Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αττικής
Τίτλος:Τhe job satisfaction of employees at the Immigration offices of Attica
Κύρια Υπευθυνότητα:Σπανού, Βασιλική Δ.
Επιβλέπων:Μπέσιλα-Βήκα, Ευρυδίκη
Θέματα:
Keywords:Εργασιακή ικανοποίηση, Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Job satisfaction, Migration offices
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αναντίρρητα, τα τελευταία χρόνια και κυρίως την περίοδο της πανδημικής κρίσης, η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει κάνει σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού αναφορικά τόσο με την εφαρμογή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών όσο και με την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της. Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί εδώ και χρόνια τομέα σημαντικού ερευνητικού ενδιαφέροντος λόγω των πολλών άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων που επιφέρει στους οργανισμούς. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου οι οικονομικές αλλά και οι υγειονομικές συνθήκες θέτουν τους δικούς τους περιορισμούς, είναι σημαντικό να διαχωριστούν οι παράγοντες σε αυτούς που ευνοούν την εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ) Αττικής και σε εκείνους τους παράγοντες που δε συμβάλλουν στην αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων. Η μελέτη αυτών των παραγόντων θα οδηγήσει στο σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών και στην εξεύρεση κινήτρων και συμπεριφορών, που θα συνδράμουν στον καλύτερο έλεγχο του μεταναστευτικού φαινομένου, στην εξοικονόμηση ανθρώπινων αλλά και χρηματικών πόρων και στην αναβάθμιση όχι μόνο του δημόσιου τομέα αλλά και της εικόνας της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή στον τομέα της μετανάστευσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτής της εργασίας, της μελέτης της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στις ΔΑΜ Αττικής, συγκεντρώθηκαν πρωτογενή δεδομένα με την χρήση ερωτηματολογίου. Συλλέχθηκαν 133 ερωτηματολόγια τα οποία στη συνέχεια αναλύθηκαν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι υπάλληλοι αντλούν ικανοποίηση από τους συναδέλφους τους, τους προϊσταμένους τους αλλά και από την φύση της εργασίας τους. Ο βαθμός ικανοποίησης που απολαμβάνουν οι υπάλληλοι από κάθε παράγοντα είναι διαφορετικός και στις περισσότερες των περιπτώσεων επιδέχεται βελτίωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα αρχικό εργαλείο τόσο στους δημιουργούς δημοσίων πολιτικών όσο αφορά τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού και εγγύτερου στον πολίτη, δημοσίου τομέα, αλλά και στους λήπτες των αποφάσεων σχετικά με το προσωπικό των δημοσίων οργανισμών (π.χ κινητικότητα, 15 αξιολογήσεις κτλ) όπως, και σε μικρότερο βαθμό βέβαια, χρήσιμη θα μπορούσε να καταστεί η έρευνα και στους διαμορφωτές των μεταναστευτικών πολιτικών, εγχώριων ή μη.
Abstract:Undoubtedly, in recent years and especially during the pandemic crisis, the Greek public administration has made significant steps of modernization regarding the application of new and innovative technologies as well as upgrading of its human resources. Job satisfaction has been an area of significant research due to the many direct and indirect effects it has on organizations. In a constantly changing environment, where economic and health conditions set their own limits, it is important to separate the factors into those that strengthen the job satisfaction of employees at the Immigration offices Of Attica and to those that do not contribute to increasing satisfaction of employees. The study of these factors will lead to the design of appropriate policies and to find incentives and attitudes that will help to better control the migration phenomenon, to save human and financial resources and to upgrade not only the public sector but also the image of Greece in international scene in the field of immigration. In order to achieve the purpose of this study, the job satisfaction of employees at the Immigration offices Of Attica, primary data were collected using a questionnaire. 133 questionnaires were collected and analyzed. According to the results of the research, employees derive satisfaction from their colleagues, their superiors and also from the nature of their work. The degree of satisfaction that employees enjoy from each factor is different and in most cases can be improved. The results of the research could be an initial tool both for the public policy makers in the effort to create a more efficient and accessible to the citizen, public sector, but also for the decision makers regarding the staff of the public organizations (e.g. mobility, evaluations, etc.) and, although to a lesser extent, research could be useful to immigration policy makers, domestic or not.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 95-106
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_SpanouVa_7210M029.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο