Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:H λογιστική των χαρτοφυλακίων των ακινήτων και των χρεογράφων, ομοιότητες-διαφορές σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ: η περίπτωση της Ελλάδας
Τίτλος:Accounting of property portfolios and bonds, similarities-differences in terms of IFRS: the case of Greece
Κύρια Υπευθυνότητα:Τσέκου, Μαγδαληνή Β.
Επιβλέπων:Λιάπης, Κωνσταντίνος Ι.
Θέματα:
Keywords:Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων, Xρεόγραφο, ΑΕΕΑΠ, ΑΕΔΑΚ Διαχείριση Ακινήτων, Λογιστική, Περιουσιακά Στοιχεία, Πρότυπα, Ελλάδα
Property Portfolio, Bond, AEAP, AEDAK Property Management, Accounting, Assets, Standards, Greece
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των χαρτοφυλακίων των ακινήτων και των χρεογράφων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και η περίπτωση της Ελλάδας. Θα μελετήσουμε τους ορισμούς αυτών των εννοιών καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Θα μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζονται οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) για τη διαχείριση της περιουσίας. Η μελέτη επικεντρώνεται σε γήπεδα και κτίρια ως κύριο μέρος του συνολικού πάγιου ενεργητικού μιας εταιρείας. Χρησιμοποιεί το πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας της αγοράς ακινήτων.Το θέμα προσεγγίζεται με την ενσωμάτωση παγίων περιουσιακών στοιχείων σε τέσσερις κύριες κατηγορίες χαρτοφυλακίων: ίδια χρήση. επενδύσεις · περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση. και τα αποθέματα. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, η μελέτη εξετάζει τις λογιστικές επεξεργασίες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS), τις US GAAP και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για κάθε συναλλαγή χαρτοφυλακίου και αναλύσεις, την επίδραση των λογιστικών εγγραφών στην καθαρή θέση και το λογαριασμό αποτελεσμάτων.Πρωτοτυπία / αξία - Η συμβολή αυτού του άρθρου είναι ότι μελετά τις αρχές, τη λογοτεχνία και την πρακτική σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα από μια κρίσιμη οπτική γωνία και παρουσιάζει έναν τρόπο διαχείρισης και παρακολούθησης των επενδύσεων σε ακίνητα χρησιμοποιώντας λογικά δέντρα αποφάσεων από λογιστική άποψη. Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα χρεόγραφα και τα είδη τους. Μεγαλύτερη ανάλυση έγινε στα ομόλογα, τα είδη και η απόδοσή τους, όπως επίσης και αναφορά σε όλα τα είδη των χρεογράφων. Αναλύθηκε η αποτίμηση τους. Επίσης αναφερθήκαμε στην ύπαρξη ΑΕΕΑΠ ΚΑΙ ΑΕΔΑΚ τα χαρακτηριστικά τους τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Τέλος γίνεται αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας. Επικεντρώνεται σε τραπεζικά δεδομένα και τις συγγενεύσεις των Τραπεζών ώστε φτάνουμε στο σήμερα με την ύπαρξη 4 συστημικών Τραπεζών σε μια ιστορική επισκόπηση της κρίσης στην Ελλάδα.
Abstract:The purpose of this thesis is to analyze the real estate and debt securities portfolios in accordance with IFRS and the case of Greece. We will study the definitions of these concepts and their characteristics. The way in which generally accepted accounting principles (GAAPs) affect asset management will be studied. The study focuses on land and buildings as a major part of a company's total fixed assets. It uses the context of the Greek real estate market.The issue is approached by incorporating fixed assets into four main categories of portfolios: same use. investments; assets held for sale. and stocks. In this context, the study examines accounting procedures in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), US GAAP and Greek Accounting Standards for each portfolio transaction and analysis, the effect of accounting records on Equity and Profit and Loss accounts.Originality / Value - The contribution of this article is that it studies the principles, literature and practice on the above issues from a critical point of view and presents a way of managing and monitoring real estate investments using logical decision trees from an accounting perspective. The securities and their types were then analyzed. Greater analysis was done on bonds, types and yields, as well as reference to all types of debt securities. Their valuation was analyzed. We also referred to the existence of AEAP and AEDAK their characteristics, their advantages and disadvantages. Finally, reference is made to the case of Greece. It focuses on banking data and Bank affiliations so that we can reach today with the existence of 4 systemic Banks in a historical overview of the crisis in Greece.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 81-84
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_TsekouMa_0817M061.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο