Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Πάντειο Πανεπιστήμιο  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων: εμπειρική διερεύνηση εισηγμένων επιχειρήσεων στο ΧΑΑ προ και κατά τα πρώτα έτη της ελληνικής οικονομικής κρίσης
Τίτλος:Business financial analysis: empirical probing into proposed businesses of Athens Stock Market before and during the first years of the economic crisis.
Κύρια Υπευθυνότητα:Πλατή, Χαραλαμπία Δ.
Επιβλέπων:Αποστόλου, Απόστολος
Θέματα:
Keywords:Χρηματοοικονομική ανάλυση, επιχειρήσεις, εμπειρική διερεύνηση, εισηγμένες ΧΑΑ, Χρηματιστήριο, ελληνική οικονομική κρίση, εδώδιμα οικοδομικά υλικά, ενδύματα, κλάδοι, wilcoxon, αριθμοδείκτες, ρευστότητα, αποδοτικότητα, χρηματοοικονομική μόχλευση, υποχρεώσεις, ενεργητικό, κέρδη, φόροι, πωλήσεις, τόκοι, κάλυψη, δανεισμός, ίδια κεφάλαια, χρέος
Business, financial analysis, empirical probing, Athens Stock Market, economic crisis, edible construction materials, clothing, sectors, wilcoxon, ratios, liquidity, efficiency, financial leverage, liabilities, assets, profit, taxes, sales, interest, cover, equity, debt
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στα πλαίσια αυτής της ανάγκης ενδελεχούς ανάλυσης και αποτίμησης των ισχύοντων δεδομένων και πεπραγμένων από την πλευρά των εταιριών και των διοικήσεων τους, πραγματοποιείται αυτή η διπλωματική εργασία ώστε να αναδείξει αυτή την αναγκαιότητα και να εντρυφήσει σε σημεία κλειδιά των οικονομικών καταστάσεων που πιθανώς να αποτελούν οιωνούς για την περαιτέρω πορεία των επιχειρήσεων. Η μελέτη επεκτείνεται σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας οι οποίοι κατατάσσονται στους μεγάλους πληγέντες της οικονομικής ύφεσης, αλλά και σε άλλους τους οποίους η οικονομική κρίση ναι μεν έπληξε αλλά δεν εξόντωσε και συνέχισαν την δραστηριότητά τους με εμφανή την επίδραση της στο σύνολο των οικονομικών δεδομένων τους. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκαν εταιρίες με πολύχρονη παρουσία στο ελληνικό επιχειρηματικό στερέωμα η οποία σημαδεύτηκε από περιόδους μεγάλης κερδοφορίας, άνθησης και εξωστρέφειας, αλλά και από περιόδους έντονης προσπάθειας σταθεροποίησης των οικονομικών τους και υπερπήδησης των αναδυόμενων προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα για τις ανάγκες της εκπόνησης της εργασίας συλλέχθηκαν στοιχεία από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις 43 εταιριών εισηγμένων στη χρηματιστηριακή αγορά οι οποίες ανήκουν σε τρεις διαφορετικούς κλάδους: στον κλάδο των οικοδομικών υλικών, στον κλάδο της ένδυσης και στον κλάδο των εδώδιμων προϊόντων. Οι εταιρίες αυτές ασκούν ως επί των πλείστων βιομηχανική δραστηριότητα και στην πλειοψηφία τους δραστηριοποιούνται και εκτός των ελληνικών συνόρων, ενώ για να επιτευχθεί η αποτελεσματική ανάλυση και των τριών υπό εξέταση κλάδων και να εξασφαλισθεί η ομοιομορφία των αποτελεσμάτων το δείγμα διαμοιράσθηκε σχεδόν ισόποσα και στους 3 κλάδους. Στην τελική διαμόρφωση του δείγματος αποκλείσθηκαν εταιρίες για τις οποίες το 30% και άνω του κύκλου εργασιών τους προέρχεται από την εμπορία προϊόντων αλλότριων βιομηχανικών επιχειρήσεων και όχι των ιδίων. Στην τελική διαμόρφωσή του το δείγμα αποτελείται από 7 εταιρίες οι οποίες ανήκουν στον κλάδο των οικοδομικών υλικών, 8 εταιρίες που ανήκουν στον κλάδο της ένδυσης και 13 εταιρίες στων εδώδιμων προϊόντων. Αποσκοπώντας στην σωστή ανάλυση και στην εξαγωγή ρεαλιστικών συμπερασμάτων οι υπό εξέταση οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν το χρονολογικό φάσμα 2004-2013 ώστε να υπάρχει μια συνολική θεώρηση της προ κρίσης εποχής και της επόμενης χρονικής περιόδου καθώς και των εκάστοτε συνθηκών και δεδομένων. Από τον ισολογισμό επιλέχθηκαν οι βασικότεροι λογαριασμοί για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αριθμοδείκτες από όλες τις κατηγορίες και να έχουμε συνολική εικόνα των επιχειρήσεων. Μετά την συλλογή των στοιχείων και τη διαμόρφωση των 16 σημαντικότερων αριθμοδεικτών έγινε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων για να καταλήξουμε στην ύπαρξη ή μη στατιστικά σημαντικών διαφορών προ και μετά του 2008 σημείο σταθμός για την μετέπειτα οικονομική κρίση.
Abstract:This dissertation is conducted in the framework of a meticulous analysis αnd evaluation of current affairs in terms of businesses and administration with a view to designate this need and elaborate in key points of the financial situation which might be omens for the further course of businesses.This study extends to certain sectors of economy which are placed among the most affected by the economic recession as well as to sectors which even though they haven't been eliminated by the economic decline they are continuing to operate indisputably with a loss.By virtue of the above, companies which have had a perennial presence in the greek business world which had been marked by periods of success, blossoming and openness as well as by periods of intense efforts to stabilize their finances and overcome obstacles ,have been chosen. To be more specific in regard to the study there have been gathered data from the annual financial reports of 43 companies partaking in the stock market which belong to three different sectors:construction material, clothing and edible products.These companies are mainly preoccupied with industrial activity and in a large extent trade outside the greek borders. In the meantime, in order to achieve an effective analysis of the aforementioned sectors and ensure consistency of results the sample was almost equally distributed among the three sectors.During the ultimate figuration of the sample, companies in which more than 30% of their produce derives from trading goods of other industries have been excluded.In the ultimate figuration the sample consists of 7 companies which belong to the construction material sector, 8 belonging to clothing and 13 belonging to edible produce. Aiming to accurately analyse and reach to a pragmatic conclusion,the examined financial reports cover the chronological range 2004-2013 with a view to obtain an overall perspective of the era before the crisis, the following period as well as the conditions and circumstances. Regarding the balance sheet the most principal calculations have been selected to form the ratio of each category and achieve a comprehensive outlook of the companies.Following the collection of data and the formation of 16 most relevant ratios statistic processing has been conducted to conclude in the existence or non-existence of statistically important differences before and after 2008, which constitutes a turning point for the ensuing economic recession.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ελεγκτική και Φορολογία, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 106-107
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_PlatiCh.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο