Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Χωρική και χρονική ανάλυση της πανδημίας Covid 19
Τίτλος:Spatial and temporal analysis of the covid-19 pandemic
Κύρια Υπευθυνότητα:Ποιητάρης, Παναγιώτης Χ.
Επιβλέπων:Μιμής, Άγγελος
Θέματα:
Keywords:COVID19, Ευρώπη, Ελλάδα, εβδομαδιαία κρούσματα, εβδομαδιαίοι Θάνατοι, Θνησιμότητα, Θνητότητα, εμβολιασμοί
COVID 19, Europe, Greece, weekly cases, weekly deaths, mortality, mortality, vaccinations
Ημερομηνία Έκδοσης:2023
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Εισαγωγή. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η χωρική και χρονική ανάλυση των δεδομένων της πανδημίας COVID19 στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχειρείται η επεξήγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της νόσου σε χωρικό επίπεδο δηλαδή πως εξαπλώθηκε, ποιες περιοχές έχουν πληγεί περισσότερο, αλλά και ποια κοινωνικά στρώματα ( πλούσια προάστια, φτωχογειτονιές, μεγάλα αστικά κέντρα ) δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα. Τα κύρια μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας που εφαρμόστηκαν Πανευρωπαϊκά, ήταν το Lockdown, η κοινωνική αποστασιοποίηση, η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους ή σε χώρους συνάθροισης κοινού, η ατομική υγιεινή και ο εμβολιασμός. Γενικά η αυστηρότητα στην εφαρμογή των μέτρων επαφίετο στην ευχέρεια της κάθε χώρας και στο κατά πόσο αυτή επηρεαζόταν από την ένταση των κυμάτων COVID19 που την έπληττε. Από τα δεδομένα εξετάστηκαν κυρίως τα εβδομαδιαία κρούσματα και οι θάνατοι, όπως έχουν καταχωρηθεί στην τράπεζα δεδομένων της EUROSTAT από τους αρμόδιους Οργανισμούς κάθε χώρας ( για την Ελλάδα αρμόδιος φορέας ήταν ο ΕΟΔΥ ) από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών προέκυψαν χρήσιμες πληροφορίες για την Θνησιμότητα και την Θνητότητα του Covid 19 . Μελετήθηκαν επίσης και οι εβδομαδιαίες καταχωρήσεις των εμβολιασμών και επιχειρήθηκε η συσχέτιση της μείωσης των θανάτων με το ποσοστό εμβολιασμούς κυρίως των ηλικιών 60+. Μεθοδολογία. Η καταχώρηση και επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με την χρονική σειρά που έλαβαν χώρα προκειμένου να γίνει αντιληπτό πόσο είχε πληγεί και τι μέτρα πήρε η κάθε χώρα ξεχωριστά αλλά και η Ελλάδα, τόσο για την μείωση των κρουσμάτων, όσο και για την μείωση των θανάτων λόγω της νόσου COVID19. Για την επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε το Ms Excell προκειμένου να υπολογιστούν τα αθροιστικά κρούσματα ανά χρονικό διάστημα που εξετάζαμε αλλά και για τον υπολογισμό της Θνησιμότητας και της Θνητότητας της νόσου. Συμπεράσματα. Η Θνησιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αρχή της πανδημίας κυμαινόταν στους 17 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους ( Βέλγιο ). Η Ουγγαρία το 2021 είχε 288,5 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους το 2021 την ψηλότερη Θνησιμότητα στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα η Θνησιμότητα κυμάνθηκε από 40,5-149,9. Στον Δείκτη Θνητότητας η Ολλανδία είχε 0,03% ( 2022) τον χαμηλότερο στην Ευρώπη και η Βουλγαρία με 4,28% τον μεγαλύτερο δείκτη Θνητότητας. Στην Ελλάδα ο Δείκτης κυμάνθηκε από 0,37%-3,49% ενώ στις ηλικίες των 65+ έφτασε κοντά και στο 20%, όπως και στην Γαλλία 18% κυρίως το πρώτο εξάμηνο του 2020. Σημαντικό ρόλο στην μείωση του Δείκτη Θνητότητας έπαιξε η λήψη έγκαιρων και στοχευμένων μέτρων για τον περιορισμό τόσο της εξάπλωσης της επιδημίας όσο και των συνεπειών της, καθώς και την σημασία που έχουν τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης της νόσου, όπως α) περισσότεροι δειγματοληπτικοί και περιβαλλοντικοί έλεγχοι ( Rapid test και ανάλυση αστικών λυμάτων ) προκειμένου να εντοπιστούν τα κρούσματα (hot spot σημεία) και να απομονωθούν, β) η σημασία των έγκαιρων εμβολιασμών κυρίως των ευπαθών κατηγοριών ανθρώπων όπως ηλικιωμένοι και βαριά ασθενών για την μείωση των θανάτων, γ) η λήψη ατομικών μέτρων υγιεινής ( χρήση μάσκας, αποφυγή κλειστών χώρων συναθροίσεως κοινού, η εξ αποστάσεως εργασία κλπ ) και το κυριότερο δ) η ενίσχυση του υγειονομικού μας Συστήματος με την λειτουργία περισσότερων κλινών Μ.Ε.Θ πλήρως στελεχωμένων.
Abstract:Introduction. The purpose of this study is the spatial and temporal analysis of the data from the COVID-19 pandemic in Greece and Europe. Through the literature review, an attempt is made to explain the effects that are caused by the disease on a spatial level, i.e. how it was spread, which areas have been most affected, and also which social strata (rich suburbs, slums, large urban centers) were hit the most. The main measures to deal with the pandemic that were implemented throughout Europe, were the Lockdown, the social distancing, the use of masks in enclosed spaces or in public gathering places, personal hygiene and vaccination. In general, the severity in the implementation of the measures was left to the discretion of each country depending on the intensity of COVID-19 waves, which were affected from. The mainly examined data were the weekly cases and deaths, as they have been registered in the EUROSTAT database by the competent Organizations of each country (for Greece the competent body was EODY). From the processing of those data, emerged useful information about the Mortality of Covid 19. The weekly records of vaccinations were also studied and an attempt was made to correlate the reduction of deaths with the vaccination rate, mainly for the ages of 60+. Method. The registration and the processing of the data were carried out according to the chronological order that they took place, in order to understand how much each country including Greece was affected and what measures were taken, with the intention of the reduction of both cases and deaths due to COVID19. For the processing of the data, it was used the Ms Excell software, in order to calculate the cumulative cases per time period that were examined and also to calculate the mortality of the disease. Conclusions. The mortality in the European Union at the beginning of the pandemic was 17 deaths per 100,000 inhabitants (Belgium). Hungary in 2021 had 288.5 deaths per 100,000 inhabitants, the highest mortality in Europe. In Greece, mortality ranged from 40.5-149.9 deaths per 100,000 inhabitants. Netherlands had 0.03% (2022) mortality index, the lowest in Europe, contrary to Bulgaria, that had the highest mortality index (4.28%). In Greece, the mortality Index ranged from 0.37%-3.49% while in the ages of 65+ it reached close to 20%, similar to France with 18% index, mainly during the first half of 2020. An important reason for the reduction of the Mortality Index was the adoption of well-timed and targeted measures for the limitation of the spread and its consequences, as well as the preventive measures, such as a) more sampling and environmental tests (Rapid test and urban wastewater analysis) in order to identify cases (hot spot points ) and to isolate, b) the well-timed vaccinations, especially of vulnerable categories of people such as the elderly and severely ill, for the reduction of deaths, c) personal sanitation measures (use of masks, avoidance of closed public gathering places, remote work, etc.) and most importantly d) the boost of our health system with the operation of more fully staffed ICU beds.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2023
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 89-91
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_PoiitarisPa_0821M033.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο