Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:H επίδραση του ελάχιστου μισθού στις εισοδηματικές ανισότητες
Τίτλος:The impact of the minimum wage on income inequality
Κύρια Υπευθυνότητα:Καλούδης, Πολυνίκης-Σπυρίδων Β.
Επιβλέπων:Κεραμίδου, Ιωάννα
Θέματα:
Keywords:Ελάχιστος μισθός, εισοδηματικές ανισότητες, ανάλυση δεδομένων πάνελ, ΟΟΣΑ
Minimum wage, income inequality, panel data analysis, OECD
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αντικείμενο: Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τις επιδράσεις του ελάχιστου μισθού στις εισοδηματικές ανισότητες. Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία που ασχολείται με την αντιμετώπιση των εισοδηματικών ανισοτήτων και μία από τις πολιτικές που προτείνονται είναι οι αυξήσεις στον ελάχιστο μισθό. Ταυτόχρονα, άλλοι παράγοντες όπως οι κοινωνικές παροχές ή ο εργαζόμενος πληθυσμός χαμηλής κατάρτισης έχουν μελετηθεί στο παρελθόν για την άμεση ή έμμεση επίδραση τους στις ανισότητες. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως στόχο να διασαφηνίσει αφενός την σχέση (θετική ή αρνητική) μεταξύ του ελάχιστου μισθού και των εισοδηματικών ανισοτήτων σε ένα σύνολο χωρών, και αφετέρου τις επιπτώσεις των κοινωνικών παροχών (συντάξεις, επιδόματα κλπ.), του βαθμού συμμετοχής των εργαζομένων στα συνδικάτα και του χαμηλού επιπέδου κατάρτισης των εργαζομένων στις εισοδηματικές ανισότητες. Μεθοδολογία: Η ανάλυση έγινε χρησιμοποιώντας δεδομένα από 25 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, κατά την χρονική περίοδο 2003-2015. Χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο Stata εκτιμήθηκαν τέσσερα διαφορετικά μοντέλα παλινδρόμησης: Pooled Ordinary Least Squares, Fixed Effects, Random Effects, Panel Corrected Standard Errors. Βάσει των ελέγχων Hausman, Woolridge και Wald επιλέχθηκε το οικονομετρικό μοντέλο που απεικονίζει πιο ικανοποιητικά την πραγματικότητα, χωρίς να εμφανίζει μεροληψίες λόγω ετεροσκεδαστικότητας και πιθανής αυτοσυσχέτισης των υπό εξέταση μεταβλητών. Αποτελέσματα και συνεισφορά: Τα εμπειρικά ευρήματα επιβεβαιώνουν την αρνητική σχέση της εισοδηματικής ανισότητας με τον ελάχιστο μισθό, καθώς και με τις κοινωνικές παροχές του κράτους (συντάξεις, επιδόματα κλπ.). Επίσης, το εργατικό δυναμικό χαμηλής κατάρτισης συσχετίζεται θετικά με την εισοδηματική ανισότητα, ενώ η πυκνότητα των συνδικάτων δεν φαίνεται να την επηρεάζει. Μέσα από την εμπειρική αυτή διερεύνηση αντλούμε χρήσιμες πληροφορίες για το σχεδιασμό πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων που στόχο θα έχουν τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων και την αναδιανομή του πλούτου προς όφελος της πλειοψηφίας του πληθυσμού.
Abstract:Subject: This thesis investigates the effects of the minimum wage on income inequality. There is an extensive literature on dealing with income inequalities, and one of the policies proposed is minimum wage increases. At the same time, other factors such as social transfers or the low-skilled working population have been studied in the past for their direct or indirect impact on inequalities. This study aims to clarify on one hand the relationship (positive or negative) between the minimum wage and income inequalities in a set of countries, and on the other hand the effects of social transfers (pensions, benefits, etc.), the degree of employee participation in the unions and the low skill level of employees on income inequalities. Methodology: The analysis was performed using data from 25 OECD member countries, including Greece, during the period 2003-2015. Using the Stata statistical software, four different regression models were estimated: Pooled Ordinary Least Squares, Fixed Effects, Random Effects, Panel Corrected Standard Errors. Based on the Hausman, Woolridge and Wald tests, we came up with the econometric model that reflects reality more accurately, without showing bias due to heteroskedasticity and possible autocorrelation of the variables under consideration. Results and contribution: Empirical findings confirm the negative relationship of income inequality with the minimum wage, as well as with the states’ social transfers (pensions, benefits, etc.). Also, low-skilled workforce is positively correlated with income inequality, while the union density does not seem to affect it. Through this empirical investigation, we draw useful information on policy planning and decision-making aimed at reducing income inequalities and redistributing wealth for the benefit of the majority of the population.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 61-64
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_KaloudisPo_0818M025.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο