Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η προστασία δεδομένων στο χώρο εργασίας την περίοδο της πανδημίας
Τίτλος:Data protection in the workplace during the pandemic
Κύρια Υπευθυνότητα:Δημόπουλος, Βλάσιος Κ.
Επιβλέπων:Παναγοπούλου-Κουτνατζή,Φερενίκη
Θέματα:
Keywords:Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πανδημία, Γ.Κ.Π.Δ.
Personal data of employees, processing of personal data, pandemic, G.D.P.R..
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η εργασία πραγματεύεται το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων σε περίοδο πανδημίας. Προσωπικά δεδομένα αποτελούν οι κάθε είδους πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο αποτελεί εκείνο που η ταυτότητα του είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίως μέσω μνείας σε αναγνωριστικό χαρακτηριστικό ταυτότητας, όπως είναι το όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες, οι οποίοι ταιριάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, ή κοινωνική ταυτότητα του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου. Η επεξεργασία τους οφείλει να πραγματοποιείται σύμφωνα με ορισμένες αρχές και να τηρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να είναι νόμιμη. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται τόσο ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όσο και το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας τα οποία, μόνα ή μαζί με άλλα, διευθετούν τους στόχους και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο εργοδότης έχει ευθύνη απέναντι στους υπαλλήλους του όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους αλλά και για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία τους. Οι εργαζόμενοι με τη σειρά τους διακατέχονται από συγκεκριμένα καθήκοντα και διαθέτουν ένα συγκεκριμένο πεδίο υποχρεώσεων που πρέπει να υλοποιήσουν κατά τη χρονική διάρκεια της εργασίας τους. Η πανδημία του κορονοϊού φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα στο πεδίο των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Υπάρχουν συγκρουόμενα έννομα αγαθά που πρέπει να σταθμιστούν με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Η προστασία της υγείας σε αυτή την περίοδο πρέπει να σταθμιστεί με το αγαθό της ελευθερίας των πολιτών και της προστασίας της προσωπικής τους ζωής. Η δημόσια υγεία είναι το αγαθό που πρέπει να προταθεί, δίχως να καταπατώνται τα υπόλοιπα. Παράλληλα πρέπει να προστατεύεται η προσωπική ζωή του κάθε ατόμου και τα προσωπικά του δεδομένα. Υφίστανται πολίτες, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό, όπως τη χρήση της μάσκας, θέτοντας σε κίνδυνο την προσωπική και τη δημόσια υγεία. Το θέμα της ατομικής ευθύνης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε σχέση με την κατάσταση της πανδημίας. Η τηλεργασία δημιουργεί νέα ζητήματα στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Το ζήτημα, τέλος, του υποχρεωτικού εμβολιασμού επιφέρει προβληματισμούς, τόσο συνταγματικούς, όμως και ηθικούς, και προκαλεί αρνητικές συνέπειες για τους εργαζομένους, οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν. Η ιδιωτικότητα του ατόμου ύστερα από την πανδημία του κορονοϊού δε θα ήταν σωστό να χαθεί για χάρη της δημόσιας υγείας.
Abstract:The paper deals with the issue of protecting employees’ personal data during a pandemic. Personal data is any kind of information that refers to an identified or identifiable natural person (data subject). An identifiable natural person is one whose identity can be ascertained, directly or indirectly, mainly by reference to an identity identifier, such as name, identity number, position data, online identity, or one or more factors, which match the physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural, or social identity of the individual. They must be processed in accordance with certain principles and meet certain conditions in order to be legal. In this way both the data controller and the data subject are protected. The controller is the natural or legal person, public authority, service or other body which, alone or together with others, arranges the objectives and the manner of processing personal data. The employer has a responsibility to his employees regarding the protection of their personal data but also on issues related to their safety and health. Employees in turn are occupied from specific tasks and have a specific scope of obligations to be fulfilled during the duration of their work. The coronavirus pandemic brings to the surface issues in the field of employees’ personal data, which must be taken very seriously. Trere are conflicting legal goods that must be weighed against the principle of proportionality and minimization. The protection of health in this period must be balanced with the good of citizen’s freedom and the protection of their personal life. Public health is the good that must be offered, without compromising the rest. Αt the same time the personal life of each person and his personal data must be protected. There are citizens who do not implement measures to protect against coronavirus, such as the use of the mask endangering personal and public health. The use of individual responsibility plays a major role in relation to the pandemic situation. Telework creates new issues in the processing of personal data. Finally, the issue of compulsory vaccination raises concerns, both constitutional and ethical and has negative consequences for workers who refuse to be vaccinated. The privacy of the person after the coronavirus pandemic would not be right to be lost for the sake of public health.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 58-63
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DimopoulosVl_7120M036.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο