Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:H έννοια της φιλίας και της εχθρότητας στο έργο του Hans Morgenthau «Eπιστήμη και Πολιτική της Ισχύος»: μία κριτική προσέγγιση
Τίτλος:The concepts of friendship and enmity in Hans Morgenthau «Scientific Man Versus Power Politics»: a critical approach
Κύρια Υπευθυνότητα:Ρεμπούτσικα, Χριστίνα Π.
Επιβλέπων:Ευαγγελόπουλος, Γιώργος Λ.
Θέματα:
Keywords:Hans Morgenthau, φιλία, εχθρότητα, ανθρώπινη φύση, ταυτότητα
Hans Morgenthau, friendship, enmity, human nature, identity
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:To έργο του Hans Morgenthau, Επιστήμη και Πολιτική της Ισχύος (Scientific Man vs. Power Politics), θεωρείται σήμερα ώς ένα από τα κλασικότερα δοκίμια τόσο της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων όσο και της φιλοσοφίας εν γένει. Ωστόσο, μόνο πρόσφατα απέσπασε την αναγνώριση των μεταγενέστερων έργων του, όπως Η Πολιτική μεταξύ των Εθνών (Politics among Nations) που τον καθιέρωσε ως έναν από τους κορυφαίους διεθνολόγους της μεταπολεμικής εποχής. Αυτό που διακρίνει το έργο του Morgenthau Επιστήμη και Πολιτική της Ισχύος, είναι ότι αποκλίνει απο το επικρατούν κλίμα της εποχής του, του εμπειρισμού και του ορθολογισμού, που παρέβλεπε τις συναισθηματικές εμπλοκές του υποκειμένου ως εξωγενείς στην κοινωνική διαδικασία. Σε αυτό το έργο, ο Morgenthau θέτει το υποκείμενο και τα πάθη, τις ιδέες, τις εμπειρίες και τα συναισθήματα τα οποίο αυτό φέρει, ως βασικό παράγοντα ερμηνείας της διαμόρφωσης της κοινωνικής πραγματικότητας και κατ’επέκταση του Πολιτικού. Η παρούσα μελέτη αφορμάται από τη σημασία που αποδίδει ο Morgenthau στο υποκείμενο και στην ικανότητα του να παράξει τόσο σχέσεις αγάπης όσο και εχθρότητας, ώστε να αναδείξει τηΦιλία ως ένα υπαρξιακό μέγεθος αντίστοιχο της Εχθρότητας με μετασχηματιστικές ιδιότητες. Ο Morgenthau απορρίπτει την ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι ικανός μέσω της επιστήμης να δημιουργήσει εργαλεία που θα εξορθολογήσουν την ανθρώπινη δράση και θα προσφέρουν καθολικές λύσεις στα προβλήματα της ανθρωπότητας. Έτσι, στοχάζεται για να καταδείξει τη συνθετότητα της ανθρώπινης φύσης που οδηγεί στην αέναη πάλη μεταξύ της αγάπης και της ισχύος. Γεγονός που προσφέρει ένα γόνιμο έδαφος τόσο για τη μελέτη της ανθρώπινης φύσης, της κατασκευής των ταυτοτήτων, του Εαυτού και του Άλλου που διαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα, όσο, συνακόλουθα, και για την επανεξέταση της διεθνούς φιλίας όχι ως ένα ουτοπικό ιδανικό αλλά ως μία έκφανση της ανθρώπινης διάδρασης και κατά συνέπεια των συλλογικών οντοτήτων που αυτή δημιουργεί.
Abstract:Hans Morghentau’s book, Scientific Man versus Power Politics, is considered today one of the most classic works, not only of the theory of International relations but of western philosophy as a whole. However, it is only recently that it received the recognition that his later works, e.g Politics among Nations, enjoyed and established him as one of the most prominent theorists of the post-war era. What distinguishes Morgenthau’s work, Scientific Man Vs Power Politics, is that it diverts from the dominant epistemological views of his era, those of empiricism and rationalism, which overlooked the emotional entanglement of the subject, as exogenous to the social process. In this book, Morgenthau posits the subject and the desires, the ideas, the experiences or the emotions that it can possess, as a central component to the interpretation of the formulation of social reality and therefore, of the Political. In order to highlight friendship as an existential entity, equivalent to the one of enmity with transformative capacities, the present study focuses on the importance Morgenthau attributes to the subject itself and its subsequent ability to produce relations deriving both from love and enmity. Morgenthau rejects the idea that humanity is capable of creating scientific tools that will rationalize human actions and offer universal solutions which could potentially alleviate the ills of humanity. Thus, he reflects in order to demonstrate the complexity of the human nature which results to this perpetual struggle between love and power. By doing this, he creates a fertile ground for the study of the human condition, the construction of identities and the self and the other which all affect the configuration of the social reality. He also offers the ground to re-examine international friendship, not as a utopian ideal but as an aspect of the human interaction and therefore of the collective identities which it creates.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 48-49
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_RempoutsikaCh_1218M014.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο