Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Decision support systems, σύγχρονα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων: μια συγκριτική μελέτη
Τίτλος:Decision support systems, modern decision support systems: a comparative study
Κύρια Υπευθυνότητα:Παπουτσής, Γεώργιος Ν.
Επιβλέπων:Λιαρόπουλος, Ανδρέας Ν.
Θέματα:
Keywords:Απόφαση, Σύστημα υποστήριξης λήψης απόφασης
Decision, Decision support system
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τα συστήματα υποστήριξης λήξης αποφάσεων (ΣΥΛΑ) γενικά. Ο λόγος για την ανάπτυξη του θέματος, πέραν του προφανούς, είναι η έρευνα προκειμένου να αναλυθεί κάτι που καλούμαστε να κάνουμε από μικρά παιδιά, να πάρουμε αποφάσεις. Η λήψη αποφάσεων είναι μια καθημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς όλοι μας ανεξάρτητα από την ηλικία, το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Στις αποφάσεις αυτές σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ένα πλέγμα παραγόντων που εξαρτάται από το ποιος λαμβάνει την απόφαση, πρόσωπο ή οργανισμός, ο βαθμός δέσμευσης με το προϊόν της απόφασης (μακροχρόνια – βραχυχρόνια δέσμευση, πχ. αγορά οικίας ή επιλογή προϊόντος σε υπερκατάστημα), το κόστος της απόφασης, θρησκευτικοί ή ιδεολογικοί παράγοντες κλπ. Η απόφαση, μπορεί να είναι προϊόν λογικής συνεκτίμησης παραγόντων ή παρορμητική, λόγω ενθουσιασμού ή λόγω άλλων παραγόντων που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Έτσι, η διατριβή ξεκινά με τη διασαφήνιση του ζητήματος απόφαση και λήπτης απόφασης. Αναλύει στη συνέχεια τις αποφάσεις αυτές που βασίζονται στην ανθρώπινη λογική και ειδικότερα τους έξι τύπους λογικής που σχετίζονται με τη λογική λήψη αποφάσεων, ταξινομεί τις αποφάσεις και παρουσιάζει τα 6 βήματα, που αποτελούν έναν κύκλο λήψης απόφασης και αναλύει τη διαδικασία στρατηγικής λήψης αποφάσεων αλλά και τις επιμέρους θεωρίες. Στη συνέχεια παρουσιάζει την αρχιτεκτονική, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των ΣΥΛΑ, τα ταξινομεί και παρουσιάζει τις μεταβλητές που επηρεάζουν τη λειτουργίας τους , για να φτάσει στις Ένοπλες Δυνάμεις τη διαδικασία λήψης απόφασης και τη χρησιμοποίηση των έξυπνων συστημάτων λήψης αποφάσεων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος, καταλήγει με την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, η οποία δεν είναι η ενδυνάμωση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς αυτή έχει δρομολογηθεί ανεπιστρεπτί. Η πρόκληση είναι η δημιουργία του ρυθμιστικού πλαισίου που θα οδηγήσει με ασφάλεια και όραμα την ανθρωπότητα σε δρόμους που έχει πάει μόνο η φαντασία μας.
Abstract:This thesis deals with decision support systems (DSS) in general. The reason for the development of the topic, beyond the obvious, is the research in order to analyze something that we are called to do from childhood, to make decisions. Making decisions is a daily human activity, as all of us regardless of age, profession, educational level are called to make decisions. A significant role to these decisions, is played by a network of factors that depending on who makes the decision, a person or an organization, the degree of commitment to the product of the decision (long-term – short-term commitment, e.g. buying a house or choosing a product in a supermarket), the cost of decision, religious or ideological factors, etc. The decision may be the product of a logical consideration of factors or impulsive, due to excitement or due to other factors that we cannot predict. Thus, the thesis begins by clarifying the issue of decision and decision maker. It then analyzes those decisions based on human logic and in particular the six types of logic associated with rational decision-making, classifies the decisions and presents the 6 steps that make up a decision-making cycle and analyzes the strategic decision-making process as well as the individual theories. It then presents the architecture, characteristics and capabilities of DSSs, classifies them and presents the variables that affect their operation, to reach the Armed Forces decision-making process and the use of intelligent decision-making systems and the use of artificial intelligence. Finally, it concludes with the challenge we face today, which is not empowering artificial intelligence, as it is set in motion of no return. The challenge is to create the regulatory framework that will safely and visionally lead humanity down roads that only our imaginations have taken.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 57-64
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_PapoutsisGe_1221M208.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο