector. Finally we state and analyze our findings and in addition, the results are attributed diagrammatically, with the aim of creating a user-friendly database of financial data, which in the future could possibly be used as a tool by those concerned / involved in tourism.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Φορολογία και Ελεγκτική, 2014
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_LazaridouRa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο